Paginacija

Modeliranje krivulje prinosa i implikacije za upravljanje obvezničkim portfeljem na hrvatskom financijskom tržištu
Modeliranje krivulje prinosa i implikacije za upravljanje obvezničkim portfeljem na hrvatskom financijskom tržištu
Zrinka Orlović
Odabrana tema doktorskog rada pripada području investicijske analize koja je usmjerena na upravljanje vrijednošću putem upravljanja portfeljem investicija te se zasniva na modernoj teoriji portfelja koja započinje s Markowitzevom analizom portfelja (1952). Nakon Markowitzeve analize portfelja razvijeni su brojni jednoindeksni i višeindeksni modeli koji uključuju faktore sistematskog rizika. Inicijalno su provedena brojna teorijska i empirijska istraživanja o faktorima sistematskog...
Modeliranje učinka fiskalne politike na pouzdanje potrošača kao prediktora ekonomske aktivnosti
Modeliranje učinka fiskalne politike na pouzdanje potrošača kao prediktora ekonomske aktivnosti
Marina Matošec
Disertacija obrađuje stabilizacijsku funkciju fiskalne politike na nov način, uključivanjem bihevioralne komponente u ekonomski model. Umjesto promatranja široko istraženog izravnog učinka fiskalne politike na makroekonomsku aktivnost putem fiskalnog multiplikatora, ispituje se mogu li nositelji fiskalne vlasti djelovati posredno te povećati učinkovitost provedenih mjera utječući na pouzdanje, odnosno optimizam potrošača. Ekonometrijskom panel analizom ispituju se učinci...
Modeliranje učinka minimalne plaće na kretanje tržišta rada
Modeliranje učinka minimalne plaće na kretanje tržišta rada
Željko Kučiš
Zakonsko određenje minimalne plaće predstavlja državnu intervenciju na tržištu rada što prema ekonomskoj teoriji, odnosno neoklasičnom modelu tržišta rada, uzrokuje smanjenje efikasnosti tržišta i utječe prvenstveno na nezaposlenost. U znanstvenoj zajednici trenutno ne postoji konsenzus oko toga i postoje mnoge studije koje je dovode u pitanje. Glavni cilj ove disertacije je empirijski istražiti utemeljenost neoklasičnog modela tržišta rada korištenjem makroekonomskih...
Mogućnosti modifikacije jednofaktorskoga modela na hrvatskom tržištu kapitala
Mogućnosti modifikacije jednofaktorskoga modela na hrvatskom tržištu kapitala
Zrinka Lovretin Golubić
Područje doktorskog rada odnosi se na financijsku analizu, posebno na modernu teoriju portfolija. Uobičajena mjera sistematskog rizika je beta koeficijent koja podrazumijeva normalnost distribucije prinosa vrijednosnih papira (dionica). Brojna istraživanja pokazala su kako distribucije prinosa dionica često ne slijede normalnu distribuciju. Također, poznato je da investitori različito brinu o mogućim gubicima u odnosu na koristi koje mogu imati od dobitaka. Averzija prema gubitku se u...
ODREDNICE EFEKTIVNOG POREZNOG OPTEREĆENJA PODUZEĆA DJELATNOSTI INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ODREDNICE EFEKTIVNOG POREZNOG OPTEREĆENJA PODUZEĆA DJELATNOSTI INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Marijana Bubanić
Posljednjih desetljeća znanstvena zajednica povećala je interes za istraživanja efektivnog poreznog opterećenja. U okviru navedenog posebni segment zauzimaju istraživanja odrednica koje utječu na efektivno porezno opterećenje poduzeća, a koja su još uvijek u fazi istraživačkog rasta. Stoga je primarni cilj doktorskog rada identificirati odrednice koje utječu na efektivno porezno opterećenje poduzeća u području djelatnosti J informacija i komunikacija u Republici Hrvatskoj....
ODREDNICE UČINKOVITOSTI  JAVNOGA FINANCIRANJA SEKUNDARNOGA OBRAZOVANJA U HRVATSKIM ŽUPANIJAMA
ODREDNICE UČINKOVITOSTI JAVNOGA FINANCIRANJA SEKUNDARNOGA OBRAZOVANJA U HRVATSKIM ŽUPANIJAMA
Dalibor Greganić
Predmet istraživanja ove doktorske disertacije je učinkovitost javnog financiranja sekundarnog obrazovanja u hrvatskim županijama. Efikasno korištenje ograničenih resursa u proizvodnji i alokaciji kvalitetnog obrazovanja predstavlja jedno od najvećih izazova za nositelje politika na regionalnoj razini u Hrvatskoj. Cilj ove doktorske disertacije je postojeće teorijske i empirijske spoznaje, koje se većinom temelje na analizama provedenim na nacionalnoj razini, primijeniti na razini...
