Paginacija

MEĐUNARODNI UČINCI PRELIJEVANJA NEKONVENCIONALNIH MJERA MONETARNE POLITIKE
MEĐUNARODNI UČINCI PRELIJEVANJA NEKONVENCIONALNIH MJERA MONETARNE POLITIKE
Boris Franović
Doktorskim radom pružio se doprinos boljem poznavanju prirode i načina prijenosa domicilno iniciranih monetarnih mjera globalno utjecajnih središnjih banaka na druge zemlje u svijetu. Doktorski rad temelji se na istraživačkim pitanjima, poput, utječu li i koliko nekonvencionalne mjere monetarne politike na ostale zemlje, koji od čimbenika determiniraju učinke prelijevanja tih mjera na povezane zemlje, koje rizike generiraju učinci prelijevanja za povezane zemlje, koje prakse i...
Međuovisnost dinamičkih sposobnosti i internacionalizacije poslovanja poduzeća
Međuovisnost dinamičkih sposobnosti i internacionalizacije poslovanja poduzeća
Ivana Kovač
Predložena doktorska disertacija nudi novi pristup u analiziranju internacionalizacije poslovanja poduzeća u Republici Hrvatskoj baziranoj na dinamičkim sposobnostima. Za potrebe doktorske disertacije dinamičke sposobnosti definirane su kao kombinacija tehnoloških i menadžerskih sposobnosti dok je internacionalizacija poslovanja pojmljena njezinim užim značenjem odnosno izvoznim poslovima i transgraničnom prodajom hrvatskih poduzeća od ulaska Hrvatske u Europsku Uniju. Tehnološke...
Međuovisnost grupne dinamike i djelotvornosti nadzornoga odbora
Međuovisnost grupne dinamike i djelotvornosti nadzornoga odbora
Lana Cindrić
Istraživački problem doktorskog rada usmjeren je na razumijevanje međuodnosa grupne dinamike i djelotvornosti nadzornog odbora kao internog mehanizma u kontinentalnom sustavu korporativnog upravljanja. Preciznije, u doktorskom je radu istraženo kako je grupna dinamika u nadzornim odborima hrvatskih poduzeća povezana s temeljnim ishodima njegovog djelovanja. Polazište istraživanja u doktorskom radu čini teorijski model u kojemu su integracijom spoznaja iz područja korporativnog...
Međuovisnost institucionalnoga okvira i društveno odgovornih strategija poduzeća
Međuovisnost institucionalnoga okvira i društveno odgovornih strategija poduzeća
Nikolina Markota Vukić
Društvena odgovornost poduzeća predstavlja predmet je mnogih istraživanja, posebice zbog svoje turbulentnih promjena u društvu i okolišu. Dosadašnja praksa poslovanja pokazala je kako je društvena odgovornost važna za održivost rasta i razvoja društva i gospodarstva. Pri tome nije dovoljna samo aktivnost poduzeća u domeni društvene odgovornosti, već su važne i karakteristike institucionalnog okvira unutar kojeg poduzeća posluje. Analiza dosadašnjih istraživanja pokazala...
Model opće ravnoteže preklapajućih generacija hrvatskoga mirovinskoga sustava
Model opće ravnoteže preklapajućih generacija hrvatskoga mirovinskoga sustava
Ana Pavković
Cilj doktorskog istraživanja je odrediti putem kojih strukturnih i parametarskih reformi se postiže optimalan način financiranja hrvatskog mirovinskog sustava. U radu se analiziraju i makroekonomski učinci i utjecaj na blagostanje stanovništva, uzimajući u obzir suprotstavljene ciljeve održivosti mirovinskog sustava i adekvatnosti mirovina. Znanstveni doprinos proizlazi iz uniformne evaluacije ekonomskih i socijalnih učinaka reformi unutar modela opće ravnoteže preklapajućih...
Model usvajanja tehnologija velikih podataka u pametnim gradovima Europske Unije
Model usvajanja tehnologija velikih podataka u pametnim gradovima Europske Unije
Jasmina Pivar
Pametan grad nastoji riješiti javne probleme pomoću rješenja temeljenih na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama uz zajedničku podršku više dionika i lokalne vlasti. U gradovima se stvara sve veća količina podataka koja postaje vrijedan resurs ako se njima upravlja pomoću tehnologija velikih podataka.Glavni cilj rada je opisati i ispitati čimbenike usvajanja tehnologija velikih podataka u gradovima Europske Unije. Predloženi model istraživanja temelji se na pregledu...
