Pages

Utjecaj online recenzija na proces donošenja odluke o kupovini kozmetičkih proizvoda kod generacije "Y"
Utjecaj online recenzija na proces donošenja odluke o kupovini kozmetičkih proizvoda kod generacije "Y"
Lucija Petanjek
Proces donošenja odluke o kupovini nije jednostavan i za svakoga je kupca jedinstven. U želji da odabere najbolji proizvod za sebe, kupac se gotovo uvijek okreće raznim izvorima informacija iz kojih crpi podatke koji njemu mogu biti korisni kod odlučivanja o tome koji proizvod će najadekvatnije zadovoljiti njegove želje ili potrebe. Kako bi on došao do finalne odluke, vjerojatno će se pitati i kakva su mišljenja drugih korisnika toga proizvoda. Preporuke te prepričavanje iskustva...
Utjecaj online recenzija na reputaciju i poslovne rezultate poduzeća
Utjecaj online recenzija na reputaciju i poslovne rezultate poduzeća
Katarina Jović
Online recenzije su jedan od najvažnijih čimbenika koje utječu na stvaranje mišljenja korisnika i odluke o kupnji. One su jedan od glavnih pokazatelja poslovanja poduzeća i oblikuju njezinu reputaciju. U završnome radu je objašnjena reputacija, važnost reputacije te primjeri njezine važnosti. Razvoj samih online recenzija i važne platforme kojima poduzeća dobivaju povratne informacije korisnika su prikazane su u samome radu. Intervjuiranjem različitih poduzeća...
Utjecaj organizacije rada na fertilitetne intencije žena zaposlenih u financijskom sektoru
Utjecaj organizacije rada na fertilitetne intencije žena zaposlenih u financijskom sektoru
Marta Nimac
Hrvatska desetljećima bilježi niske stope fertiliteta, a sve veća participacija žena na tržištu rada dovela je do značajnih društvenih i gospodarskih promjena u Hrvatskoj. U radu će biti analizirano kako zanimanje i razina obrazovanja žene utječu na fertilitet. Nadalje, s obzirom na aktualnost rada od kuće u radu će biti analizirana povezanost demografskih, društvenih i ekonomskih čimbenika te osobnog zadovoljstva u uvjetima rada od kuće. Cilj diplomskog rada je empirijski...
Utjecaj organizacijske klime i dizajna posla na inovativno ponašanje zaposlenika
Utjecaj organizacijske klime i dizajna posla na inovativno ponašanje zaposlenika
Marin Miočić
Inovacije su jedan od kljucnih odrednica ekonomije novog doba. One organizacijama omogucavaju opstanak na tržištu i mogucnost rasta. Organizacije moraju težiti uspostavi upravljanog sustava koji ce garantirati sustavni razvoj inovacija. U ovom radu detaljno su definirane inovacije, izvedena je njihova podjela te su specificirana podrucja u kojim se inovacije razvijaju. Analiziran je utjecaj razlicitih aspekata menadžmenta: vodstva organizacije i vizije koju vodstvo generira, inovacijske...
Utjecaj organizacijske kulture na unapređenje procesa u korporativnom poduzetništvu
Utjecaj organizacijske kulture na unapređenje procesa u korporativnom poduzetništvu
Ivan Todorić
Organizacijska kultura je određena sinteza vjerovanja, stila ponašanja i djelovanja. S njom se usmjerava ponašanje pojedinca, članova organizacije odnosno zaposlenih u poduzeću. Organizacijska kultura svojom ulogom dovodi do efektivnosti organizacije te stvara imidž koji tvrtku dovodi do prepoznatljivosti u užim ili širim razmjerima. Usvajanje i oblikovanje funkcija čine polazište uočavanja korelacije između organizacijske kulture i uspješnosti poslovanja. U ovom radu se...
Utjecaj osobne etike na poslovnu etiku u republici Hrvatskoj
Utjecaj osobne etike na poslovnu etiku u republici Hrvatskoj
Nikola Vrđuka
Etiku se može definirati kao moralna vjerovanja o dobrom življenu i ispravnom djelovanju. Čovjek je od pamtivijeka promišljao o njoj i bio je zaokupljen činidbom dobra. Promišlja o tome kakav čovjek treba biti. To je skup i opis društvenih normi, navika i pravila, ali i znanost koja upućuje na promišljanje o tome što čini ta paravila dobrim i korisnim. Temelji se na Zlatnom pravilu koja u sebi sadrži cjelovitu filozofiju etike i ukazuje na međusobni odnos. Ciljevi osobne etike...
