Pages

Zadovoljstvo ženske populacije pri online kupovini modnih dodataka
Zadovoljstvo ženske populacije pri online kupovini modnih dodataka
Anita Bićanić
Ideja ovog rada bila je objasniti elektroničko trgovanje koje je sadržano u teorijskom dijelu rada, odnosno provesti ispitivanje zadovoljstva ženske populacije pri online kupovini modnih dodataka u istraživačkom dijelu rada. Istraživalo se koliko su ispitanice zadovoljne online kupovinom modnih dodataka, njihovom online ponudom, informacijama koje dobivaju putem Interneta te dostavom, samim proizvodom koji im je dostavljen i ostalim popratnim uslugama. Rad se sastoji od šest...
Zadovoljstvo županijskim i gradskim poduzetničkim poticajima u gradu Svetoj Nedelji
Zadovoljstvo županijskim i gradskim poduzetničkim poticajima u gradu Svetoj Nedelji
Branka Bogolin
Rad se bavi poduzetništvom u gradu Svetoj Nedelji. Poduzetnik se definira kao osoba koja ima puno poslovnog duha i razvijene sposobnosti rukovođenja, ima veliko znanje o poslovima i ljudima te je osoba koja je spreman preuzeti rizik upravljanja poduzeća na temelju inovacija i stalnog razvoja. Važnosti poduzetništva se vide u pogledu makroekonomskog i mikroekonomskog aspekta. Makroekonomski aspekt vidi se u razini zaposlenosti, otvaranju novih radnih mjesta, gospodarskom rastu,...
Zadovoljstvo, povjerenje i lojalnost Generacije Y prema bankama i bankarskim uslugama u Hrvatskoj
Zadovoljstvo, povjerenje i lojalnost Generacije Y prema bankama i bankarskim uslugama u Hrvatskoj
Valentina Radman
Generacija Y ili drugog naziva „Milenijalci“ obuhvaća sve osobe rođene između 1980. i 2000. godine, odnosno osobe koje u trenutku pisanja diplomskog rada imaju između 21 i 41 godine. Pripadnike ove generacije čine osobe koje su trenutno na fakultetima, koje su nedavno ušle na tržište rada, ali i osobe koje su već dugi niz godina na tom tržištu. S obzirom na to da su se pripadnici ove generacije osamostalili i veliki dio njih financijski više ne ovisi o roditeljima,...
Zadužnica i bjanko zadužnica
Zadužnica i bjanko zadužnica
Jasmina Biro
Završni rad se bavi ulogom i značajem zadužnica i bjanko zadužnica u trgovačkom pravu i poslovanju. Upotreba zadužnice počela se razvijati 90-ih godina 20. stoljeća, a veliku ulogu je odigrala u razdoblju produžene krize kao instrument kojim se na efikasan i brz način moglo osigurati te ako je bilo potrebno i naplatiti potraživanje. Od tada pa do danas zadužnica je postala neizostavan element u poslovanju svakog gospodarskog subjekta. Rad pobliže objašnjava karakteristike...
Zagreb - destinacija digitalnih nomada
Zagreb - destinacija digitalnih nomada
Damjan Banić
Trenutno se nalazimo u vremenu u kojem digitalna revolucija doživljava strelovit napredak, te se stvara potreba za novim načinima poslovanja. Jedan od tih je poslovanje digitalnih nomada koji nisu vezani za ured te mogu putovati i prebivati van države dok obavljaju svoj posao. Uz sve veću digitalizaciju poslova i dostupnosti informacija pojavljuje se jedno novo tržište sa velikim potencijalom koje nije maksimalno iskorišteno. Ovaj završni rad bavi se analizom...
Zagreb na Savi - model investiranja
Zagreb na Savi - model investiranja
Anja Žarković
U radu se opisuje višenamjenski projekt Zagreb na Savi kao i nekoliko njegovih koncepcija, analiza mogućih investicijskih modela pokretanja i razvoja projekta s naglaskom na razradu koncesijskog modela realizacije energetskog dijela projekta Zagreb na Savi učešćem građana Republike Hrvatske. Razradit će se i prikazati gospodarsko-ekonomska analiza koncesijskog modela projekta. Analizirat će se, obrazložiti i prikazati analiza troškova i koristi projekta svakom potencijalnom...
