Pages

Utjecaj osobnih zahtjeva i osobnih resursa na odnos između dizajna posla i inovativnoga ponašanja zaposlenika
Utjecaj osobnih zahtjeva i osobnih resursa na odnos između dizajna posla i inovativnoga ponašanja zaposlenika
Matija Marić
Predmet ove disertacije je istraživanje utjecaja usklađenosti dizajna posla te osobnih resursa i zahtjeva na inovativno ponašanje zaposlenika, putem intervenirajuće varijable radne angažiranosti. Inovativno ponašanje zaposlenika je konstrukt na razini pojedinca, a definira se kao oblik proaktivnog ponašanja koji uključuje istraživanje, generiranje, promociju i implementaciju ideja. Istraživanje je provedeno u tri vremenske točke na uzorku od 341 dijade zaposlenika i njihovih...
Utjecaj perifernih motivatora kao marketinških alata na posttransakcijsku lojalnost davatelja krvi
Utjecaj perifernih motivatora kao marketinških alata na posttransakcijsku lojalnost davatelja krvi
Zrinka Blažević
Kvaliteta odnosa s korisnicima važna je za opstanak, rast i prosperitet organizacije, kako u profitnom, tako i u neprofitnom sektoru. Stoga je u djelovanju neprofitnih organizacija izražena potreba za intenziviranjem marketinškog strateškog pristupa usmjerenog u pravcu ostvarivanja kvalitetnijih odnosa s donatorima. U praksi se koriste dva strateška pristupa, transakcijski pristup i pristup uspostavljanja dugoročnih odnosa s donatorima, koji fokus stavlja na motivaciju, zadovoljenje i...
Utjecaj poduzetničkog obrazovanja na društveno poduzetničke namjere generacije Z
Utjecaj poduzetničkog obrazovanja na društveno poduzetničke namjere generacije Z
Ivan Turčić
U interesu je istraživača doći do spoznaje što sve pokreće pojedinca da osnuje (društveno) poduzeće. (Društveno) poduzetnička namjera prvi je korak prema poduzetničkom ponašanju te su se stoga znanstvenici usmjerili na istraživanje prediktora i čimbenika koji utječu na proces formiranja društveno poduzetničkih namjera. Poduzetničko obrazovanje identificirano je kao jedan od možebitnih čimbenika koji utječu na društveno poduzetničke namjere, ali je uočen nedostatak...
Utjecaj političara i birača na političko-proračunski ciklus
Utjecaj političara i birača na političko-proračunski ciklus
Velibor Mačkić
U doktorskoj disertaciji analizira se utjecaj političara i birača na političko-proračunski ciklus (engl. political budget cycle, PBC) u devet zemalja članica EU (Austrija, Njemačka, Španjolska, Češka, Hrvatska, Slovačka, Italija, Nizozemska i Švedska) u vremenskom razdoblju 1995. – 2012. godine. Osnovni cilj disertacije bio je teorijski prikazati i identificirati uloge političara i birača na stvaranje političko-proračunskog ciklusa u nekoj državi, na općoj (nacionalnoj) i...
Utjecaj promjena poreznog opterećenja dobiti na kretanje izravnih stranih ulaganja u post-tranzicijskim zemljama srednje i istočne Europe
Utjecaj promjena poreznog opterećenja dobiti na kretanje izravnih stranih ulaganja u post-tranzicijskim zemljama srednje i istočne Europe
Marija Davidović
Predmet istraživanja doktorske disertacije je utjecaj promjena poreznog opterećenja dobiti na kretanje izravnih stranih ulaganja u post - tranzicijskim zemljama srednje i istočne Europe. Iako porez ne spada u glavne čimbenike u odlukama o tome gdje investirati, pitanje poreza i izgrađenosti poreznog sustava ima sve važniju ulogu u odlukama investitora. Problemi promjena poreznih stopa i priljeva izravnih stranih ulaganja uvijek su aktualni, budući da vlade pokušavaju privući strana...
Utjecaj promjena stopa poreza na dodanu vrijednost na potrošačke cijene u Republici Hrvatskoj
Utjecaj promjena stopa poreza na dodanu vrijednost na potrošačke cijene u Republici Hrvatskoj
Antonija Buljan
Nositelji politike u Republici Hrvatskoj učestalim izmjenama u sustavu PDV-a pokušavaju ostvariti različite ciljeve. Neke su mjere usmjerene na stimuliranje gospodarske aktivnosti u određenim djelatnostima, neke na smanjivanje regresivnosti PDV-a, dok su neke donesene u svrhu poticanja potrošnje određenih meritornih dobara od strane pojedinaca slabije kupovne moći. Pritom učinkovitost navedenih mjera i ostvarenje navedenih ciljeva prvenstveno ovisi o prijenosu promjena stopa PDV-a na...
