Pages

Uloga i razvoj referentnih kamatnih stopa u europodručju
Uloga i razvoj referentnih kamatnih stopa u europodručju
Iva Kožul
Referentne kamatne stope važne su i korisne u podržavanju financijske stabilnosti i funkcioniranju financijskih tržišta. Nakon otkrivenih manipulacija referentnim kamatnim stopama za vrijeme globalne financijske krize 2008. godine, uslijedile su duboke reforme metodologije. Prije reformi se izračun referentnih kamatnih stopa temeljio na procijenjenim ponudbenim kamatnim stopama panel banaka na neosigurane depozite na međubankovnom tržištu, dok se danas slijedi hibridna metodologija...
Uloga i važnost Fintech poduzeća u platnom prometu
Uloga i važnost Fintech poduzeća u platnom prometu
Maria Vujčić
Financijska tehnologija od početka svoje pojave mijenja bankarski sektor, ali i u današnje vrijeme s novijim inovacijama i sektor platnog prometa i osiguranja. Mijenja cijelu industriju financijskog poslovanja, uvođenjem inovacija u već korištene usluge i proizvode ili putem osnivanja startup FinTech poduzeća koji primarno primjenjuju tehnologiju kako bi pružili korisnicima što bolje proizvode i usluge u financijskom sektoru. Mišljenje korisnika za takva poduzeća je najbitnije, te...
Uloga i važnost Lean analitike u stvaranju uspješne tehnološke start-up organizacije
Uloga i važnost Lean analitike u stvaranju uspješne tehnološke start-up organizacije
Vida Nikšić
Tema ovog diplomskog rada jest uloga lean start-up metode i lean analitike u stvaranju uspješne start-up organizacije. U teorijskom dijelu rada prikazuje se sistematizacija i primjena lean start-up metode osmišljene da pomogne u stvaranju odrţive start-up organizacije. Prikazani su osnovni pojmovi lean start-up metode kao što su proizvod s minimalnom funkcionalnošću (MVP), zaokret u poslovnom modelu (pivot) te lean analitički okviri. U empirijskom dijelu rada prikazuju se i...
Uloga i važnost blockchain tehnologije u poslovanju turoperatora
Uloga i važnost blockchain tehnologije u poslovanju turoperatora
Denis Pašić
Pojavom i razvojem novih tehnologija došlo je do naglih promjena u poslovanju poduzeća svih gospodarskih subjekata bez obzira čime se bavili pa tako i gospodarskih subjekata koji djeluju u turizmu. Poduzeća koja nisu bila spremna i sposobna prilagoditi svoje poslovanje u novoj eri i implementirati nove tehnologije prestala su sa svojim djelovanjima na tržištu. Na turističkom tržištu su se pojavila tehnološka poduzeća koja su uz pomoć tehnologije Interneta stvorila platforme...
Uloga i važnost destinacijskih menadžment kompanija u razvoju zdravstvenog turizma u Hrvatskoj
Uloga i važnost destinacijskih menadžment kompanija u razvoju zdravstvenog turizma u Hrvatskoj
Morana Čižmešija
U ovom diplomskom radu govori se o ulozi destinacijskih menadžment kompanija u razvoju zdravstvenog turizma u Hrvatskoj, kao jednog od specifičnih oblika turizma, koji je u svijetu sve više zastupljen. Zdravstveni turizam je kao takav jedan od najstarijih specifičnih oblika turizma kojem je u cilju poboljšanje kvalitete života uz očuvanje i unapređenje zdravlja. Suvremeni način života pun je stresa i loših vanjskih utjecaja te zdravstveni turizam preuzima veliku ulogu u...
Uloga i važnost društvenih mreža u fakultetskom obrazovanju mladih
Uloga i važnost društvenih mreža u fakultetskom obrazovanju mladih
Nikolina Tešanović
Društvene mreže igraju značajnu ulogu u fakultetskom obrazovanju mladih, donoseći sa sobom brojne prednosti, ali i izazove. Njihova upotreba može značajno utjecati na akademski, socijalni i emocionalni razvoj studenata. Cilj rada je prikazati prednosti i nedostatke društvenih mreža u obrazovanju te dati smjernice na koji način se nedostatci mogu tretirati. Teorijski koncept rada daje uvid u postanak World Wibe Weba i informacijsko komunikacijskih tehnologija te opisuje društvene...