Utjecaj osobnosti marke na izgradnju lojalnosti nostalgičnim markama
Utjecaj osobnosti marke na izgradnju lojalnosti nostalgičnim markama
Katarina Čičak
Na današnjem sve kompleksnijem tržištu sposobnost jedinstvenog pozicioniranja marke postaje sve teži zadatak za mnoge menadžere koji upravljaju markama. Jedan od glavnih dijelova identiteta marke je osobnost marke. Kreiranje specifične osobnosti marke omogućuje postizanje snažnijeg imidža te postizanje jedinstvene pozicije u umu potrošača. Upravo pozitivan imidž kreira lojalnost marki tj. poduzeću, zato se osobnost marke smatra izvorom te vrijednosti. Osobnost marke sastoji se...
Utjecaj očekivanja na ponašanje ekonomskih subjekata u pogledu držanja financijske imovine
Utjecaj očekivanja na ponašanje ekonomskih subjekata u pogledu držanja financijske imovine
Mihaela Kiseljak
Očekivanja su sastavni dio moderne ekonomske znanosti. Najznačajnije teorije očekivanja su teorija adaptivnih očekivanja i teorija racionalnih očekivanja. Teorija racionalnih očekivanja danas ima široku primjenu u ekonomiji te je gotovo u potpunosti potisnula hipotezu o adaptivnim očekivanjima. Ciljevi ovog rada su objasniti ponašanje ekonomskih subjekata ovisno o fazi poslovnog ciklusa te istražiti utjecaj koji očekivanja imaju na držanje novca i ostalih oblika financijske...
Utjecaj pandemija na neovisnost vrhovnih revizijskih institucija
Utjecaj pandemija na neovisnost vrhovnih revizijskih institucija
Martina Petrović
Vrhovne revizijske institucije su institucije koja planiraju, provode i objavljuju revizije javnog sektora, te na taj način utječu na objektivno i transparentno trošenje javnih sredstava. Neovisnost vrhovnih revizijskih institucija je važna budući da vrhovne revizijske institucije svoje zadatke mogu ispunjavati učinkovito i objektivno samo ako su neovisne od jedinice revidiranja te ako su zaštićene od vanjskih utjecaja. Neovisnost vrhovnih revizijskih institucija posebno je važna...
Utjecaj pandemije COVID 19 na potrošnju energije u svijetu
Utjecaj pandemije COVID 19 na potrošnju energije u svijetu
Laura Marić
Potrošnja energije oduvijek je bila važan faktor za razvoj društva. Usporedno s rastom potrošnje dolazi do globalnog razvoja. No, zbog uporabe velike količine fosilnih goriva došlo je do zagađenja okoliša i klimatskih promjena. Kako bi se smanjile emisije stakleničkih plinova i očuvao ekosustav svijet se počinje okretati prema obnovljivim izvorima energije. Pojavom pandemije COVID-19 dolazi do brojnih promjena u energetskom sektoru. Diljem svijeta dolazi do smanjenja potrošnje i...
Utjecaj pandemije COVID-19 i rata u Ukrajini na inflaciju u Europskoj uniji
Utjecaj pandemije COVID-19 i rata u Ukrajini na inflaciju u Europskoj uniji
Teuta Prekazi
Inflacija je jedna od najstarijih pojava u gospodarstvu koja ima velike posljedice na proizvodnju, troškove, potrošnju, štednju, investicije i budžetske prihode i rashode odnosno na gospodarstvo u cjelini. S obzirom na to da utječe na niz faktora koji oblikuju gospodarstvo, inflacija je jedan od temeljnih problema u gospodarstvu stoga ju je potrebno odrediti prema kriterijima i klasifikacijama kako bi bila usporediva i u konačnici se sanirala. U današnjem nepredvidljivom i...
Utjecaj pandemije COVID-19 na EU ETS
Utjecaj pandemije COVID-19 na EU ETS
Dora Kos
Krajem 2019. godine u Kini se pojavila epidemija COVID-19, koja se već početkom 2020. godine počinje širiti diljem svijeta i prerasta iz epidemije u pandemiju koja značajno utječe na sve aspekte života. Prije izbijanja pandemije COVID-19 Europska unija je ulagala napore u borbu protiv klimatskih promjena i postizanja neutralnosti koristeći Europski sustav trgovanja emisijama (EU ETS) i Europski zeleni plan. EU ETS je sustav koji pokriva oko 36% ukupnih emisija stakleničkih ...

Pages