Pages

Voda kao prirodni resurs
Voda kao prirodni resurs
Ozana Strunje
Voda postaje sve zastupljenija tema na vanjsko-političkom planu. Iako primarno povezana s klimatskom diplomacijom, voda danas predstavlja jedan od prioritetnih područja međunarodne razvojne suradnje na globalnoj razini. S obzirom na važnost vode za život te njenu čvrstu povezanost sa društveno-ekonomskim razvojem čovječanstva, za svaku je državu važno posjedovati relevantne informacije koje će služiti kao podloga donositeljima politika o vodnim resursima. Prema količini...
Voda kao prirodni resurs u agroekosustavu
Voda kao prirodni resurs u agroekosustavu
Josipa Širić
Voda je najzastupljenija tvar u građi svih živih bića te vodom zadovoljavamo osnovnu ljudsku potrebu. Voda je i transportni medij, sredstvo za proizvodnju energije, hrane, roba, lijekova, prostor za rekreaciju. Ukupni količina svježe vode u tekućem stanju, koja je dostupna za razne ljudske potrebe, u neprekidnom su opadanju. Tako se raspoloživost dostupnih vodnih resursa u zadnji 50 godina smanjila gotovo dvostruko. Navedeno se može pojasniti prije svega intenzivnim rastom broja...
Vodikova ekonomija
Vodikova ekonomija
Magdalena Bešlić
U suvremenom svijetu koji se odlikuje iznimnim gospodarskim i tehnološkim napretkom, sve je više očita i negativna strana nekontroliranog napretka koja se najočitije manifestira na okolišu. Suočeni s izazovom potrebe za napretkom i održavanjem već postojećeg napretka, znanstvenici i političari pokušavaju pronaći najbolji način da tehnologija kojom se čovječanstvo koristi bude čista. Jedan od najboljih odgovora na takva nastojanja nalazi se upravo u vodiku, plinu bez boje i...
Vodstvo i žene vođe u suvremenom poslovanju
Vodstvo i žene vođe u suvremenom poslovanju
Anita Reizović
Rijetki menadžeri razumiju koliko je značajan njihov stil vođenja na učinak i zadovoljstvo njihovih zaposlenika. Oni određuju materijalne i nematerijalne nagrade i kazne koje često oblikuju ponašanje zaposlenika te utječu na učinak, motivaciju i stav. Postoji mnogo literature koja se bavi tematikom vodstva i različitim stilovima vođenja. U osnovi možemo reći da su se razvila tri stila vodstva: autokratski, demokratski i laissez-faire. U zadnjem desetljeću se stilovi vodstva...
Vođenje humanitarne organizacije u kriznim uvjetima
Vođenje humanitarne organizacije u kriznim uvjetima
Robert Markt
Izgradnja, upravljanje i vođenje sustava u gospodarstvu, državi ili vojsci godinama pa čak i stoljećima predstavlja izazov ne samo za dionike tih sustava već i za znanstvenu zajednicu. To su sustavi koji su utemeljeni na strukturama, na ulogama, na procedurama, na interesu. S druge strane nevladine organizacije, neprofitne organizacije, udruge građana do jučer smatrane organizacijama na marginama društva u vremenu u kojem jedna kriza smjenjuje drugu, u vremenu u kojem gotovo svi...
Vođenje projekata i važnost faze planiranja u isporuci poslovnih rješenja u djelatnosti telekomunikacija
Vođenje projekata i važnost faze planiranja u isporuci poslovnih rješenja u djelatnosti telekomunikacija
Iva Ljubičić Runje
Unatoč činjenici da je projektni menadžment i vođenje projekta u djelatnosti telekomunikacija sastavni dio servisnog portfelja i dalje možemo vidjeti kako projekti često ne ostvare očekivane ciljeve. Uzroci mogu biti različiti, no ovaj rad prvenstveno ima za cilj istražiti važnost faze planiranja u životnom ciklusu projekta u kojem se primjenjuju tradicionalne metode upravljanja projektima za kupce. Poslovna rješenja u djelatnosti telekomunikacija podrazumijevaju široki spektar...