Modeliranje učinka fiskalne politike na pouzdanje potrošača kao prediktora ekonomske aktivnosti
Modeliranje učinka fiskalne politike na pouzdanje potrošača kao prediktora ekonomske aktivnosti
Marina Matošec
Disertacija obrađuje stabilizacijsku funkciju fiskalne politike na nov način, uključivanjem bihevioralne komponente u ekonomski model. Umjesto promatranja široko istraženog izravnog učinka fiskalne politike na makroekonomsku aktivnost putem fiskalnog multiplikatora, ispituje se mogu li nositelji fiskalne vlasti djelovati posredno te povećati učinkovitost provedenih mjera utječući na pouzdanje, odnosno optimizam potrošača. Ekonometrijskom panel analizom ispituju se učinci...
Modeliranje učinka minimalne plaće na kretanje tržišta rada
Modeliranje učinka minimalne plaće na kretanje tržišta rada
Željko Kučiš
Zakonsko određenje minimalne plaće predstavlja državnu intervenciju na tržištu rada što prema ekonomskoj teoriji, odnosno neoklasičnom modelu tržišta rada, uzrokuje smanjenje efikasnosti tržišta i utječe prvenstveno na nezaposlenost. U znanstvenoj zajednici trenutno ne postoji konsenzus oko toga i postoje mnoge studije koje je dovode u pitanje. Glavni cilj ove disertacije je empirijski istražiti utemeljenost neoklasičnog modela tržišta rada korištenjem makroekonomskih...
Mogućnosti modifikacije jednofaktorskoga modela na hrvatskom tržištu kapitala
Mogućnosti modifikacije jednofaktorskoga modela na hrvatskom tržištu kapitala
Zrinka Lovretin Golubić
Područje doktorskog rada odnosi se na financijsku analizu, posebno na modernu teoriju portfolija. Uobičajena mjera sistematskog rizika je beta koeficijent koja podrazumijeva normalnost distribucije prinosa vrijednosnih papira (dionica). Brojna istraživanja pokazala su kako distribucije prinosa dionica često ne slijede normalnu distribuciju. Također, poznato je da investitori različito brinu o mogućim gubicima u odnosu na koristi koje mogu imati od dobitaka. Averzija prema gubitku se u...
ODREDNICE EFEKTIVNOG POREZNOG OPTEREĆENJA PODUZEĆA DJELATNOSTI INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ODREDNICE EFEKTIVNOG POREZNOG OPTEREĆENJA PODUZEĆA DJELATNOSTI INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Marijana Bubanić
Posljednjih desetljeća znanstvena zajednica povećala je interes za istraživanja efektivnog poreznog opterećenja. U okviru navedenog posebni segment zauzimaju istraživanja odrednica koje utječu na efektivno porezno opterećenje poduzeća, a koja su još uvijek u fazi istraživačkog rasta. Stoga je primarni cilj doktorskog rada identificirati odrednice koje utječu na efektivno porezno opterećenje poduzeća u području djelatnosti J informacija i komunikacija u Republici Hrvatskoj....
ODREDNICE UČINKOVITOSTI  JAVNOGA FINANCIRANJA SEKUNDARNOGA OBRAZOVANJA U HRVATSKIM ŽUPANIJAMA
ODREDNICE UČINKOVITOSTI JAVNOGA FINANCIRANJA SEKUNDARNOGA OBRAZOVANJA U HRVATSKIM ŽUPANIJAMA
Dalibor Greganić
Predmet istraživanja ove doktorske disertacije je učinkovitost javnog financiranja sekundarnog obrazovanja u hrvatskim županijama. Efikasno korištenje ograničenih resursa u proizvodnji i alokaciji kvalitetnog obrazovanja predstavlja jedno od najvećih izazova za nositelje politika na regionalnoj razini u Hrvatskoj. Cilj ove doktorske disertacije je postojeće teorijske i empirijske spoznaje, koje se većinom temelje na analizama provedenim na nacionalnoj razini, primijeniti na razini...
OPRAVDANOST PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE U HRVATSKOM BANKOVNOM SUSTAVU
OPRAVDANOST PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE U HRVATSKOM BANKOVNOM SUSTAVU
Vinko Miličević
Upravljanje valutnim rizikom primjenom valutne klauzule, kao dominantne metode, u hrvatskom bankovnom sustavu posljednjih je godina pod snažnim utjecajem nestabilnosti na deviznom tržištu, prije svega nakon snažnog rasta tečaja švicarskog franka u odnosu na domaću valutu. Valutni rizik predstavlja jedan od značajnijih rizika poslovanja banaka u Hrvatskoj od dana uspostavljanja financijskog tržišta. Istraživanje u doktorskom radu usmjereno je na područje primjene valutne klauzule...

Paginacija