Pages

ANALIZA POSLOVANJA U MEĐUNARODNOJ ZRAČNOJ LUCI FRANJO TUĐMAN
ANALIZA POSLOVANJA U MEĐUNARODNOJ ZRAČNOJ LUCI FRANJO TUĐMAN
Filip Dejak
Nakon prvog, uvodnog dijela u kojemu su ukratko prikazani predmet i cilj rada, izvori i metode prikupljanja podataka te sadržaj i struktura rada, slijedi drugo poglavlje. U drugom poglavlju prvotno se objašnjava zračni promet općenito, regulativa zračnog prijevoza te se poglavlje zaključuje s analizom istaknutih organizacija u zračnom prometu. Treće poglavlje u fokusu ima tržište Republike Hrvatske. Stoga isto počinje povijesnim razvojem zračnog prometa u Hrvatskoj....
ANALIZA POTICAJNOG OKVIRA STAMBENIH ŠTEDIONICA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA POTICAJNOG OKVIRA STAMBENIH ŠTEDIONICA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Mateja Knezić
U ovom završnom radu obrađena je teme stambene štednje, stambenih štedionica te sa njima povezanih državnih poticajnih sredstava. Ugovorni model stambenog financiranja jest model financiranja u kojemu građanin prvotno mora štedjeti određeno razdoblje prema ugovornom planu, nakon čega dobiva mogućnost podizanja stambenoga kredita. Navedeni model stambenog financiranja u obliku stambenih štedionica ustrojen je u Republici Hrvatskoj Zakonom o stambenoj štednji i državnom poticanju...
ANALIZA POVEZANOSTI OSOBNOG MARKETINGA PRIPADNIKA GENERACIJE Y S PERCIPIRANOM ZAPOŠLJIVOŠĆU I ZADOVOLJSTVOM KARIJEROM
ANALIZA POVEZANOSTI OSOBNOG MARKETINGA PRIPADNIKA GENERACIJE Y S PERCIPIRANOM ZAPOŠLJIVOŠĆU I ZADOVOLJSTVOM KARIJEROM
Marina Tomas
Cilj rada je istražiti povezanost osobnog marketinga Generacije Y s percipiranom zapošljivošću i zadovoljstvom karijerom. Sukladno tome u radu su analizirani rezultati primarnog istraživanja s ciljem da se istraži povezanost varijabli osobnog marketinga, zadovoljstva karijerom i percipirane zapošljivosti pripadnika generacije Y te ispitaju eventualne veze odnosno međuovisnosti navedenih varijabli. Istraživanje je provedeno primjenom anketog upitnika na uzorku od 191 ispitanika. Za...
ANALIZA POVEZANOSTI RAZINE OBRAZOVANJA I POREZNE PISMENOSTI KAO KOMPONENTE FINANCIJSKE PISMENOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA POVEZANOSTI RAZINE OBRAZOVANJA I POREZNE PISMENOSTI KAO KOMPONENTE FINANCIJSKE PISMENOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ
Karla Bukovec
U rad će se, korištenjem odgovarajuće literature, s teorijskog aspekta nastojati prikazati njihove definicije i važnost. Porezno opismenjavanje stanovništva relativno je nova aktivnost s čijom se primjenom započelo u razvijenim zemljama. Sukladno tome, ono predstavlja važan društveni izazov koji zahtjeva međusobnu suradnju između poreznih obveznika te obrazovnog sektora, javnog sektora i ostalih važnih institucija u procesu poreznog opismenjavanja. Porezno pismena osoba sposobna...
ANALIZA POŽELJNIH OSOBINA VOĐA U KRIZNIM SITUACIJAMA KROZ PRIZMU HRVATSKOG SEKTORA UGOSTITELJSTVA POGOĐENOG EPIDEMIJOM KORONA VIRUSA
ANALIZA POŽELJNIH OSOBINA VOĐA U KRIZNIM SITUACIJAMA KROZ PRIZMU HRVATSKOG SEKTORA UGOSTITELJSTVA POGOĐENOG EPIDEMIJOM KORONA VIRUSA
Domagoj Ljubić
U radu je fokus na važnosti implementacije pozitivnih osobina vodstva kako općenito u poslovanju poduzeća tako i u konkretnom primjeru krize koja je posljedica pandemije uzrokovane korona virusom. Poželjne osobine vodstva sažete su u ovom radu i provedene kroz obrazac evaluacije karakteristika vođe u kriznim uvjetima. U radu će se provesti empirijsko istraživanje uz 360 degree qustionnary u kojem je provedena anonimna anketa među zaposlenicima sektora ugostiteljstva u Republici...
ANALIZA PRIJELAZA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA NA ZELENI RAST
ANALIZA PRIJELAZA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA NA ZELENI RAST
Edi Ricov
Ovim radom daje se pregled osnovnih pojmova vezanih uz mala i srednja poduzeća (MSP) te njihov prijelaz na zeleni rast u Europskoj uniji i Hrvatskoj. S obzirom da su mala i srednja poduzeća značajna za gospodarstvo Europske unije, a njihov raspored među članicama različit, promatra ih se kako u okviru EU-28 tako i kroz nacionalni odnosno regionalni aspekt. Opće je poznato da su resursi kojima raspolažemo na planeti ograničeni, a njihova iskorištenost sve veća, pa je nužan zaokret...
