Paginacija

Ekonomski učinci obveznoga mirovinskoga osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje u Republici Hrvatskoj
Ekonomski učinci obveznoga mirovinskoga osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje u Republici Hrvatskoj
Dražen Novaković
Istraživanje provedeno u okviru doktorskog rada ima za cilj analizirati utjecaj obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje u Hrvatskoj na održivost mirovinskog sustava u kontekstu javnih financija, prikazati njegov učinak na adekvatnost mirovina budućih umirovljenika, analizirati financijsku uspješnost mirovinskih fondova u Hrvatskoj te procijeniti ukupne ekonomske učinke uvođenja obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne...
Europske dražbe spajanja i preuzimanja: uspješnost strateških i financijskih ulagatelja
Europske dražbe spajanja i preuzimanja: uspješnost strateških i financijskih ulagatelja
Zoran Lukić
Ovaj rad proučava relativnu uspješnost ponuda strateških i financijskih ulagatelja, zajedno s čimbenicima uspješnosti, u transakcijama spajanja i preuzimanja. Korišteni Mergermarketov uzorak od 974 europske kupoprodajne dražbe između 2004. i 2010., obrađen je i nadopunjen dodatnim javnim informacijama. Rezultati istraživanja upućuju na jednaku vjerojatnost uspjeha dvije vrste ulagatelja. Sukladno prethodnim radovima, financijski su ulagatelji učinkoviti u pribavljanju...
Financijsko izvještavanje jedinica javnog sektora u uvjetima promjenjivih zahtjeva korisnika informacija
Financijsko izvještavanje jedinica javnog sektora u uvjetima promjenjivih zahtjeva korisnika informacija
Ivana Barbieri
Financijski izvještaji jedinica javnog sektora imaju ključnu ulogu u upravljanju jedinicama javnog sektora, te iskazivanju odgovornosti i donošenja odluka. Financijski izvještaji namijenjeni su velikom broju različitih skupina korisnika informacija koji imaju različite potrebe i zahtjeve. Stoga su uloženi brojni napori i provedene reforme kako bi se poboljšao sustav izvještavanja jedinica javnog sektora. Prethodnim istraživanjima uočeno je da osim financijskih izvještaja,...
Hrvatska prerađivačka industrija u globalnim lancima vrijednosti
Hrvatska prerađivačka industrija u globalnim lancima vrijednosti
Antea Barišić
U ovom se doktorskom radu analizira utjecaj međunarodne fragmentacije proizvodnje na prerađivačku industriju u Republici Hrvatskoj. Koristeći input - output analizu utvrđuje se uključenost i pozicioniranje hrvatske prerađivačke industrije u okviru globalnih lanaca vrijednosti, uz komparaciju s odabranim novim zemljama članicama Europske unije. Dinamičkim panel modelom analizira se povezanost uključenosti prerađivačke industrije u globalne lance vrijednosti i promjene udjela...
Internetska kupovina potrošačke elektronike tijekom pandemije bolesti COVID-19
Internetska kupovina potrošačke elektronike tijekom pandemije bolesti COVID-19
Ivan Jajić
Glavni je cilj doktorske disertacije prikazati utjecaj determinanti na namjeru internetske kupovine potrošačke elektronike tijekom pandemije bolesti COVID-19. Isto se postiglo kroz primjenjivost modela opće teorije prihvaćanja i korištenja novih tehnologija na području internetske kupovine potrošačke elektronike u Republici Hrvatskoj. Također, istražuju se moderatorski utjecaji dobi (Generacija X i Generacija Y) na internetsku kupovinu potrošačke elektronike. Metodologija...
KLJUČNI ČIMBENICI DIGITALNE ZRELOSTI PODUZEĆA I UTJECAJ RAZINE ZRELOSTI NA POSLOVANJE PODUZEĆA
KLJUČNI ČIMBENICI DIGITALNE ZRELOSTI PODUZEĆA I UTJECAJ RAZINE ZRELOSTI NA POSLOVANJE PODUZEĆA
Žarko Kruljac
Digitalne tehnologije su važan čimbenik promjene i pozicioniranja poduzeća na tržištu jer je glavna odrednica bilo kojeg naprednog poduzeća globalna konkurentnost kroz povezanost sa svim bitnim sudionicima. Digitalna transformacija upotrebom digitalnih tehnologija fundamentalno mijenja odnos poduzeća prema ključnim komponentama poslovanja dajući nove vrijednosti proizvodima i uslugama, načinu na koji su isporučeni i podržani te načinu na koji je poduzeće organizirano da...