Utjecaj promjena zahtjeva za objavljivanjem na unaprjeđenje modela financijskoga izvještavanja
Utjecaj promjena zahtjeva za objavljivanjem na unaprjeđenje modela financijskoga izvještavanja
Ana Rep
Financijski izvještaji temeljno su sredstvo komunikacije između poduzeća i njegovih interesno-utjecajnih skupina. Kako bi ta komunikacija bila transparentna i kvalitetna financijski izvještaji moraju sadržavati relevantne i vjerno predočene informacije na temelju kojih zainteresirani korisnici donose svoje odluke. Međunarodna istraživanja pokazuju kako se u financijskim izvještajima objavljuje mnogo irelevantnih, a istodobno nedovoljno relevantnih informacija. Kako bi se uočeni...
Utjecaj sadržaja na društvenim medijima nacionalnih turističkih zajednica na angažiranost potrošača i namjeru posjeta odredištu
Utjecaj sadržaja na društvenim medijima nacionalnih turističkih zajednica na angažiranost potrošača i namjeru posjeta odredištu
Gabrijela Vidić
Cilj doktorskog rada bio je definirati model angažiranosti potrošača specifičan za kontekst turizma. U modelu je angažiranost potrošača konstrukt s pet podprocesa, dok je namjera posjeta odredištu specifična posljedica. U prvom dijelu empirijskog istraživanja provedena je analiza slikovnog sadržaja na društvenim medijima nacionalnih turističkih zajednica Italije i Španjolske. Analizom sadržaja uz korištenje MAXQDA 12 utvrđene su kategorije slikovnog sadržaja koje se...
Utjecaj strategija cijena u hotelijerstvu na lanac vrijednosti i uspješnost turističkih destinacija
Utjecaj strategija cijena u hotelijerstvu na lanac vrijednosti i uspješnost turističkih destinacija
Branko Bogunović
Predmet istraživanja ovog rada je utjecaj hotelijerstva, prvenstveno udjela hotela u smještaju neke destinacije i prisutnosti globalnih hotelskih marki, na uspješnost turističkih destinacija u kojima se nalaze. Dodatno je žarište na odnosu strategija cijena hotela u vremenu financijske i ekonomske krize na njihovu dugoročnu uspješnost, kao i uspješnost turističkih destinacija u kojima se nalaze. Vezano uz predmet istraživanja, postavljene su tri hipoteze. Prva je hipoteza da je...
Utjecaj tehnologije, organizacije i okruženja na usvajanje informacijskih sustava za potporu implementacije strategije poslovanja
Utjecaj tehnologije, organizacije i okruženja na usvajanje informacijskih sustava za potporu implementacije strategije poslovanja
Dario Kos-Tušek
Tehnološki razvoj i inovacije informacijske tehnologije u 21. stoljeću uzrokuju stalnu promjenjivost načina poslovanja što otežava donošenje odluka u poduzećima. Prikupljene informacije postaju preduvjet za uspješnu provedbu, ali i kontinuirano definiranje strateških ciljeva poslovanja poduzeća, kvalitetno strateško promišljanje i donošenje odluka te ostvarenje planiranih poslovnih rezultata. U svrhu istraživanja postavljenih ciljeva kreiran je istraživački model koji...
Utjecaj članstva u Europskoj uniji na makroekonomske i strukturne pokazatelje u Republici Hrvatskoj
Utjecaj članstva u Europskoj uniji na makroekonomske i strukturne pokazatelje u Republici Hrvatskoj
Marin Levaj
U ovom radu istraženo je kakve su makroekonomske i strukturne promjene nastupile u hrvatskom gospodarstvu nakon pristupanja Europskoj uniji. Opći cilj rada bio je kvantificirati ekonomske učinke članstva Hrvatske u Europskoj uniji te istražiti jesu li promjene statistički i ekonomski značajne. Iz rezultata istraživanja može se zaključiti da je Europska unija imala značajne pozitivne učinke na hrvatsko gospodarstvo. S makroekonomske strane pozitivno je djelovala na stopu rasta...
Učinkovitost psihografskoga segmentiranja korisnika društvenih mreža pomoću njihovih digitalnih otisaka
Učinkovitost psihografskoga segmentiranja korisnika društvenih mreža pomoću njihovih digitalnih otisaka
Sabina Sačer
Cilj ove doktorske disertacije bio je istražiti učinkovitost psihografskoga segmentiranja korisnika društvenih mreža koristeći njihove digitalne otiske. Za bolje razumijevanje odnosa između varijabli, postavljen je konceptualni model. Kako bi se model testirao, istraživanje je provedeno u dva dijela. Prvi dio istraživanja sadržavao je upitnik osobina ličnosti, a kao rezultat dobivena je matrica osobina ličnosti-reakcije “Sviđa mi se” korisnika. Ova matrica je jedinstvena za...

Pages