Pages

ZNAČAJ I ULOGA FRANŠIZE KAO POKRETAČA PODUZETNIŠTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ZNAČAJ I ULOGA FRANŠIZE KAO POKRETAČA PODUZETNIŠTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Ema Culi
Tema specijalističkog poslijediplomskog rada obrađuje značaj i ulogu franšize kao pokretača poduzetništva u Republici Hrvatskoj. Franšiza kao model poslovanja predstavlja način širenja poslovanja uz značajne prednosti kao što je potreba za manjim inicijalnim kapitalom za početak poslovanja, manji je rizik od neuspjeha, koristi se uspješno i poznato poslovno ime i stečena reputacija na tržištu, a standardni proizvod i kvaliteta se prodaju kroz potvrđeni sistem poslovanja....
ZNAČAJ RAČUNOVODSTVA DUGOTRAJNE IMOVINE I UTJECAJ NA POSLOVANJE PODUZEĆA
ZNAČAJ RAČUNOVODSTVA DUGOTRAJNE IMOVINE I UTJECAJ NA POSLOVANJE PODUZEĆA
Željka Butigan
Tema ovog rada je „Značaj računovodstva dugotrajne imovine i utjecaj na poslovanje poduzeća“. U današnjem poslovanju i dinamičnim tržišnim uvjetima, računovodstveni standardi i propisi igraju vrlo značajnu ulogu. Računovodstvo primjenom određenih računovodstvenih politika utječe na vrijednosti iskazanih stavki u financijskim izvještajima što u konačnici može imati utjecaj na financijski rezultat. Ovaj rad fokusira se na dugotrajnu imovinu, opisuje njen značaj, poziciju...
ZNAČAJ RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA ZA RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE
ZNAČAJ RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA ZA RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE
Željana Modrinić
Predmet ovog završnog rada su računovodstveni standardi i njihov značaj za računovodstveno praćenje dugotrajne materijalne imovine. Računovodstveni standardi propisuju osnovu za računovodstvene poslove pa tako i na području dugotrajne materijalne imovine. U radu je dan pregled Zakona o računovodstvu, Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja i Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja kako bi se utvrdio teoretski okvir računovodstvenog praćenja dugotrajne...
ZNAČAJ SUSTAVA SAMODIJAGNOSTIKE U POSLOVNOM ODLUČIVANJU
ZNAČAJ SUSTAVA SAMODIJAGNOSTIKE U POSLOVNOM ODLUČIVANJU
Neven Majdak
Nove tehnologije u pravilu omogućavaju veću automatizaciju poslovnih procesa. Veća automatizacija je stalno nastojanje poduzetnika budući da omogućuje povećanje produktivnosti i time konkurentnosti. MeĊutim, današnje tehnološke inovacije omogućavaju i promjene u ne poslovnom ţivotu pojedinaca. Današnje informacijske i komunikacijske tehnologije, osobito Internet, nisu samo povećale razinu automatizacije poslovnih procesa nego su dovele do preoblikovanja naĉina rada, ali i...
ZNAČAJ TRAJEKTNOG PRIJEVOZA U HRVATSKOM PRIOBALNOM TURIZMU
ZNAČAJ TRAJEKTNOG PRIJEVOZA U HRVATSKOM PRIOBALNOM TURIZMU
Petar Jambrešić
Pojmovi prometa, odnosno prijevoza i turizma usko su povezani te jedan na drugog znatno utječu, pogotovo kada se govori o razvoju jednog od njih. Promet doprinosi razvoju turizma tako što korisnici turističkih usluga kako bi došli do destinacije upravo su primorani koristiti prometne usluge i prometnu infrastrukturu te je putovanje u prometu također i dio turističkog putovanja i stvara određeni doživljaj kod putnika. S druge strane turizam na promet utječe također pozitivno u...
ZNAČAJ ZELENE INDUSTRIJE U HRVATSKOJ
ZNAČAJ ZELENE INDUSTRIJE U HRVATSKOJ
Martina Krizmanić
Industrije su neizbježne skupine djelatnosti širom svijeta. Danas postoji velika ovisnost o industrijskoj proizvodnji, no industrije troše veliku količinu energije, dok su raspoloživi resursi ograničeni. Iz tog se razloga nametnula potreba za takozvanom zelenom tranzicijom. Koncept „zelene industrije“ smanjuje opterećenje prirodnih resursa i ekološke degradacije te pruža podršku ekonomskom razvoju. S izazovima zelene tranzicije suočavaju se i zemlje u razvoju. Zbog sve veće...
