Pages

Utjecaj demografskih promjena na strukturu osobne potrošnje u Hrvatskoj
Utjecaj demografskih promjena na strukturu osobne potrošnje u Hrvatskoj
Darko Karić
U doktorskom radu je provedeno istraživanje o utjecaju demografskih promjena na kretanje i strukturu osobne potrošnje u Hrvatskoj na vrlo reprezentativnom uzorku. U istraživanju su temeljito obrazložene tekuće i projicirane demografske promjene te njihov utjecaj na kretanje osobne potrošnje, aproksimirane potrošnjom u trgovini na malo. Na temelju prikupljenih podataka o individualnoj potrošnji po dobi na mikrorazini, izvršena je segmentacija potrošnje po potrošačkim dobnim...
Utjecaj digitalne transformacije na poslovanje privatnih i javnih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Utjecaj digitalne transformacije na poslovanje privatnih i javnih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Natalija Kokolek
U ovoj disertaciji se u teorijskom dijelu pruža detaljan uvid dosadašnjih znanstvenih spoznaja o području digitalne transformacije, dok se u empirijskom dijelu rada identificiraju ključni čimbenici koji u cjelini imaju veliki utjecaj na uspješnost uvođenja i implementacije transformacijskog procesa u poduzećima. Također, ispitan je učinak stupnja digitalne transformacije i ulaganja u informacijsko-komunikacijske tehnologije na glavne pokazatelje poslovanja i uspješnosti poduzeća...
Utjecaj dinamičkih sposobnosti i tržišnih čimbenika na poslovni model poduzeća u informacijsko-komunikacijskom sektoru
Utjecaj dinamičkih sposobnosti i tržišnih čimbenika na poslovni model poduzeća u informacijsko-komunikacijskom sektoru
Luka Buntić
U doktorskom radu „Utjecaj dinamičkih sposobnosti i tržišnih čimbenika na poslovni model poduzeća u informacijsko-komunikacijskom sektoru“ istražuje se utjecaj odrednica dinamičkih sposobnosti i odrednica tržišnih čimbenika na adaptabilnost poslovnog modela poduzeća. Rad se sastoji od empirijskog i teorijskog dijela istraživanja. U teorijskom dijelu istraživanja istražuje se postojeća znanstvena literatura iz predmetnog područja, dok se kroz metodološke postupke pruža...
Utjecaj financijskih instrumenata alociranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova na uspješnost poslovanja malog gospodarstva u Republici Hrvatskoj
Utjecaj financijskih instrumenata alociranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova na uspješnost poslovanja malog gospodarstva u Republici Hrvatskoj
Željko Tuličić
Mikro, mala i srednje velika poduzeća (MSP) igraju ključnu ulogu u nacionalnoj ekonomiji jer zapošljavaju značajan dio radno sposobnog stanovništva i značajno doprinose ukupnom bruto proizvodu zemlje. Poduzetništvo se promatra kao pokretačka snaga iza ekonomskog rasta i ekspanzije, igrajući ključnu ulogu u kapitalističkoj ekonomiji. Međutim, jedan od osnovnih izazova s kojima se MSP-ovi suočavaju u Republici Hrvatskoj jest nedostatak pristupa financijskim sredstvima zbog...
Utjecaj heterogenosti tima vrhovnih menadžera na performanse velikih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Utjecaj heterogenosti tima vrhovnih menadžera na performanse velikih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Karolina Kokot
Istraživački problem predmetnog doktorskog rada odnosi se na ispitivanje utjecaja heterogenosti članova tima vrhovnih menadžera na performanse velikih poduzeća. Preciznije, analizirano je ostvaruju li poduzeća kojima upravlja tim vrhovnih menadžera s višom razinom heterogenosti i višu razinu performansi. Nadalje, u model istraživanja uključeno je korporativno poduzetništvo kao moderirajuća varijabla odnosa između svih dimenzija heterogenosti i performansi poduzeća. U cilju...
Utjecaj inovativnosti zelenog marketinga na zeleni imidž, identifikaciju s markom, usmenu predaju i spremnost plaćanja veće cijene za hotelsku uslugu
Utjecaj inovativnosti zelenog marketinga na zeleni imidž, identifikaciju s markom, usmenu predaju i spremnost plaćanja veće cijene za hotelsku uslugu
Tea Silvia Vlahović Mlakar
Pristup očuvanju okoliša osobito je važan za suvremeno poslovanje poduzeća u području hotelijerstva, gdje se u posljednjih nekoliko godina počinje prepoznavati potencijal inovativnosti u rješavanju problema povezanih uz klimatsku krizu. Ciljevi doktorskog rada bili su otkriti ulogu inovativnosti zelenog marketinga u učinkovitom upravljanju markom hotela te istražiti utjecaj varijable inovativnost zelenog marketinga na zeleni imidž, identifikaciju s markom, pozitivnu usmenu predaju...
