Pages

Utjecaj pristupanja Hrvatske Europskoj uniji na promjenu trgovinskih tokova
Utjecaj pristupanja Hrvatske Europskoj uniji na promjenu trgovinskih tokova
Viktorija Špoljar
Predmet ovog diplomskog rada je analizira kretanja trgovinskih tokova Hrvatske u međunarodnoj razmjeni s članicama Europske unije i trećim zemljama prije i nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Analizom su obuhvaćene promjene izvoza i uvoza po industrijama prije i nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Cilj ovog rada je detektirati ključne promjene trgovinskih tokova i ocijeniti njihov utjecaj na hrvatska poduzeća. Dana 1.srpnja 2013. godine Hrvatska postaje punopravna...
Utjecaj privatnih maraka na maloprodaju kategorije kave u Republici Hrvatskoj
Utjecaj privatnih maraka na maloprodaju kategorije kave u Republici Hrvatskoj
Marin Hauselmaier
U ovome specijalističkom poslijediplomskom radu analizirano je područje privatnih maraka kave na hrvatskom tržištu te njihov utjecaj na kategoriju kave. U uvodnom dijelu rada, obrazložen je motiv koji je potaknuo autora na pisanja ovog rada, navedene su metode i izvori prikupljanja podataka te objašnjen sadržaj i struktura rada. Drugi dio rada je pomoću pregleda domaće i strane, stručne i znanstvene literature, objasnio evoluciju maloprodaje te promjenu u odnosima moći među...
Utjecaj priznavanja i mjerenja financijskih obveza i vlasničkih instrumenata na financijski položaj i uspješnost poslovnog subjekta
Utjecaj priznavanja i mjerenja financijskih obveza i vlasničkih instrumenata na financijski položaj i uspješnost poslovnog subjekta
Vjeran Drašković
Primarni cilj rada je predstaviti utjecaj priznavanja i mjerenja financijskih obveza i vlasničkih instrumenata na financijske izvještaje poslovnog subjekta, odnosno na financijski položaj i uspješnost. Utjecaj priznavanja i mjerenja financijskih obveza i vlasničkih instrumenata u radu je prikazan primjenom alata horizontalne i vertikalne analize te financijskih pokazatelja, baziranih na financijskim izvještajima subjekta koje je provelo emisiju novih obveznica (Samoborka...
Utjecaj procesa demografskog starenja na razvoj gospodarstva Republike Hrvatske
Utjecaj procesa demografskog starenja na razvoj gospodarstva Republike Hrvatske
Zvonimir Milas
Demografska kretanja u Hrvatskoj su već duže vremena izrazito negativna. Dominantni proces koji se ističe je proces demografskog starenja. Dugoročne posljedice ovog procesa su već sada vidljive, ali u budućnosti bi mogle biti i još izraženije. Kao i većina posttranzicijskih zemalja, Hrvatska je suočena s niskim stopama fertiliteta i stoga joj je potrebna aktivna populacijska politika koja će pomoći u porastu stopa fertiliteta i demografskom oporavku, a s tim povezano i...
Utjecaj profesionalne etike na kvalitetu rada eksternih revizora
Utjecaj profesionalne etike na kvalitetu rada eksternih revizora
Anamarija Golubić
Diplomski rad se bavi utjecajem profesionalne etike na kvalitetu rada eksternih revizora. Pod pojmom eksterni revizori podrazumijevaju se revizori koji provode zakonsku reviziju financijskih izvještaja. Prilikom obavljanja revizije financijskih izvještaja, revizori moraju poštivati određena pravila i načela koji su sadržani u Kodeksu profesionalne etike računovođa odnosno revizora. Radom se nastoji objasniti zašto eksterni revizori moraju postupati u skladu s Kodeksom profesionalne...
Utjecaj programa lojalnosti na odabir prodavaonice
Utjecaj programa lojalnosti na odabir prodavaonice
Nikolina Previšić
Kod većine poslovnih organizacija koje žele opstati na konkurentnom tržištu može se zaključiti da teže ostvarenju lojalnosti potrošača. Bitno je istaknuti da što su kupci lojalniji to se ostvaruje veća dobit, a navedeno se ujedno odnosi na sposobnost zadržavanja profitabilnih kupaca. Slijedom navedenog, lojalni kupci trošiti će više u prodavaonicama kojima su lojalni te koje nagrađuju njihovu lojalnost i vraćati će se po dodatne proizvode. Razni su programi ...