ZNAČAJNOST I ULOGA STRATEŠKOG MENADŽMENTA U SUVREMENOM POSLOVANJU
ZNAČAJNOST I ULOGA STRATEŠKOG MENADŽMENTA U SUVREMENOM POSLOVANJU
Dino Pokupec
Suvremeno doba je vrijeme informacijsko-komunikacijske tehnologije i srž donošenja odluka postiže se putem kvalitetno interpretirane informacije. Modernost nas polako sve više sustiže, ulazi u sve segmente ljudskog života i postavlja temelje za razvitak novih mogućnosti u svijetu. Praćenje nepredvidljivosti i dinamičnosti okoline postaje jedan od strateški važnih zadataka u kreiranju kvalitetne poslovne strategije. Poduzeće u svom radu nastoji iskoristiti resurse na najbolji...
Zadovoljstvo grupnom kupovinom pružatelja ugostiteljskih usluga
Zadovoljstvo grupnom kupovinom pružatelja ugostiteljskih usluga
Jelena Sruk
U radu je definiran razvoj i obilježja elektroničke trgovine te pobliže objašnjen model grupne kupovine. Grupna kupovina, radi aktualnosti ostvarivanja visokih popusta na proizvode i usluge, počela se koristiti u svijetu u velikoj mjeri te je danas najprofitabilniji oblik elektroničke trgovine. U modelu grupne kupovine sudjeluju tri strane a to su ponuđači, potrošači i posrednici koji ih međusobno povezuju. Hrvatsko tržište je još uvijek premalo za usporedbu sa većim svjetskim...
Zadovoljstvo i lojalnost kupaca maloprodajnih lanaca u Republici Hrvatskoj
Zadovoljstvo i lojalnost kupaca maloprodajnih lanaca u Republici Hrvatskoj
Sofija Lojen
Danas se poduzeća suočavaju sa sve većom konkurencijom. U takvom kompetitivnom okruženju važno je biti bolji od konkurenata te privući i zadržati što veći broj kupaca jer je izgradnja dugoročnih odnosa s kupcima i ponovna kupnja ključ uspjeha svakog poduzeća. Dobije li kupac u transakciji vrijednost koju procjenjuje izvrsnom u usporedbi s ponudom konkurentskih poduzeća, on će biti jako zadovoljan, ponovit će transakciju te biti spreman preporučiti poduzeće ili proizvod...
Zadovoljstvo i lojalnost potrošača restoranima brze hrane
Zadovoljstvo i lojalnost potrošača restoranima brze hrane
Valentina Furmek
Predmet završnog rada je zadovoljstvo i lojalnost potrošača lancima brze hrane. Nekadašnje tržište bilo je tržište proizvođača, što znači da su oni diktirali ponudu i masovno proizvodili proizvode koji su bili jednaki za sve potrošače. Današnja situacija je drugačija - razvoj tehnologije i veliki broj ponuđača omogućili su sve veći broj diferenciranih proizvoda. Nekadašnje tržište proizvođača zamijenjeno je tržištem potrošača, a masovna proizvodnja...
Zadovoljstvo korisnika bankovnih usluga i povjerenje u banke
Zadovoljstvo korisnika bankovnih usluga i povjerenje u banke
Josipa Todorić
Jedan od ključnih elemenata, kojem teži svako poslovno poduzeće, pa tako i banka kao najvažnija kreditna institucija, jest zadovoljstvo korisnika i njihovo povjerenje. Praćenje i mjerenje zadovoljstva potrošača važno je za banke jer zadovoljan komitent može postati lojalan, širi pozitivan glas o banci i njezinim uslugama te pridaje manje pažnje konkurentskim bankama. Kako bi banke održale konkurentnost, od njih se zahtijevaju fleksibilnost i prilagodljivost, inovacije, stručni...
Zadovoljstvo korisnika javnim putničkim prijevozom u Gradu Zagrebu
Zadovoljstvo korisnika javnim putničkim prijevozom u Gradu Zagrebu
Andrea Rajič
Današnji životni uvjeti zahtijevaju svakodnevnu vremensku i prostornu distribuciju stanovništva što vodi stvaranju prijevozne potražnje zbog čega su urbane sredine okarakterizirane prisustvom stalne potrebe za kretanjem stanovnika u svrhu zadovoljenja određenih potreba i pristupa različitim aktivnostima. S druge strane, brojni trendovi koji su prisutni u urbanizaciji i globalizaciji uzrokuju sve kompleksnije prometne probleme čime uvjetuju sve veću mobilnost stanovnika. Prijevoz...

Pages