Pages

Ocjena bihevioralnoga i permanentnoga ravnotežnoga realnoga tečaja između Hrvatske i europodručja
Ocjena bihevioralnoga i permanentnoga ravnotežnoga realnoga tečaja između Hrvatske i europodručja
Gordi Sušić
Predmet istraživanja disertacije ocjena je bihevioralnog (BEER) i permanentnog (PEER) ravnotežnog realnog tečaja između Hrvatske i europodručja, pri čemu naglasak na spomenuta dva ne-normativna koncepta odražava činjenice da je europodručje dominantan vanjskotrgovinski partner Hrvatske te da je tečaj između kune i eura od ključne važnosti u nominalnoj domeni. Empirijska ocjena koncepta bihevioralnog ravnotežnog tečaja, a time i potvrda prve istraživačke hipoteze, oslanja se...
Ocjena učinkovitosti upravljanja nekretninama u vlasništvu gradova u Republici Hrvatskoj
Ocjena učinkovitosti upravljanja nekretninama u vlasništvu gradova u Republici Hrvatskoj
Marko Ignjatović
Predmet istraživanja doktorske disertacije su nekretnine u vlasništvu gradova u Republici Hrvatskoj, ocjena i prepoznavanje glavnih odrednica učinkovitog upravljanja nekretninama. Glavno istraživačko pitanje na koje doktorska disertacija treba odgovoriti je upravljaju li gradovi učinkovito nekretninama u svom vlasništvu. Upravljanje gradskom imovinom možemo definirati kao sintagmu koja objedinjuje niz različitih složenih i multidisciplinarnih aktivnosti u okviru poslovanja gradova....
Odrednice neprihodujućih kreditnih izloženosti i ekonomski učinci na financijsku stabilnost u Europskoj uniji
Odrednice neprihodujućih kreditnih izloženosti i ekonomski učinci na financijsku stabilnost u Europskoj uniji
August Cesarec
Europska unija je, nakon financijske krize 2008./2009., bila izložena snažnom povećanju razine neprihodujućih kreditnih izloženosti banaka. S obzirom na značaj banaka u financijskom sustavu i kredita kao izvora financiranja ekonomske aktivnosti, pogoršanje kvalitete bankovne aktive doprinijelo je sporijem oporavku gospodarstva. Određene zemlje, koje su bile izložene snažnom rastu razine neprihodujućih kredita, relativno su brzo povećale kvalitetu bankovne aktive, dok su pojedine...
Odrednice održivog razvoja turizma u funkciji socio-revitalizacije Gorske Hrvatske
Odrednice održivog razvoja turizma u funkciji socio-revitalizacije Gorske Hrvatske
Nina Baković
U posljednjih nekoliko godina u Hrvatskoj je prisutan izražen rast i razvoj turizma, kako u primorskom, tako i u njenom kontinentalnom dijelu u kojem Hrvatska ima sve više toga za ponuditi izbirljivoj europskoj, ali i izvaneuropskoj turističkoj potražnji. Jedna od brojnih posebnosti, kojima Hrvatska obiluje, je svakako i raznolika turistička ponuda ruralnih krajeva koji su kroz vrijeme ipak sačuvani od izražene urbanizacije, turističke posjećenosti i zagađenja. Imajući u vidu da...
Odrednice prihvaćanja sustava poslovne inteligencije u malim i srednjim poduzećima tercijarnoga sektora
Odrednice prihvaćanja sustava poslovne inteligencije u malim i srednjim poduzećima tercijarnoga sektora
Ana-Marija Stjepić
Tema ove doktorske disertacije temelji se na istraživanju odrednica dimenzija teorijskog okvira Tehnologija – Organizacija – Okruženje, a koje utječu na uspješno prihvaćanje sustava poslovne inteligencije u malim i srednjim poduzećima tercijarnoga sektora na području Republike Hrvatske. Za potrebu ispitivanja postavljenih hipoteza istraživanja provedeno je kvantitativno istraživanje uz prikaz jedne analize studije slučaja. Rezultati istraživanja pokazuju kako na prihvat...
Organizacijska kultura i društveno upravljanje poslovnim procesima kao odrednice uspješnosti koncepta upravljanja poslovnim procesima
Organizacijska kultura i društveno upravljanje poslovnim procesima kao odrednice uspješnosti koncepta upravljanja poslovnim procesima
Dalia Suša Vugec
Koncept upravljanja poslovnim procesima aktualna je tema zadnjih desetljeća stoga ova doktorska disertacija predstavlja istraživanje povezanosti područja organizacijske kulture sa komunikacijskom i suradničkom informacijskom tehnologijom u smislu društvenog upravljanja poslovnim procesima te tradicionalnog pristupa upravljanju poslovnim procesima i organizacijskom uspješnošću. Budući da je krajnji cilj svakog poduzeća ostvariti što višu organizacijsku uspješnost, te da postoje...