ANALIZA PRIMJERA PROVEDBE DIGITALNE TRANSFORMACIJE
ANALIZA PRIMJERA PROVEDBE DIGITALNE TRANSFORMACIJE
Fabijan Ravlić
Digitalna se revolucija odvija pred svijetom i svako poduzeće mora pronaći način da na nju odgovori. Digitalna transformacija više nije opcija, već postaje nužnost. Za mnoge organizacije to bi moglo biti čak i pitanje preživljavanja. Digitalna transformacija zahtijeva strategiju. Strategija digitalne transformacije detaljan je plan bavljenja ključnim izazovima nastalim konvergencijom fizičkog, digitalnog i ljudskog svijeta. U teorijskom dijelu rada biti će objašnjena najvažnija...
ANALIZA PROCJENE VRIJEDNOSTI PODUZEĆA U TRANSAKCIJI PREUZIMANJA STUDIJA SLUČAJA: FRUCTAL D.D.
ANALIZA PROCJENE VRIJEDNOSTI PODUZEĆA U TRANSAKCIJI PREUZIMANJA STUDIJA SLUČAJA: FRUCTAL D.D.
David Habek
Kada proučavamo transakcije preuzimanja, nemoguće je ne složiti se s tvrdnjom, koja se može povezati s jednim od temeljnih ekonomskih postulata: „kupi jeftino, prodaj skupo“, a tvrdi da je glavni cilj svakog preuzimanja povećanje vrijednosti poduzeća, odnosno primarno njegovih dionica. Kao što je vidljivo iz A.T. Kearney studije, unatoč dobroj namjeri i jasnoj ekonomskoj logici koja je utemeljena na analizama i kalkulacijama, velik dio transakcija je neuspješan. Najčešće...
ANALIZA PROMJENA U RAČUNOVODSTVENIM STANDARDIMA – SLUČAJ NAJMOVA
ANALIZA PROMJENA U RAČUNOVODSTVENIM STANDARDIMA – SLUČAJ NAJMOVA
Kristina Klarić
Tema ovoga diplomskoga rada je analiza utjecaja promjena računovodstvenih standarda na financijske izvještaje te pokazatelje grupe Inditex. Konkretna promjena koja će se analizirati je uvođenje Međunarodnoga standarda financijskoga izvještavanja 16 umjesto Međunarodnoga računovodstvenoga standarda 17. Oba standarda odnose se na financijski tretman najmova te njihovo iskazivanje u financijskim izvještajima. Naime, dosadašnji problem je bio taj što poduzeća najmoprimci nisu bili...
ANALIZA PRORAČUNA GRADA DRNIŠA
ANALIZA PRORAČUNA GRADA DRNIŠA
Lucija Fileš
Analizirajući proračun Grada Drniša bitno je spomenuti da ukupni prihodi i rashodi poslovanja osciliraju kroz sve promatrane godine. Kategorija prihodi od poreza opada kroz početna promatrana razdoblja (2010., 2011.), što upućuje na manji broj zaposlenih, dok se stanje u pogledu poreza i zaposlenosti u 2012. i 2013. godini lagano poboljšava. Grad Drniš je uvršten u drugu skupinu područja posebne državne skrbi zbog okolnosti nastalih na temelju posljedica agresije na Republiku...
ANALIZA PRORAČUNA RH I PROJEKCIJE ZA BUDUĆNOST
ANALIZA PRORAČUNA RH I PROJEKCIJE ZA BUDUĆNOST
Franko Lazić
Cilj rada bio je prikazati važnost državnog proračuna za pojedinu zemlju i gospodarstvo. Stoga, na temelju provedene analize može se zaključiti kako je proračun najvažniji instrument fiskalne politike kojim se financiraju sve javne potrebe. Donošenje državnog proračuna kompleksan je proces koji je nužno kvalitetno odraditi i detaljno razraditi, budući da se njime utječe na cjelokupnu državu. Kako bi se financirale javne potrebe potrebno je prikupiti dovoljnu količinu sredstava...
ANALIZA RADNE SNAGE TURISTIČKOG SEKTORA REPUBLIKE HRVATSKE
ANALIZA RADNE SNAGE TURISTIČKOG SEKTORA REPUBLIKE HRVATSKE
Iva Lončar
Predmet ovog istraživanja je struktura radne snage u sektoru turizma na globalne razmjere unutar Europske unije, s posebnim naglaskom na radnu snagu i hrvatsko tržište. Ponuda turističkih proizvoda i usluga uvelike ovisi o zaposlenicima i njihovoj produktivnosti, koji su ključni segment razvoja turizma. Poduzetnik i zaposlenici koji pružaju turističku uslugu snažno utječu na kvalitetu ponude i zadovoljstvo krajnjeg kupca koji svoje iskustvo prenosi na ljude u svojoj...

Pages