Pages

Sustav izdavanja pokrivenih hipotekarnih obveznica na primjeru Raiffeisen Landesbank Steiermark
Sustav izdavanja pokrivenih hipotekarnih obveznica na primjeru Raiffeisen Landesbank Steiermark
Domagoj Bešlić
Osigurane obveznice u europskom sustavu stambenog kreditiranja nakon depozita predstavljaju drugi najveći izvor financiranja. Zbog svojih svojstava zanimljive su i izdavateljima i ulagačima. Izdavateljima, jer na osnovu njih čak i u turbulentim vremenima mogu povoljno osigurati likvidna sredstva za potrebe daljnjeg financiranja, a ulagačima prvenstveno zbog svoje sigurnosti te zbog ostvarivanja većeg prinosa u odnosu na državne obveznice. Ubrzanom rastu pokrivenih hipotekarnih...
Sustav kvalitete na primjeru naftne industrije
Sustav kvalitete na primjeru naftne industrije
Mila Landeka
Sustav kvalitete u nekoj organizaciji započinje misijom i vizijom poduzeća,odnosno njihovim kreiranjem.Kvaliteta se nalazi u središtu poslovne politike bez obzira radi li se o proizvodnoj organizaciji ili uslužnoj.Kontrola kvalitete je prema ISO 1900:2000 dio sustava upravljanja kvalitetom koji se fokusira na ispunjavanje osnovnih zahtjeva koje su vezane za kvalitetu koji podrazumijevaju specifikacije poduzeća koje su vezane za proizvode i usluge i njihove mjerljive...
Sustav mirovinskog osiguranja u zemljama Beneluxa
Sustav mirovinskog osiguranja u zemljama Beneluxa
Thea Arneri
Sustav mirovinskog osiguranja pruža zaštitu od rizika starosti, invaliditeta i gubitka hranitelja stoga predstavlja jedan od najvažnijih dijelova socijalnog osiguranja. Starenje stanovništva i produljenje očekivanog životnog vijeka su izazovi s kojima se suočavaju razvijene zemlje i njihovi mirovinski sustavi. Negativna demografska kretanja će utjecati nepovoljno na rashode za mirovine i državne proračune što će se odraziti na adekvatnost i financijsku održivost sustava...
Sustav obračuna troškova u automobilskoj industriji
Sustav obračuna troškova u automobilskoj industriji
Petra Matun
Cilj svakog poduzeća je profit. S druge strane, tu su troškovi koje poduzeće želi u što većoj mjeri kontrolirati. Odabir metode za praćenje troškova značajan je posao koji uvelike doprinosi povećanju profitabilnosti. Metode pomoću kojih obračunavamo troškove su tradicionalna i suvremena metoda obračuna troškova. Tradicionalna metoda obračuna troškova je jednostavnija i manje kompleksna od suvremene metode, no isto tako karakterizira ju i niska razina točnosti stoga je i...
Sustav ranog upozorenja kao instrument upravljanja poslovnom krizom na primjeru odabranih malih poduzeća
Sustav ranog upozorenja kao instrument upravljanja poslovnom krizom na primjeru odabranih malih poduzeća
Josipa Rajčić
Cilj diplomskog rada "Sustav ranog upozorenja kao instrument upravljanja poslovnom krizom na primjeru odabranih malih poduzeća" je prikazati važnost sustava ranog upozorenja pri identifikaciji poslovne krize i njihovog korištenja u malim poduzećima. Najvažniji cilj provedenog istraživanja na uzorku od 220 poduzeća te intervjua je istražiti raširenost i praksu korištenja sustava ranog upozorenja u malim poduzećima u Hrvatskoj. Također se istraživanjem ispituje važnost...
Sustav ranog upozorenja kao instrument upravljanja rizicima na primjeru hrvatske poslovne banke
Sustav ranog upozorenja kao instrument upravljanja rizicima na primjeru hrvatske poslovne banke
Vlatka Rajšić
Diplomski rad „Sustav ranog upozorenja kao instrument upravljanja rizicima na primjeru hrvatske poslovne banke“ sadržajno je koncipiran u pet cjelina. Nakon uvodnih riječi, objašnjava se pojam i značaj koji nosi kriza općenito, nakon čega se raščlanjuje teorijski pogled na financijsku krizu od koncepta koji predviđa nastup bankarske krize. Treće poglavlje rada obrađuje sustave ranog upozorenja prikazujući njihov razvoj kroz povijesna razdoblja, ističe kriterijsku...