Utjecaj projekta Odbora za međunarodne računovodstvene standarde Opće prezentiranje i objavljivanja na sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja
Utjecaj projekta Odbora za međunarodne računovodstvene standarde Opće prezentiranje i objavljivanja na sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja
Maja Klasić
Računovodstvo nije samo sebi svrhom, već je usmjereno korisnicima. Financijsko izvještavanje u modernoj tržišnoj ekonomiji ima vrlo važnu informacijsku ulogu. Veliki značaj u tome imaju računovodstveni standardi jer određuju na koji će se način obraditi poslovne transakcije, odnosno koje i kakve informacije trebaju biti prezentirane korisnicima financijskih izvještaja. Međunarodni računovodstveni standardi su skup pravila koja služe za standardizaciju pravila za prikazivanje...
Utjecaj prometne infrastrukture na razvoj Koprivničko-križevačke županije
Utjecaj prometne infrastrukture na razvoj Koprivničko-križevačke županije
Bruno Patačko
Prometna infrastruktura jedan je od ključnih faktora rasta i razvoja svakog gospodarstva. Bez zadovoljavajuće prometne infrastrukture nemoguće je razvijati bilo koje gospodarske djelatnosti, a naročito industriju i turizam. Obzirom na veliku ovisnost Hrvatske o turizmu, kvalitetna infrastruktura dodatno dolazi do izražaja. Iako je Republika Hrvatska posljednjih desetak godina uložila velika sredstva u izgradnju cesta i autocesta, Koprivničko–križevačka županija je zapostavljena...
Utjecaj promjena institucionalnog okvira na visinu i strukturu ulaganja obveznih mirovinskih fondova u Republici Hrvatskoj
Utjecaj promjena institucionalnog okvira na visinu i strukturu ulaganja obveznih mirovinskih fondova u Republici Hrvatskoj
Goran Kukolj
Hrvatska je unazad 20 godina prošla kroz nekoliko mirovinskih reformi kojima je cilj bio poboljšanje mirovinskog sustava. Cilj rada je utvrditi promjene u visini i strukturi ulaganja obveznih mirovinskih fondova te u ostvarenim prinosima uslijed promjena institucionalnog okvira. Preostali ciljevi rada su usmjereni na pojašnjenje obilježja upravljanja mirovinskih fondova i društava, pravila ulaganja mirovinskih fondova, pregled visine i strukture ulaganja OMF-a te njihove prinose kako bi...
Utjecaj promjena računovodstvenih standarda na ocjenu financijskog položaja i uspješnosti poslovanja odabranih kotirajućih društava u Republici Hrvatskoj - MSFI 16 Najmovi
Utjecaj promjena računovodstvenih standarda na ocjenu financijskog položaja i uspješnosti poslovanja odabranih kotirajućih društava u Republici Hrvatskoj - MSFI 16 Najmovi
Petra Garma
Međunarodni standard financijskog izvještavanja 16 Najmovi primjenjuje se na izvještajne godine s početkom 1. siječnja 2019. godine. Standard određuje načine na koje se priznavaju, mjere, prikazuju i objavljuju financijski i operativni najmovi. Konkretna promjena koja se analizira u radu je donošenje Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 16 u zamjenu za Međunarodni računovodstveni standard 17. Navedeni standardi opisuju tretman financiranja najmova kao i njihovo...
Utjecaj promjene metode oporezivanja na računovodstvene postupke kod obrtnika
Utjecaj promjene metode oporezivanja na računovodstvene postupke kod obrtnika
Meri Janković
Obrti čine važan dio malog i srednjeg poduzetništva te su izvor kreiranja novih poslovnih ideja. Ovaj diplomski rad temelji se na detaljnoj analizi računovodstva obrtnika koji se nalaze i u sustavu poreza na dohodak i u sustavu poreza na dobit. Preko pojmovnog određenja obrtnika i obrtništva prikazano je koje poslovne knjige obrtnici moraju voditi, koji su financijski izvještaji obrtnika te se, nakon teorijskog dijela ovog rada, i na konkretnim primjerima prikazuju specifičnosti...
Utjecaj promjene odnosa potrošača prema riziku na tržište rabljenih automobila
Utjecaj promjene odnosa potrošača prema riziku na tržište rabljenih automobila
Domagoj Sabljak
Tema diplomskog rada je „Utjecaj promjene odnosa potrošača prema riziku na tržište rabljenih automobila“. U radu se iznose određena teorijska znanja iz područja neizvjesnosti i asimetričnosti informacija na tržištu, koja su neophodna za daljnju analizu u radu. Detaljnije je prikazano izvođenje von Neumann – Morgenstenove funkcije korisnosti. Također, detaljnije je obrađena nepovoljna selekcija koja je objašnjena na primjeru tržišta rabljenih automobila, ali i na primjeru...

Pages