OPRAVDANOST PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE U HRVATSKOM BANKOVNOM SUSTAVU
OPRAVDANOST PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE U HRVATSKOM BANKOVNOM SUSTAVU
Vinko Miličević
Upravljanje valutnim rizikom primjenom valutne klauzule, kao dominantne metode, u hrvatskom bankovnom sustavu posljednjih je godina pod snažnim utjecajem nestabilnosti na deviznom tržištu, prije svega nakon snažnog rasta tečaja švicarskog franka u odnosu na domaću valutu. Valutni rizik predstavlja jedan od značajnijih rizika poslovanja banaka u Hrvatskoj od dana uspostavljanja financijskog tržišta. Istraživanje u doktorskom radu usmjereno je na područje primjene valutne klauzule...
Ocjena bihevioralnoga i permanentnoga ravnotežnoga realnoga tečaja između Hrvatske i europodručja
Ocjena bihevioralnoga i permanentnoga ravnotežnoga realnoga tečaja između Hrvatske i europodručja
Gordi Sušić
Predmet istraživanja disertacije ocjena je bihevioralnog (BEER) i permanentnog (PEER) ravnotežnog realnog tečaja između Hrvatske i europodručja, pri čemu naglasak na spomenuta dva ne-normativna koncepta odražava činjenice da je europodručje dominantan vanjskotrgovinski partner Hrvatske te da je tečaj između kune i eura od ključne važnosti u nominalnoj domeni. Empirijska ocjena koncepta bihevioralnog ravnotežnog tečaja, a time i potvrda prve istraživačke hipoteze, oslanja se...
Ocjena učinkovitosti upravljanja nekretninama u vlasništvu gradova u Republici Hrvatskoj
Ocjena učinkovitosti upravljanja nekretninama u vlasništvu gradova u Republici Hrvatskoj
Marko Ignjatović
Predmet istraživanja doktorske disertacije su nekretnine u vlasništvu gradova u Republici Hrvatskoj, ocjena i prepoznavanje glavnih odrednica učinkovitog upravljanja nekretninama. Glavno istraživačko pitanje na koje doktorska disertacija treba odgovoriti je upravljaju li gradovi učinkovito nekretninama u svom vlasništvu. Upravljanje gradskom imovinom možemo definirati kao sintagmu koja objedinjuje niz različitih složenih i multidisciplinarnih aktivnosti u okviru poslovanja gradova....
Odrednice neprihodujućih kreditnih izloženosti i ekonomski učinci na financijsku stabilnost u Europskoj uniji
Odrednice neprihodujućih kreditnih izloženosti i ekonomski učinci na financijsku stabilnost u Europskoj uniji
August Cesarec
Europska unija je, nakon financijske krize 2008./2009., bila izložena snažnom povećanju razine neprihodujućih kreditnih izloženosti banaka. S obzirom na značaj banaka u financijskom sustavu i kredita kao izvora financiranja ekonomske aktivnosti, pogoršanje kvalitete bankovne aktive doprinijelo je sporijem oporavku gospodarstva. Određene zemlje, koje su bile izložene snažnom rastu razine neprihodujućih kredita, relativno su brzo povećale kvalitetu bankovne aktive, dok su pojedine...
Odrednice održivog razvoja turizma u funkciji socio-revitalizacije Gorske Hrvatske
Odrednice održivog razvoja turizma u funkciji socio-revitalizacije Gorske Hrvatske
Nina Baković
U posljednjih nekoliko godina u Hrvatskoj je prisutan izražen rast i razvoj turizma, kako u primorskom, tako i u njenom kontinentalnom dijelu u kojem Hrvatska ima sve više toga za ponuditi izbirljivoj europskoj, ali i izvaneuropskoj turističkoj potražnji. Jedna od brojnih posebnosti, kojima Hrvatska obiluje, je svakako i raznolika turistička ponuda ruralnih krajeva koji su kroz vrijeme ipak sačuvani od izražene urbanizacije, turističke posjećenosti i zagađenja. Imajući u vidu da...
Odrednice prihvaćanja sustava poslovne inteligencije u malim i srednjim poduzećima tercijarnoga sektora
Odrednice prihvaćanja sustava poslovne inteligencije u malim i srednjim poduzećima tercijarnoga sektora
Ana-Marija Stjepić
Tema ove doktorske disertacije temelji se na istraživanju odrednica dimenzija teorijskog okvira Tehnologija – Organizacija – Okruženje, a koje utječu na uspješno prihvaćanje sustava poslovne inteligencije u malim i srednjim poduzećima tercijarnoga sektora na području Republike Hrvatske. Za potrebu ispitivanja postavljenih hipoteza istraživanja provedeno je kvantitativno istraživanje uz prikaz jedne analize studije slučaja. Rezultati istraživanja pokazuju kako na prihvat...

Paginacija