Paginacija

Međuovisnost institucionalnoga okvira i društveno odgovornih strategija poduzeća
Međuovisnost institucionalnoga okvira i društveno odgovornih strategija poduzeća
Nikolina Markota Vukić
Društvena odgovornost poduzeća predstavlja predmet je mnogih istraživanja, posebice zbog svoje turbulentnih promjena u društvu i okolišu. Dosadašnja praksa poslovanja pokazala je kako je društvena odgovornost važna za održivost rasta i razvoja društva i gospodarstva. Pri tome nije dovoljna samo aktivnost poduzeća u domeni društvene odgovornosti, već su važne i karakteristike institucionalnog okvira unutar kojeg poduzeća posluje. Analiza dosadašnjih istraživanja pokazala...
Model opće ravnoteže preklapajućih generacija hrvatskoga mirovinskoga sustava
Model opće ravnoteže preklapajućih generacija hrvatskoga mirovinskoga sustava
Ana Pavković
Cilj doktorskog istraživanja je odrediti putem kojih strukturnih i parametarskih reformi se postiže optimalan način financiranja hrvatskog mirovinskog sustava. U radu se analiziraju i makroekonomski učinci i utjecaj na blagostanje stanovništva, uzimajući u obzir suprotstavljene ciljeve održivosti mirovinskog sustava i adekvatnosti mirovina. Znanstveni doprinos proizlazi iz uniformne evaluacije ekonomskih i socijalnih učinaka reformi unutar modela opće ravnoteže preklapajućih...
Model usvajanja tehnologija velikih podataka u pametnim gradovima Europske Unije
Model usvajanja tehnologija velikih podataka u pametnim gradovima Europske Unije
Jasmina Pivar
Pametan grad nastoji riješiti javne probleme pomoću rješenja temeljenih na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama uz zajedničku podršku više dionika i lokalne vlasti. U gradovima se stvara sve veća količina podataka koja postaje vrijedan resurs ako se njima upravlja pomoću tehnologija velikih podataka.Glavni cilj rada je opisati i ispitati čimbenike usvajanja tehnologija velikih podataka u gradovima Europske Unije. Predloženi model istraživanja temelji se na pregledu...
Modeliranje učinka fiskalne politike na pouzdanje potrošača kao prediktora ekonomske aktivnosti
Modeliranje učinka fiskalne politike na pouzdanje potrošača kao prediktora ekonomske aktivnosti
Marina Matošec
Disertacija obrađuje stabilizacijsku funkciju fiskalne politike na nov način, uključivanjem bihevioralne komponente u ekonomski model. Umjesto promatranja široko istraženog izravnog učinka fiskalne politike na makroekonomsku aktivnost putem fiskalnog multiplikatora, ispituje se mogu li nositelji fiskalne vlasti djelovati posredno te povećati učinkovitost provedenih mjera utječući na pouzdanje, odnosno optimizam potrošača. Ekonometrijskom panel analizom ispituju se učinci...
Modeliranje učinka minimalne plaće na kretanje tržišta rada
Modeliranje učinka minimalne plaće na kretanje tržišta rada
Željko Kučiš
Zakonsko određenje minimalne plaće predstavlja državnu intervenciju na tržištu rada što prema ekonomskoj teoriji, odnosno neoklasičnom modelu tržišta rada, uzrokuje smanjenje efikasnosti tržišta i utječe prvenstveno na nezaposlenost. U znanstvenoj zajednici trenutno ne postoji konsenzus oko toga i postoje mnoge studije koje je dovode u pitanje. Glavni cilj ove disertacije je empirijski istražiti utemeljenost neoklasičnog modela tržišta rada korištenjem makroekonomskih...
ODREDNICE UČINKOVITOSTI  JAVNOGA FINANCIRANJA SEKUNDARNOGA OBRAZOVANJA U HRVATSKIM ŽUPANIJAMA
ODREDNICE UČINKOVITOSTI JAVNOGA FINANCIRANJA SEKUNDARNOGA OBRAZOVANJA U HRVATSKIM ŽUPANIJAMA
Dalibor Greganić
Predmet istraživanja ove doktorske disertacije je učinkovitost javnog financiranja sekundarnog obrazovanja u hrvatskim županijama. Efikasno korištenje ograničenih resursa u proizvodnji i alokaciji kvalitetnog obrazovanja predstavlja jedno od najvećih izazova za nositelje politika na regionalnoj razini u Hrvatskoj. Cilj ove doktorske disertacije je postojeće teorijske i empirijske spoznaje, koje se većinom temelje na analizama provedenim na nacionalnoj razini, primijeniti na razini...