Klima uslužnosti u funkciji povećanja organizacijskog građanskog ponašanja u malim hrvatskim poduzećima
Klima uslužnosti u funkciji povećanja organizacijskog građanskog ponašanja u malim hrvatskim poduzećima
Nikolina Posarić
Istraživački problem doktorskog rada usmjeren je na ispitivanje klime uslužnosti u funkciji povećanja organizacijskog građanskog ponašanja u malim poduzećima u Hrvatskoj, uz promatranje medijacijskog efekta angažiranosti zaposlenika i odanosti organizaciji. U tu svrhu provedeno je kvantitativno primarno istraživanje na uzorku malih poduzeća koja su industrijska, trgovinska i uslužna, a u kojem je sudjelovalo 213 ispitanika, zaposlenika malih poduzeća. Testiranje postavljenih...
MEĐUNARODNI UČINCI PRELIJEVANJA NEKONVENCIONALNIH MJERA MONETARNE POLITIKE
MEĐUNARODNI UČINCI PRELIJEVANJA NEKONVENCIONALNIH MJERA MONETARNE POLITIKE
Boris Franović
Doktorskim radom pružio se doprinos boljem poznavanju prirode i načina prijenosa domicilno iniciranih monetarnih mjera globalno utjecajnih središnjih banaka na druge zemlje u svijetu. Doktorski rad temelji se na istraživačkim pitanjima, poput, utječu li i koliko nekonvencionalne mjere monetarne politike na ostale zemlje, koji od čimbenika determiniraju učinke prelijevanja tih mjera na povezane zemlje, koje rizike generiraju učinci prelijevanja za povezane zemlje, koje prakse i...
Međuovisnost dinamičkih sposobnosti i internacionalizacije poslovanja poduzeća
Međuovisnost dinamičkih sposobnosti i internacionalizacije poslovanja poduzeća
Ivana Kovač
Predložena doktorska disertacija nudi novi pristup u analiziranju internacionalizacije poslovanja poduzeća u Republici Hrvatskoj baziranoj na dinamičkim sposobnostima. Za potrebe doktorske disertacije dinamičke sposobnosti definirane su kao kombinacija tehnoloških i menadžerskih sposobnosti dok je internacionalizacija poslovanja pojmljena njezinim užim značenjem odnosno izvoznim poslovima i transgraničnom prodajom hrvatskih poduzeća od ulaska Hrvatske u Europsku Uniju. Tehnološke...
Međuovisnost grupne dinamike i djelotvornosti nadzornoga odbora
Međuovisnost grupne dinamike i djelotvornosti nadzornoga odbora
Lana Cindrić
Istraživački problem doktorskog rada usmjeren je na razumijevanje međuodnosa grupne dinamike i djelotvornosti nadzornog odbora kao internog mehanizma u kontinentalnom sustavu korporativnog upravljanja. Preciznije, u doktorskom je radu istraženo kako je grupna dinamika u nadzornim odborima hrvatskih poduzeća povezana s temeljnim ishodima njegovog djelovanja. Polazište istraživanja u doktorskom radu čini teorijski model u kojemu su integracijom spoznaja iz područja korporativnog...
Međuovisnost institucionalnoga okvira i društveno odgovornih strategija poduzeća
Međuovisnost institucionalnoga okvira i društveno odgovornih strategija poduzeća
Nikolina Markota Vukić
Društvena odgovornost poduzeća predstavlja predmet je mnogih istraživanja, posebice zbog svoje turbulentnih promjena u društvu i okolišu. Dosadašnja praksa poslovanja pokazala je kako je društvena odgovornost važna za održivost rasta i razvoja društva i gospodarstva. Pri tome nije dovoljna samo aktivnost poduzeća u domeni društvene odgovornosti, već su važne i karakteristike institucionalnog okvira unutar kojeg poduzeća posluje. Analiza dosadašnjih istraživanja pokazala...
Model opće ravnoteže preklapajućih generacija hrvatskoga mirovinskoga sustava
Model opće ravnoteže preklapajućih generacija hrvatskoga mirovinskoga sustava
Ana Pavković
Cilj doktorskog istraživanja je odrediti putem kojih strukturnih i parametarskih reformi se postiže optimalan način financiranja hrvatskog mirovinskog sustava. U radu se analiziraju i makroekonomski učinci i utjecaj na blagostanje stanovništva, uzimajući u obzir suprotstavljene ciljeve održivosti mirovinskog sustava i adekvatnosti mirovina. Znanstveni doprinos proizlazi iz uniformne evaluacije ekonomskih i socijalnih učinaka reformi unutar modela opće ravnoteže preklapajućih...

Paginacija