Uloga i važnost društvenih mreža u promociji paket aranžmana turoperatera na turističkom tržištu
Uloga i važnost društvenih mreža u promociji paket aranžmana turoperatera na turističkom tržištu
Dario Deriš
Uloga društvenih mreža iz dana je u dan sve veća. Današnji potrošači ne traže vijesti, proizvode i usluge, već do njih dolaze sami na brojne načine. Razvoj informacijske i komunikacijske tehnologije olakšao je dostupnost turističkih informacija. Društvene mreže pokazale su se kao ključan faktor u promociji, ali i općenito u svim segmentima poslovanja. Upravo taj način promocije omogućuje jednostavan, kvalitetan i brz način predstavljanja proizvoda i usluga širokom krugu...
Uloga i važnost folklora kao komponente turističke ponude Grada Zagreba
Uloga i važnost folklora kao komponente turističke ponude Grada Zagreba
Petra Savicki
Svrha ovog rada jest definirati folklor te objasniti važnost i njegove karakteristike kao komponente turističke ponude Grada Zagreba. Za to je, prije svega, potrebno definirati društvene turističke resurse, folklor kao turistički resurs, kulturni turizam te folklorne manifestacije. Kroz istraživanje provedeno metodom deskripcije i istraživanja za stolom, utvrđen je način na koji folklor i folklorne manifestacije obogaćuju turističku ponudu Grada Zagreba.
Uloga i važnost folklornih manifestacija za razvoj ponude manifestacijskog turizma Republike Hrvatske
Uloga i važnost folklornih manifestacija za razvoj ponude manifestacijskog turizma Republike Hrvatske
Fin Hrvaćanin
Manifestacijski turizam oduvijek je bio jedna od glavnih sastavnica turističke ponude Republike Hrvatske koja je kroz bogatu povijest postala plodno tlo za razvoj kulture i narodnih običaja. Vrijednost tradicijske kulture prepoznala se i afirmirala sredinom 20. stoljeća kada su brojni povjesničari, sociolozi, glazbenici, etnomuzikolozi, znanstvenici, koreografi i drugi stručnjaci postavili temelja folklorne umjetnosti koja je s vremenom postala istoznačnica za očuvanje hrvatskog...
Uloga i važnost integracijske ekonomske funkcije turizma za gospodarstvo Hrvatske
Uloga i važnost integracijske ekonomske funkcije turizma za gospodarstvo Hrvatske
Antonia Bradarić
Turizam posjeduje specifičnu integracijsku funkciju u gospodarskom povezivanju regija unutar Hrvatske. Učinci integracijske funkcije ostvaruju se u gotovo svim segmentima nacionalnog gospodarstva, prvenstveno iz razloga što turizam ne može funkcionirati kao monokulturna djelatnost. Upravo je cilj integracijskog djelovanja povezivanje regija na osnovi turizma, kooperacija, smanjenje regionalnih nejednakosti, veće iskorištavanje potencijala koje posjeduju pojedine regije, povećanje...
Uloga i važnost internih kontrola u računovodstvenom informacijskom sustavu
Uloga i važnost internih kontrola u računovodstvenom informacijskom sustavu
Ivan Galić
Računovodstveni informacijski sustav sastavni je dio ukupnog informacijskog sustava čija je uloga osiguranje kvalitetnih informacija za potrebe poslovnog odlučivanja. Na razvoj i implementaciju računovodstvenog informacijskog sustava utječu brojni međusobno povezani čimbenici. Integracija ovih čimbenika ključna je za razvoj učinkovitog i kvalitetnog računovodstvenog informacijskog sustava koji može zadovoljiti zahtjeve menadžmenta za pravovremenim i pouzdanim financijskim...
Uloga i važnost menadžera u kriznim uvjetima poslovanja
Uloga i važnost menadžera u kriznim uvjetima poslovanja
Cecilija Glasnović
Ovim radom opisuje se uloga i važnost menadžera u kriznim uvjetima poslovanja. Cilj rada je prikazati primjenu temeljnih modela i instrumenata koje koristi menadžment prilikom dijagnostičke i prognostičke analize vanjskog i unutarnjeg okruženja poduzeća u uvjetima poslovne krize. Empirijski dio rada odnosi se na istraživanje uloge menadžera u kriznim uvjetima poslovanja na primjeru deset pravnih osoba koje obavljaju operativnu djelatnost u Republici Hrvatskoj. Poslovna kriza je...

Pages