Sustav ranog upozorenja u građevinskoj industriji
Sustav ranog upozorenja u građevinskoj industriji
Marina Brdar
Građevinska industrija ima značajno mjesto u gospodarstvu, odnosno ima velike učinke na agregatnu proizvodnju i zaposlenost. Zbog njezine iznimne važnosti, zabrinjavajuća je činjenica kako statistika u ovom području već duže vrijeme pokazuje negativne trendove. Pad obujma građevinskih radova i rast nezaposlenosti u ovom sektoru samo su neki od pokazatelja koji ukazuju na veliku zahvaćenost krizom. Analiza vanjske i unutarnje okoline poduzeća građevinske djelatnosti pokazuje...
Sustav računovodstva proračuna
Sustav računovodstva proračuna
Izabela Grčić
Proračunsko računovodstvo je računovodstveni sustav koji se odnosi na knjigovodstveno praćenje, analiziranje i izvještavanje o poslovnim događajima proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Ministar financija donosi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu i Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. Proračunski korisnici su državna tijela, institucije, vijeća manjinske samouprave, proračunski fondovi i mjesna...
Sustav transferne cijene u funkciji upravljanja rizicima
Sustav transferne cijene u funkciji upravljanja rizicima
Ivan Čoti
Osnovna uloga banaka ogleda se u poslovima primanja depozita i odobravanja kredita – strategijama koje same po sebi nose rizik likvidnosti. Budući da se depoziti obično uzimaju na kraće rokove, a krediti na duže što dovodi do ročne neusklađenosti svaka banka bi trebala razumjeti i znati izmjeriti svoju profitabilnost kroz identifikaciju određenih komponenti. Svjetska financijska kriza primorala je banke da promjene način razmišljanja o svom financiranju. Prije krize...
Sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova kao instrument porezne politike u poticanju zelene tranzicije Europske unije
Sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova kao instrument porezne politike u poticanju zelene tranzicije Europske unije
Filip Badovinac
Cilj ovog diplomskog rada je prikazati sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova u Europskoj uniji kao jedan od instrumenata u njezinoj borbi protiv klimatskih promjena i zacrtanoj zelenoj tranziciji. Klimatske promjene čiji se negativni učinci sve više odražavaju na okoliš, gospodarstvo i društvo u cjelini povod su sve jačem značaju zelenih ekonomskih politika čiji je cilj umanjiti njihove negativne učinke i dugoročno eliminirati uzročnike. Spomenute politike...
Sustav unutarnje financijske kontrole u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
Sustav unutarnje financijske kontrole u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
Tamara Mekinjić
Republika Hrvatska kao zemlja kandidat za članstvo u Europskoj uniji imala je obvezu uspostaviti i razvijati sustav unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru u cilju uvođenja viših standarda kontrola i unapređenja upravljanja javnim sredstvima. U ovom radu analizirane su temeljne pretpostavke za uspostavu i razvoj ovih sustava, uključujući strateške dokumente razvoja, zakonsku i podzakonsku osnovu te institucionalne kapacitete. Također, analizirane su okolnosti u kojima se...
Sustav unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektroru na primjeru Krapinsko-zagorske županije
Sustav unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektroru na primjeru Krapinsko-zagorske županije
Ivana Tisanić
U javnom sektoru Republike Hrvatske uspostavljen je sustav unutarnjih financijskih kontrola kako bi se osiguralo zakonito, djelotvorno i učinkovito korištenje proračunskih sredstva. Sam sustav dijeli se na dvije osnovne komponente: financijsko upravljanje i kontrole te internu reviziju. Financijsko upravljanje i kontrole najčešće uključuju provjeru financijskih učinaka poslovanja korisnika proračuna u smislu definiranja različitih kontrola. S druge strane interna revizije provodi...

Pages