OPRAVDANOST PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE U HRVATSKOM BANKOVNOM SUSTAVU
OPRAVDANOST PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE U HRVATSKOM BANKOVNOM SUSTAVU
Vinko Miličević
Upravljanje valutnim rizikom primjenom valutne klauzule, kao dominantne metode, u hrvatskom bankovnom sustavu posljednjih je godina pod snažnim utjecajem nestabilnosti na deviznom tržištu, prije svega nakon snažnog rasta tečaja švicarskog franka u odnosu na domaću valutu. Valutni rizik predstavlja jedan od značajnijih rizika poslovanja banaka u Hrvatskoj od dana uspostavljanja financijskog tržišta. Istraživanje u doktorskom radu usmjereno je na područje primjene valutne klauzule...
Ocjena bihevioralnoga i permanentnoga ravnotežnoga realnoga tečaja između Hrvatske i europodručja
Ocjena bihevioralnoga i permanentnoga ravnotežnoga realnoga tečaja između Hrvatske i europodručja
Gordi Sušić
Predmet istraživanja disertacije ocjena je bihevioralnog (BEER) i permanentnog (PEER) ravnotežnog realnog tečaja između Hrvatske i europodručja, pri čemu naglasak na spomenuta dva ne-normativna koncepta odražava činjenice da je europodručje dominantan vanjskotrgovinski partner Hrvatske te da je tečaj između kune i eura od ključne važnosti u nominalnoj domeni. Empirijska ocjena koncepta bihevioralnog ravnotežnog tečaja, a time i potvrda prve istraživačke hipoteze, oslanja se...
Ocjena učinkovitosti upravljanja nekretninama u vlasništvu gradova u Republici Hrvatskoj
Ocjena učinkovitosti upravljanja nekretninama u vlasništvu gradova u Republici Hrvatskoj
Marko Ignjatović
Predmet istraživanja doktorske disertacije su nekretnine u vlasništvu gradova u Republici Hrvatskoj, ocjena i prepoznavanje glavnih odrednica učinkovitog upravljanja nekretninama. Glavno istraživačko pitanje na koje doktorska disertacija treba odgovoriti je upravljaju li gradovi učinkovito nekretninama u svom vlasništvu. Upravljanje gradskom imovinom možemo definirati kao sintagmu koja objedinjuje niz različitih složenih i multidisciplinarnih aktivnosti u okviru poslovanja gradova....
Odrednice održivog razvoja turizma u funkciji socio-revitalizacije Gorske Hrvatske
Odrednice održivog razvoja turizma u funkciji socio-revitalizacije Gorske Hrvatske
Nina Baković
U posljednjih nekoliko godina u Hrvatskoj je prisutan izražen rast i razvoj turizma, kako u primorskom, tako i u njenom kontinentalnom dijelu u kojem Hrvatska ima sve više toga za ponuditi izbirljivoj europskoj, ali i izvaneuropskoj turističkoj potražnji. Jedna od brojnih posebnosti, kojima Hrvatska obiluje, je svakako i raznolika turistička ponuda ruralnih krajeva koji su kroz vrijeme ipak sačuvani od izražene urbanizacije, turističke posjećenosti i zagađenja. Imajući u vidu da...
Odrednice prihvaćanja sustava poslovne inteligencije u malim i srednjim poduzećima tercijarnoga sektora
Odrednice prihvaćanja sustava poslovne inteligencije u malim i srednjim poduzećima tercijarnoga sektora
Ana-Marija Stjepić
Tema ove doktorske disertacije temelji se na istraživanju odrednica dimenzija teorijskog okvira Tehnologija – Organizacija – Okruženje, a koje utječu na uspješno prihvaćanje sustava poslovne inteligencije u malim i srednjim poduzećima tercijarnoga sektora na području Republike Hrvatske. Za potrebu ispitivanja postavljenih hipoteza istraživanja provedeno je kvantitativno istraživanje uz prikaz jedne analize studije slučaja. Rezultati istraživanja pokazuju kako na prihvat...
Organizacijska kultura i društveno upravljanje poslovnim procesima kao odrednice uspješnosti koncepta upravljanja poslovnim procesima
Organizacijska kultura i društveno upravljanje poslovnim procesima kao odrednice uspješnosti koncepta upravljanja poslovnim procesima
Dalia Suša Vugec
Koncept upravljanja poslovnim procesima aktualna je tema zadnjih desetljeća stoga ova doktorska disertacija predstavlja istraživanje povezanosti područja organizacijske kulture sa komunikacijskom i suradničkom informacijskom tehnologijom u smislu društvenog upravljanja poslovnim procesima te tradicionalnog pristupa upravljanju poslovnim procesima i organizacijskom uspješnošću. Budući da je krajnji cilj svakog poduzeća ostvariti što višu organizacijsku uspješnost, te da postoje...

Paginacija