Pages

Alterantive finance as a solution for a better future
Alterantive finance as a solution for a better future
Talal Abedrabbo
This is mainly about financial channels, processes and tools that appear outside the standard finance system resembling regulated banks and capital markets . Extend fund is along-time period financing of framework and mechanical ventures based upon the anticipated cash streams of the venture instead of the adjusted sheets of its supports, Ordinarily, an extended financing structure includes a few value speculators, known as sponsors a 'syndicate' of banks or other loaning institutions...
Alternativna ulaganja i mirovinski fondovi
Alternativna ulaganja i mirovinski fondovi
Lucija Jusup
Hrvatski mirovinski sustav počiva na tri stupa koji predstavljaju kombinaciju međugeneracijske solidarnosti i individualne kapitalizirane štednje. Nepovoljni demografski trendovi u smislu starenja stanovništva i negativnog migracijskog salda kao i ograničena proračunska sredstva sve više govore u prilog individualne kapitalizirane štednje u mirovinskim fondovima. Trenutni mirovinski sustav ne uspijeva u potpunosti podmiriti izdatke za mirovine pa manjak nadoknađuje sredstvima iz...
Alternativni investicijski fondovi
Alternativni investicijski fondovi
Ivana Alilović
Investicijski fondovi oduvijek su bili važni sudionici financijskih tržišta diljem svijeta te su koristeći prednosti diverzifikacije i profesionalnog upravljanja privlačili različite profile investitora. Njihova specifična i prilagodljiva podvrsta - alternativni investicijski fondovi, institucije su kojima se posvećuje sve više pažnje u posljednje vrijeme, ne samo u smislu njihove snažne regulacije nego i potražnje investitora. Ovaj diplomski rad nastoji prikazati osnovne...
Alternativni izvori financiranja malih i srednjih poduzeća
Alternativni izvori financiranja malih i srednjih poduzeća
Ana Đurđević
Mala i srednja poduzeća glavni su pokretač gospodarske aktivnosti. Zbog svoje važnosti za gospodarstvo ne miju biti zanemarena u bilo kojem pogledu, a s obzirom na rizičnost i njihovu strukturu susreću se sa brojnim problemina. U ovom diplomskom radu skreće se pozornost na problem u financiranju te koji su to suvremeni i alternativni načini financiranja koje mogu koristiti mala i srednja poduzeća. Proučavanjem relevantne literature, dolazi se do zaključka da se sve veća važnost...
Analitička evidencija kupaca i dobavljača na primjeru poduzeća iz automobilske industrije
Analitička evidencija kupaca i dobavljača na primjeru poduzeća iz automobilske industrije
Adriana Nimac
Raĉunovodstveni informacijski sustav promatra se kao dio ukupnog informacijskog sustava poduzeća u kojem nastaju informacije, moćan i nužan resurs neophodan za poslovno odluĉivanje i upravljanje. Budući da je temeljni izvor informacija o poslovanju poduzeća, organizira se shodno vlastitim potrebama, zahtjevima i mogućnostima. Nužnost za razvijanje i organizaciju modula kupaca i dobavljaĉa unutar raĉunovodstvenog sustava te njihovo toĉno i detaljno praćenje, proizlazi iz...
Analitički aspekti društveno odgovornog poslovanja u kozmetičkoj industriji na primjeru tvrtke L'Oreal
Analitički aspekti društveno odgovornog poslovanja u kozmetičkoj industriji na primjeru tvrtke L'Oreal
Lana Dušak
Rad će prikazati temeljne odrednice društveno odgovornog poslovanja poduzeća, te utvrditi kako učinkovita primjena ove poslovne prakse osigurava dobra komunikacija sa svim interesno utjecajnim skupinama pri čemu značajnu ulogu ima marketing kao komunikacijski kanal. Rad će prikazati utjecaj društveno odgovornog poslovanja na odanost potrošača u kozmetičkoj industriji kao i dimenzije te pojavne oblike društveno odgovornog poslovanja. Rad će prikazati kako odgovorna praksa...