POVEZANOST DINAMIČKIH SPOSOBNOSTI I KONKURENTSKE DINAMIKE U TELEKOMUNIKACIJSKOJ DJELATNOSTI
POVEZANOST DINAMIČKIH SPOSOBNOSTI I KONKURENTSKE DINAMIKE U TELEKOMUNIKACIJSKOJ DJELATNOSTI
Tereza Barun
Doktorska disertacija analizira povezanost dinamičkih sposobnosti poduzeća i konkurentske dinamike te njihov utjecaj na kretanje udjela na tržištu kod poduzeća u telekomunikacijskoj djelatnosti. Rad predstavlja prvi pokušaj povezivanja konkurentske aktivnosti poduzeća i sposobnosti rekonfiguracije interno izgrađenih i eksterno pribavljenih resursa poduzeća s tržišnim udjelom. Analizira se direktan utjecaj dinamičkih sposobnosti na kretanje udjela na tržištu, kao i njihov...
POVEZANOST KVALITETE MOBILNOG BANKARSTVA I REPUTACIJE BANAKA
POVEZANOST KVALITETE MOBILNOG BANKARSTVA I REPUTACIJE BANAKA
Berislava Starešinić
Doktorski rad istražuje na koji se način može povezati sigurnost, dostupnost i jednostavnost korištenja mobilnog bankarstva sa percipiranom kvalitetom usluge mobilnog bankarstva banke te postoji li povezanost između percipirane kvalitete usluge mobilnog bankarstva i reputacije banaka. Primarni podaci istraživanja prikupljeni su uz pomoć anketnog upitnika. Hipoteze rada testirane su i potvrđene metodom višestrukih modela jednostavne i složene linearne regresije. Istraživanje...
POVEZANOST ORGANIZACIJSKIH ASPEKATA POSLOVANJA, KVALITETE HOTELSKIH MREŽNIH STRANICA I KANALA DISTRIBUCIJE U HOTELIJERSTVU
POVEZANOST ORGANIZACIJSKIH ASPEKATA POSLOVANJA, KVALITETE HOTELSKIH MREŽNIH STRANICA I KANALA DISTRIBUCIJE U HOTELIJERSTVU
Tamara Ćurlin
Razvoj modernih tehnologija i inovacija uzrokovao je dinamične promjene na tržištu, što je rezultiralo brojnim prilikama, ali i izazovima na tržištu. Uslijed uvođenja disruptivnih tehnologija i novih poslovnih modela, pretpostavljalo se da će uloga posrednika u turizmu oslabiti. Međutim, dogodilo se upravo suprotno, napretkom tehnologije posredničke strategije su postale diversificirane i složenije, evoluirale u online posredničke agencije, što je rezultiralo sve oštrijom...
PRIMJENJIVOST FINANCIJSKIH I MAKROEKONOMSKIH INDIKATORA ZA RANO PREPOZNAVANJE RECESIJA U POSTTRANZICIJSKIM ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE
PRIMJENJIVOST FINANCIJSKIH I MAKROEKONOMSKIH INDIKATORA ZA RANO PREPOZNAVANJE RECESIJA U POSTTRANZICIJSKIM ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE
Filip Bašić
U radu će se nastojati utvrditi da li se financijski i makroekonomski indikatori mogu koristiti za rano prepoznavanje recesija u posttranzicijskim zemljama Europske unije ili su previše nepouzdani za korištenje. Pritom će se identificirati najvažniji indikatori koji služe za rano prepoznavanje recesija te će se primjenom signalne metode i multivarijatne probit regresije pokušati utvrditi razina njihove pouzdanosti. Istraživanje navedenog problema je važno zbog raznih strana koje...
PROCJENA UČINKOVITOSTI I RIZIKA SUDJELOVANJA PRIVATNOG SEKTORA U RAZVOJU CESTOVNE INFRASTRUKTURE
PROCJENA UČINKOVITOSTI I RIZIKA SUDJELOVANJA PRIVATNOG SEKTORA U RAZVOJU CESTOVNE INFRASTRUKTURE
Domagoj Dodig
Porastom javnog duga, deficita proračuna kao i ostalih fiskalnih ograničenja, brojne države članice EU-a suočavaju se s nemogućnosti financiranja javnih infrastrukturnih projekata zaduživanjem. U takvim modelima javni naručitelji preuzimaju obaveze i rizike projekata. Pojavom alternativnih modela financiranja, koji uključuju sudjelovanje privatnog sektora, kao što su koncesije i javno-privatna partnerstva, moguće je rizike projekata cestovne infrastrukture podijeliti na način da...
Povezanost zahtjeva i resursa posla s radnom dobrobiti menadžera u javnom i privatnom sektoru
Povezanost zahtjeva i resursa posla s radnom dobrobiti menadžera u javnom i privatnom sektoru
Anita Recher
Visoke razine radne dobrobiti rezultiraju brojnim pozitivnim ishodima kako na individualnoj, tako i na organizacijskoj razini zbog čega raste interes znanstvene i poslovne zajednice za navedeno područje. Na radnu dobrobit utječu obilježja posla, a navedena interakcija je objašnjena modelom zahtjeva i resursa posla prema kojem sva obilježja posla mogu biti svrstana u dvije kategorije – zahtjeve i resurse posla. Pregledom literature utvrđen je velik broj istraživanja modela zahtjeva...

Pages