Pages

ANALIZA OBILJEŽJA ORGANIZACIJSKE KULTURE U PODUZEĆU IZ MODNE INDUSTRIJE
ANALIZA OBILJEŽJA ORGANIZACIJSKE KULTURE U PODUZEĆU IZ MODNE INDUSTRIJE
Ivana Pejazić
Organizacijska kultura svake organizacije obuhvaća relativno postojane karakteristike. Ona se razvija tijekom godina i temelji se na vrijednostima koje sam vlasnik promiče i razvija, a prema kojima zaposlenici osjećaju snažnu predanost. Osim toga, postoji nekoliko sila koje kontinuirano djeluju da bi održavale određenu kulturu. Te sile uključuju pisane iskaze o misiji i filozofiji organizacije, dizajn fizičkih prostora i zgrada, dominantan stil vodstva, kriterije zapošljavanja,...
ANALIZA OBRAZOVANJA KAO KLJUČNOG ASPEKTA RAZVOJA GOSPODARSTVA
ANALIZA OBRAZOVANJA KAO KLJUČNOG ASPEKTA RAZVOJA GOSPODARSTVA
Petra Vrančić
U ovom radu analiziran je utjecaj obrazovanja na razvoj gospodarstva nekih država svijeta i Europske Unije s fokusom na Hrvatsku. Obrazovanje je danas neizostavan čimbenik ekonomskog prosperiteta svake države. Prikupljani su i analizirani podaci iz područja obrazovanja te uspoređeni s gospodarskim pokazateljima u državama EU i Republici Hrvatskoj. U središnjem dijelu rada razmatraju se podaci o javnim ulaganjima u obrazovanje, stanju i stupnju obrazovanja te njegovom utjecaju na BDP...
ANALIZA OBRAZOVNIH KARAKTERISTIKA NEZAPOSLENIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA OBRAZOVNIH KARAKTERISTIKA NEZAPOSLENIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Matea Borojević
U Republici Hrvatskoj se obrazovanje provodi na četiri razine: predškolski odgoj, osnovnoškolsko obrazovanje, srednjoškolsko obrazovanje i visoko obrazovanje i za to se izdvaja 4,3% BDP-a što je drugi najniži iznos u zemljama Europske Unije.Taj pokazatelj nam ukazuje na veliki problem koji treba riješiti. Ministarstvo bi u suradnji s Vladom trebalo donijeti strateške planove i postaviti ciljeve koji će, povećanjem tog iznosa, dovesti do razvoja programa za poboljšanje hrvatskog...
ANALIZA ODABRANIH OGRANIČAVAJUĆIH ČIMBENIKA RAZVOJA TURIZMA U HRVATSKOJ
ANALIZA ODABRANIH OGRANIČAVAJUĆIH ČIMBENIKA RAZVOJA TURIZMA U HRVATSKOJ
Matej Vekić
U ovom radu analizira se trenutni poslovni model razvoja turizma u Hrvatskoj. Je li turizam blagoslov ili prokletstvo za Hrvatsku jedna je od dvojbi o kojoj se raspravlja u radu. Prema turističkoj satelitskoj bilanci, turizam izravno i neizravno generira 16,9% bruto dodane vrijednosti u Hrvatskoj u 2016. godini. Ta brojka ukazuje na značaj turizma za Hrvatsku koji je danas suočen s mnogim izazovima kao što su izražena sezonalnost, nedostatak radne snage, nepovoljna struktura...
ANALIZA ODLAZAKA KLIJENATA BANKE KONKURENTIMA POMOĆU STABLA ODLUČIVANJA
ANALIZA ODLAZAKA KLIJENATA BANKE KONKURENTIMA POMOĆU STABLA ODLUČIVANJA
Sarah Djouab
Znanost o podacima je interdisciplinarno polje koje koristi znanstvene metode, procese, algoritme i sustave za ekstrakciju znanja i uvida iz strukturiranih i nestrukturiranih podataka. U Hrvatskoj posluje tridesetak banaka, klijentima je omogućen veliki izbor kako bi mogao odlučiti za svoj najisplativiji izbor među Bankama. Banke nude lepezu proizvoda, i klijentima, s obzirom na potrebe i interese, nude različite usluge. Cilj istraživanja je identificirati karakteristike podataka...
ANALIZA ODRŽIVOSTI I KARAKTERA FISKALNE POLITIKE U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA ODRŽIVOSTI I KARAKTERA FISKALNE POLITIKE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Pave Rebić
Fiskalna politika izrazito je važan instrument u stabilizaciji poslovnih ciklusa, pogotovo u malim otvorenim gospodarstvima poput Hrvatske. Uloga i važnost fiskalne politike značajno je porasla ulaskom Hrvatske u Europsku uniju i nastojanjima za ulazak u europodručje čime se monetarni suverenitet prenosi na Europsku središnju banku. Upravo zbog toga ovaj rad fokusirao se na karakter i adekvatnost fiskalne politike u Hrvatskoj, gdje je pokazano jesu li se nositelji ekonomskih politika...