Analiza Grada Rovinja s aspekta održivog razvoja turizma
Analiza Grada Rovinja s aspekta održivog razvoja turizma
Karla Đuretek
Održivi turizam i njegov razvitak može se definirati kao „turizam koji u potpunosti uzima u obzir trenutne i buduće gospodarske, društvene i okolišne učinke, brine se o potrebama posjetitelja, sektora, okoliša i destinacije“. Važno je istaknuti kako se praksa, ali i smjernice za upravljanje održivim razvojem turizma mogu primijeniti na sve oblike turizma, u svim vrstama destinacija pa tako i u Gradu Rovinju koji je predmet analize ovog rada. Principi održivosti razvoja turizma...
Analiza aktivnosti djece prilikom kupovine
Analiza aktivnosti djece prilikom kupovine
Lana Pejić
Tema ovoga rada je analiza aktivnosti djece prilikom kupovine. Glavni cilj rada je uočiti i analizirati koje su to aktivnosti koje djeca poduzimaju prilikom kupovine i donošenja odluke o kupovini određenog proizvoda. Pri tome se promatrao utjecaj vršnjaka, prodavača i roditelja te utjecaj promotivnih materijala i uređenja prodavaonice na donošenje odluka o kupovini. Kako bi se dobile što vjerodostojnije povratne informacije, u radu se osim sekundarnih podataka iz raznih domaćih i...
Analiza aktivnosti industrije oglašavanja na primjeru prehrambenih proizvoda
Analiza aktivnosti industrije oglašavanja na primjeru prehrambenih proizvoda
Tomislav Vranjković
Svake godine se troše velike količine novca kako bi se dostigla svijest o novim proizvodima. Sukladno tome je i cilj rada bio dokazati kako oglasi stvaraju percepciju kod djece o prehrambenim proizvodima. Prvotno je napravljena je analiza podataka iz Mediapulsa kako bi se utvrdila potrošnja unutar industrije. Roditelji su putem online ankete odgovarali na pitanja o prehrambenim navikama i količini korištenja medijskog sadržaja kod djece, a djeca su putem interaktivne igre iskazivala...
Analiza aktualnih promjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja
Analiza aktualnih promjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja
Ines Zubčić
Rad obuhvaća i analizira aktualne promjene financijskog izvještavanja kroz ulogu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja. Standardi su razvijeni i dalje se razvijaju kako bi njihova primjena prilikom sastavljanja i objave financijskih izvještaja bila općeprihvaćena na globalnoj razini. To bi doveli, čemu i oni teže, boljoj usporedivosti financijskih izvještaja. Odbor za međunarodne računovodstvene standarde javno objavljuje svoj plan rada na službenim stranicama. U...
Analiza bankovnih poslova na primjerima banaka u Republici Htvatskoj
Analiza bankovnih poslova na primjerima banaka u Republici Htvatskoj
Ivana Pavišić
Banke su poduzeća koja raspolažu i upravljaju novcem. Poslovanje banaka nije jednodimenzionalno, a bankarstvo nije samo primanje depozita i odobravanje kredita. Bankarski svijet i poslovi unutar banke dio su poslovnih procesa koji se odvijaju u banci. Glavni cilj i svrha ovog rada je analiza bankovnog poslovanja na primjerima banaka u Republici Hrvatskoj. Kroz rad će se analizirati te prikazati bankovni poslovi kroz teoriju i praksu.
Analiza bilanca tekućih transakcija u Republici Hrvatskoj od 1995.-2011. godine
Analiza bilanca tekućih transakcija u Republici Hrvatskoj od 1995.-2011. godine
Monika Robić
U ovom radu analizirana je platna bilanca kao sistematizirani sustav izvještaja svih gospodarskih transakcija Hrvatske sa inozemstvom u razdoblju od 1995. do 2011. godine. Platna bilanca svih zemalja članica MMF-a, sastavlja se prema jedinstvenoj metodologiji. Kao što je u radu prikazano, platna bilanca Republike Hrvatske sastoji se od tekućih, kapitalnih i financijskih transakcija. Unutar tekućih transakcija postoje stavke roba i usluga, dohodak i tekući transferi. Ukoliko vrijednost...

Pages