Vođenje projekata u IT industriji
Vođenje projekata u IT industriji
Sašo Petrovčić
Moderni svijet počiva na kompjuterizaciji i digitalizaciji, od proizvodnih odnosno industrijskih procesa do upravljanja ljudskim resursima i projektima. Na tržištu rada postoji velika potreba za radnicima u sektoru informatičkih znanosti - programera, data scientista, informatičkih inženjera, podatkovnih analitičara itd. Kako se rad mnogih informatičkih poduzeća zasniva na proizvodnji informatičkih usluga/proizvoda kao što su programi, aplikacije, algoritmi ili slični proizvod,...
Vrednovanje društva Atlantic Grupa d.d. metodom diskontiranih novčanih tokova poduzeću
Vrednovanje društva Atlantic Grupa d.d. metodom diskontiranih novčanih tokova poduzeću
Katarina Belić
Analitičari svakodnevno koriste različite metode i pristupe procjeni vrijednosti poduzeća. Metoda koja se primjenjuje u ovom radu predstavlja fundamentalnu mjeru vrijednosti poduzeća, metoda diskontiranih novčanih tokova poduzeću. Na primjeru vertikalno integriranog poduzeća Atlantic Grupa d.d. proveden je čitavi proces vrednovanja, od poslovne analize i analize financijskih izvještaja do prognoze poslovanja poduzeća i izračuna njegove vrijednosti. Metoda je odabrana iz razloga...
Vrednovanje gospodarskih sektora putem financijskih pokazatelja i burzovnih indeksa
Vrednovanje gospodarskih sektora putem financijskih pokazatelja i burzovnih indeksa
Ivan Domšić
Analiza stanja u pojedinim sektorima gospodarstva važna je zbog kvalitetne informiranosti o stanju cjelokupnog gospodarstva. Potpuno i ispravno promatranje gospodarstva moguće je jedino ako se sasvim razumiju stanja i kretanja u najvažnijim gospodarskim sektorima kao komponentama ekonomije koja je predmet interesa. Ovim se radom nastoji dobiti dublji uvid u kretanja u najvažnijim sektorima gospodarstva Republike Hrvatske kako bi se razumjele i prepoznale grane gospodarstva koje...
Vrednovanje karakteristika hrvatskog financijskog sustava
Vrednovanje karakteristika hrvatskog financijskog sustava
Matija Hazler
U ovom radu govori se o karakteristikama hrvatskog financijskog sustava s aspekta njegove bankocentričnosti, odnosno dominantnoj poziciji banaka kao financijskih institucija. Od samog formiranja hrvatskog financijskog sustava devedesetih godina, kao i kod mnogih drugih tranzicijskih zemalja, banke su postale temelj funkcioniranja cjelokupnog sustava pa je stoga održivost njihovog poslovanja važan zadatak regulatornih institucija. Izrazita bankocentričnost hrvatskog financijskog sustava,...
Vrednovanje kreditnih zahtjeva u sektoru građanstva
Vrednovanje kreditnih zahtjeva u sektoru građanstva
Petra Grežina
Sa prvom pojavom viška vrijednosti, dakle prije više stoljeća, ljudi počinju posuđivati proizvode kako bi zadovoljili svoje trenutne potrebe. Ovaj akt se temeljio na međusobnom povjerenju između onoga tko je posuđivao proizvod, vjerovnika, i onoga tko je primao taj proizvod, dužnika. Vjerovnik, pri tome, ustupa određenu stvar dužniku, a ovaj mu treba vratiti istovrsnu stvar ili drugu stvar iste vrijednosti. Pojavom novca, stvara se novčani kredit. Budući da je novac specifična...
Vrednovanje poduzeća primjenom multiplikatora vrijednosti
Vrednovanje poduzeća primjenom multiplikatora vrijednosti
Lucija Rupnik
U fokusu ovog diplomskog rada jest shvatiti zašto se uopće nekom poduzeću procjenjuje vrijednost, na koji se način poduzeće može procjenjivati i koji se problemi mogu pojaviti u samom procesu. Zatim istražiti multiplikatore vrijednosti koji se koriste za vrednovanje. Na posljetku, cilj jest temeljitom analizom poslovanja odabranog poduzeća procijeniti vrijednost poduzeća korištenjem metode usporedivih poduzeća. U radu se procjenjuje poduzeće Bank of America. Uključuje analizu...

Pages