Utjecaj institucionalnih investitora na korporacijsko upravljanje poduzeća u Republici Hrvatskoj
Utjecaj institucionalnih investitora na korporacijsko upravljanje poduzeća u Republici Hrvatskoj
Ivana Đunđek Kokotec
Istraživački problem doktorskog rada bio je usmjeren na ispitivanje utjecaja institucionalnih investitora na korporacijsko upravljanje poduzeća u Republici Hrvatskoj. Dosadašnja istraživanja potvrđuju tezu kako prisutnost institucionalnih investitora u vlasničkoj strukturi dioničkih društava pozitivno utječe na vrijednost poduzeća ograničavanjem djelovanja menadžmenta poduzeća da djeluje isključivo u svoju korist, čime se smanjuje jaz između vlasničkih intencija i...
Utjecaj intervencija na promjenu stavova i ponašanje djece od 6 i 9 godina pri izboru prehrambenih proizvoda
Utjecaj intervencija na promjenu stavova i ponašanje djece od 6 i 9 godina pri izboru prehrambenih proizvoda
David Skala
Dječje prehrambene navike alarmantno skreću prema izboru nezdrave hrane, a na svakodnevnoj razini samo 17 % djece konzumira preporučeni unos povrća. Dosadašnja literatura ispitivala je ponašanje djece prema izboru hrane procjenjujući samo određene stavove, stoga ovaj rad ispituje razumijevanje utjecaja i implicitnih i eksplicitnih stavova na stvarno ponašanje djece pri izboru zdrave hrane. Također, ključan čimbenik jest promjena ponašanja, stoga ovaj rad testira učinkovitost...
Utjecaj karakteristika osobnosti poduzetnika na sigurnost i uspješnost poslovanja mikro poduzeća
Utjecaj karakteristika osobnosti poduzetnika na sigurnost i uspješnost poslovanja mikro poduzeća
Tomislav Novoselec
U radu je pojmovno objašnjena poduzetnička osobnost te njena snažna uloga u poslovanju poduzeća. Dodatno su istaknuti dosadašnji diskursi znanstvenog izučavanja poduzetničke osobnosti, a posebna je pozornost usmjerena sistematizaciji i teorijskom objašnjenju petnaest karakteristika osobnosti poduzetnika temeljem rada Filion (2011.) kao idejne okosnice ovoga rada. Temeljem konstrukata ličnosti recentnih psiholoških ispitivačkih instrumenata poduzetničke osobnosti, a sukladno...
Utjecaj kauzalnoga i efektualnoga pristupa poduzetništvu na poslovnu uspješnost malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Utjecaj kauzalnoga i efektualnoga pristupa poduzetništvu na poslovnu uspješnost malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Tin Horvatinović
Kauzalni i efektualni pristup poduzetništvu predstavljaju najrazvijenije mehanizme za razumijevanje poduzetničkog djelovanja. Oba pristupa prvotno su razvijena za fazu osnivanja poduzeća, ali protekom vremena prvenstveno se istražuju u postojećim poduzećima. Tema ovog rada je testirati utjecaj kauzalnoga i efektualnoga pristupa poduzetništvu na poslovnu uspješnost malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj uzimajući u obzir kontekst poslovanja. Rezultati pokazuju kako kauzalni...
Utjecaj ključnih činitelja uspjeha pri odabiru poslovne strategije nastupa građevinskih poduzeća na inozemnim tržištima
Utjecaj ključnih činitelja uspjeha pri odabiru poslovne strategije nastupa građevinskih poduzeća na inozemnim tržištima
Lana Lovrenčić Butković
Današnja razina globalizacije i intenziviranje svjetske konkurencije rezultirala je povećanjem broja poduzeća koja teže internacionalizaciji svog poslovanja, a internacionalizacija građevinskih poduzeća dobiva sve veći značaj i dolazi u fokus istraživačkog interesa unutar, ali i izvan akademske zajednice. Ona predstavlja veliki izazov pogotovo za menadžere i vlasnike građevinskih poduzeća prije svega zbog specifičnosti same građevinske industrije. Odabir koju poslovnu...
Utjecaj kognitivne komponente stava prema poduzeću na lojalnost klijenata
Utjecaj kognitivne komponente stava prema poduzeću na lojalnost klijenata
Mijo Renić
Područje doktorske disertacije obuhvaća upravljanje odnosima s klijentima (engl. Customer Relationship Management - CRM) kao jednu od važnijih odrednica marketinške filozofije poslovanja. Problem istraživanja disertacije je: na koji način različiti odnosi prema klijentima utječu na njihovu percepciju pravednosti poduzeća i lojalnosti, gledano kroz čimbenike koji utječu na održavanje i poboljšanje odnosa s klijentima: percipirana kvaliteta usluge, percipirano razlikovanje...

Pages