Zainteresiranost studenata bavljenjem poduzetništvom nakon završenog studija
Zainteresiranost studenata bavljenjem poduzetništvom nakon završenog studija
Nives Brnić
Koliko je poduzetništvo bitno govori sama činjenica da se kao djelatnost pojavljuje između 11. i 13. stoljeća. Kroz svoju povijest mijenjalo se, da bi danas predstavljalo generator gospodarskog razvoja i zapošljavanja u svim nacionalnim ekonomijama. U prošlosti se poduzetništvom smatrala međusobna razmjena hrane i resursa između plemena, a danas pojam poduzetništva predstavlja nešto sasvim drugo. Predstavlja djelatnost koja je kroz godine proširila svoje značenje, djelatnost...
Zajmovi za pokretanje poduzetničkog posla
Zajmovi za pokretanje poduzetničkog posla
Ivica Povoljnjak
U svijet poduzetnika nije moguće ući bez dobrog poslovnog plana, kojeg treba sastaviti nakon temeljitog istraţivanja trţišta, a ponajviše konkurencije. U njemu trebaju biti naveden opis ideje ili proizvoda koje ţelimo ponuditi trţištu, te treba navesti dugoročne ciljeve koji se ţele ostvariti, te načine ostvarenja istih. TakoĎer, kao glavna stavka, valjalo bi navesti rezultate istraţivanja konkurencije, odnosno opisati prednosti, prilike, slabosti i prijetnje naše ideje...
Zakonski i tržišni okvir potrošačkog kreditiranja u Republici Hrvatskoj
Zakonski i tržišni okvir potrošačkog kreditiranja u Republici Hrvatskoj
Martina Špirelja
Financiranje stanovništva jedan je od važnijih poslova kreditnih i financijskih institucija. U Republici Hrvatskoj banke su i dalje dominantan pružatelj financijskih usluga stanovništvu, međutim to se polako mijenja. Potrošački kredit jedan je od zastupljenijih kredita te on omogućava potrošnju iznad trenutne moguće. Potrošačko kredititiranje u Republici Hrvatskoj provodi se putem Zakona o potrošačkom kreditiranju. On uređuje ugovore o kreditu, informacije te prava...
Zalihe i asortiman u specijaliziranim prodavaonicama
Zalihe i asortiman u specijaliziranim prodavaonicama
Danijela Črne
U ovom radu analizira se proces planiranja asortimana, naručivanja i upravljanja robom u specijaliziranim prodavaonicama. Prikazat će se važnost praćenja kretanja zaliha radi postizanja optimalne količine zaliha u prodavaonici i stvaranja privlačnog asortimana. S obzirom da specijalizirane prodavaonice nude uzak i dubok asortiman robe, za razliku od prodavaonica hranom, one zahtijevaju veću stručnost prodajnog osoblja kako bi se mogla pružiti očekivana viša razina...
Zamjena komunalne naknade porezom na nekretnine u Hrvatskoj
Zamjena komunalne naknade porezom na nekretnine u Hrvatskoj
Pihler Marina Pihler Marina
U ovom radu dana je sustavna analiza uspostave i mogućnosti zamjene komunalne naknade porezom na nekretnine u Hrvatskoj kao jednog od elementarnih izvora financiranja jedinica lokalne samouprave. Rad je koncipiran na način da se u prvom djelu pozornost ponajprije posvećuje samoj komunalnoj naknadi, njenom definiranju, institucionalnom okviru, načinu obračuna te u konačnici karakteristikama kao i informatičkom okruženju. Sljedeća cjelina rada orijentirana je na sam porez na...
Zaposlenici i upravljanje zalihama u trgovini
Zaposlenici i upravljanje zalihama u trgovini
Iva Dukarić
Upravljanje zalihama jedan je od najvažnijih zadataka svakog top menadžmenta unutar nekog poduzeća ili organizacije. O količini zaliha koje posjeduje neko poduzeće ovise rezultati poslovanja. Važno je da zalihe budu na optimalnoj razini, odnosno da ih ne bude premalo jer na taj način uzrokuju probleme u proizvodnji, ali i u ostalim procesima koji slijede nakon toga. S druge strane, zaliha ne smije biti previše jer tada uzrokuju nepotrebne troškove. Vrlo važnu ulogu u upravljanju...

Pages