ANALIZA OPTEREĆENJA POREZNOG KLINA U REPUBLICI HRVATSKOJ I USPOREDBA RADA SA ZEMLJAMA OECD-A
ANALIZA OPTEREĆENJA POREZNOG KLINA U REPUBLICI HRVATSKOJ I USPOREDBA RADA SA ZEMLJAMA OECD-A
Iva Hajdić
Porezni klin predstavlja razliku između iznosa koji poslodavci isplaćuju kao plaće zajedno s doprinosima i iznosa koji nakon oporezivanja dobivaju posloprimci uzimajući u obzir izuzeća pri plaćanju doprinosa i primanja. U Republici Hrvatskoj porezni klin čine doprinosi poslodavaca, doprinosi posloprimaca te porez na dohodak umanjeni za državne transfere. Najveći udio u poreznom opterećenju dohotka od rada u Hrvatskoj imaju doprinosi za socijalno osiguranje. Kod kućanstava koji...
ANALIZA ORGANIZACIJSKE KULTURE - PRIMJER  ZARA
ANALIZA ORGANIZACIJSKE KULTURE - PRIMJER ZARA
Irena Paraščić
Važno je napomenuti da adekvatna i jaka kultura temelj je za ostvarivanje određene strategije i zamjena za niz pravila, propisa i drugih organizacijskih mehanizama koji reguliraju odnose i ponašanje članova u poduzeću. Može se reći da je organizacijska kultura zapravo način rada i života u poduzeću koja se manifestira kroz pravila i rituale u svakidašnjem poslovanju. Ona je sustav vrijednosti, uvjerenja i običaja unutar neke organizacije koji su u interakciji i s formalnom...
ANALIZA OSOBNE POTROŠNJE REPUBLIKE HRVATSKE U RAZDOBLJIMA KRIZE
ANALIZA OSOBNE POTROŠNJE REPUBLIKE HRVATSKE U RAZDOBLJIMA KRIZE
Marina Razum
Osobna potrošnja otkriva koliko kućanstva troše na trenutnu potrošnju u odnosu na štednju za budućnost. Više razine potrošnje prevode se u veći rast BDP-a u kratkom roku. S druge strane, veća stopa štednje dobra je za dugoročno ekonomsko zdravlje. Potrošnja dobara i usluga primarna je komponenta ekonomskog blagostanja i, kao takva, primarni pokazatelj životnog standarda. Bogatstvo i prihod dostupni su za potporu potrošnje, danas i u budućnosti (kroz uštedu koju taj prihod...
ANALIZA OČEKIVANJA STUDENATA O VISINI PLAĆE I RAZLIKAMA U PLAĆAMA
ANALIZA OČEKIVANJA STUDENATA O VISINI PLAĆE I RAZLIKAMA U PLAĆAMA
Ivona Borić
Prema modelu ukupne nagrade plaće nisu jedino što motivira zaposlenike na rad, ali su nezaobilazna stavka koja ima velik utjecaj zbog toga što omogućuje zadovoljavanje egzistencijalnih potreba. Prilikom odluke o upisu na fakultet, većina studenata, uz zanimanje za određeno područje rada, također razmišlja o mogućnostima zaposlenja i plaći nakon završetka istog. Studenti za vrijeme obrazovanja formiraju različita očekivanja o plaći koja se mogu, ali i ne moraju podudarati s...
ANALIZA PERFORMANSI ODABRANIH DIONICA CEE REGIJE I NACIONALNIH TRŽIŠTA
ANALIZA PERFORMANSI ODABRANIH DIONICA CEE REGIJE I NACIONALNIH TRŽIŠTA
Marija Mihalj
Rad je usmjeren na modernu teoriju portfelja kao i na model procjenjivanja kapitalne imovine. Svrha rada je analiza rizično-profitnih obilježja odabranih dionica srednjoistočne Europe te utvrđivanje optimalnosti novoformiranih reprezentativnih indeksa regije u odnosu na nacionalne indekse. Metodom glavnih komponenata analiziraju se odabrane dionice regije u pogledu njihove izloženosti latentnim faktorima rizika. Novoformirani indeksi CEE regije rezultat su primjene različitih metoda...
ANALIZA PLATNIH USLUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA PLATNIH USLUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Maja Kos
Predmet rada su platne usluge. Cilj rada bio je upoznati čitatelja s platnim uslugama kroz njihovu analizu. Osim same analize, cilj rada je bio provesti istraživanje o percepciji građana o platnim uslugama. Istraživanje je provedeno na uzorku od 600injak ispitanika. Rezultati su pokazali da ispitanici nisu ni svjesni da koriste usluge platnog prometa. S druge strane, ako su usluge pobrojane, ispitanici mogu pretpostaviti koje usluge spadaju u usluge platnog prometa. Najviše korištene...

Pages