Paginacija

Odrednice prihvaćanja sustava poslovne inteligencije u malim i srednjim poduzećima tercijarnoga sektora
Odrednice prihvaćanja sustava poslovne inteligencije u malim i srednjim poduzećima tercijarnoga sektora
Ana-Marija Stjepić
Tema ove doktorske disertacije temelji se na istraživanju odrednica dimenzija teorijskog okvira Tehnologija – Organizacija – Okruženje, a koje utječu na uspješno prihvaćanje sustava poslovne inteligencije u malim i srednjim poduzećima tercijarnoga sektora na području Republike Hrvatske. Za potrebu ispitivanja postavljenih hipoteza istraživanja provedeno je kvantitativno istraživanje uz prikaz jedne analize studije slučaja. Rezultati istraživanja pokazuju kako na prihvat...
Odrednice zahtijevane razine ekonomske dodane vrijednosti uz adekvatnu financijsku stabilnost poduzeća
Odrednice zahtijevane razine ekonomske dodane vrijednosti uz adekvatnu financijsku stabilnost poduzeća
Kristijan Cinotti
U radu se polazi od istraživačkog pitanja je li moguće ocijeniti, i na koji način, posluje li neko poduzeće istovremeno financijski uspješno i sigurno. Pod uspješnim poduzećima podrazumijevaju se ona koja stvaraju ekonomsku dodanu vrijednost (EVA), odnosno pozitivnu razliku između stope prinosa na kapital i stope troška kapitala. Međutim, osim opravdanog krajnjeg cilja stvaranja ekonomske dodane vrijednosti, poduzeće mora osigurati i financijsku stabilnost, tj. poslovati sigurno....
Organizacijska kultura i društveno upravljanje poslovnim procesima kao odrednice uspješnosti koncepta upravljanja poslovnim procesima
Organizacijska kultura i društveno upravljanje poslovnim procesima kao odrednice uspješnosti koncepta upravljanja poslovnim procesima
Dalia Suša Vugec
Koncept upravljanja poslovnim procesima aktualna je tema zadnjih desetljeća stoga ova doktorska disertacija predstavlja istraživanje povezanosti područja organizacijske kulture sa komunikacijskom i suradničkom informacijskom tehnologijom u smislu društvenog upravljanja poslovnim procesima te tradicionalnog pristupa upravljanju poslovnim procesima i organizacijskom uspješnošću. Budući da je krajnji cilj svakog poduzeća ostvariti što višu organizacijsku uspješnost, te da postoje...
POVEZANOST DINAMIČKIH SPOSOBNOSTI I KONKURENTSKE DINAMIKE U TELEKOMUNIKACIJSKOJ DJELATNOSTI
POVEZANOST DINAMIČKIH SPOSOBNOSTI I KONKURENTSKE DINAMIKE U TELEKOMUNIKACIJSKOJ DJELATNOSTI
Tereza Barun
Doktorska disertacija analizira povezanost dinamičkih sposobnosti poduzeća i konkurentske dinamike te njihov utjecaj na kretanje udjela na tržištu kod poduzeća u telekomunikacijskoj djelatnosti. Rad predstavlja prvi pokušaj povezivanja konkurentske aktivnosti poduzeća i sposobnosti rekonfiguracije interno izgrađenih i eksterno pribavljenih resursa poduzeća s tržišnim udjelom. Analizira se direktan utjecaj dinamičkih sposobnosti na kretanje udjela na tržištu, kao i njihov...
POVEZANOST KVALITETE MOBILNOG BANKARSTVA I REPUTACIJE BANAKA
POVEZANOST KVALITETE MOBILNOG BANKARSTVA I REPUTACIJE BANAKA
Berislava Starešinić
Doktorski rad istražuje na koji se način može povezati sigurnost, dostupnost i jednostavnost korištenja mobilnog bankarstva sa percipiranom kvalitetom usluge mobilnog bankarstva banke te postoji li povezanost između percipirane kvalitete usluge mobilnog bankarstva i reputacije banaka. Primarni podaci istraživanja prikupljeni su uz pomoć anketnog upitnika. Hipoteze rada testirane su i potvrđene metodom višestrukih modela jednostavne i složene linearne regresije. Istraživanje...
POVEZANOST ORGANIZACIJSKIH ASPEKATA POSLOVANJA, KVALITETE HOTELSKIH MREŽNIH STRANICA I KANALA DISTRIBUCIJE U HOTELIJERSTVU
POVEZANOST ORGANIZACIJSKIH ASPEKATA POSLOVANJA, KVALITETE HOTELSKIH MREŽNIH STRANICA I KANALA DISTRIBUCIJE U HOTELIJERSTVU
Tamara Ćurlin
Razvoj modernih tehnologija i inovacija uzrokovao je dinamične promjene na tržištu, što je rezultiralo brojnim prilikama, ali i izazovima na tržištu. Uslijed uvođenja disruptivnih tehnologija i novih poslovnih modela, pretpostavljalo se da će uloga posrednika u turizmu oslabiti. Međutim, dogodilo se upravo suprotno, napretkom tehnologije posredničke strategije su postale diversificirane i složenije, evoluirale u online posredničke agencije, što je rezultiralo sve oštrijom...
PRIMJENJIVOST FINANCIJSKIH I MAKROEKONOMSKIH INDIKATORA ZA RANO PREPOZNAVANJE RECESIJA U POSTTRANZICIJSKIM ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE
PRIMJENJIVOST FINANCIJSKIH I MAKROEKONOMSKIH INDIKATORA ZA RANO PREPOZNAVANJE RECESIJA U POSTTRANZICIJSKIM ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE
Filip Bašić
U radu će se nastojati utvrditi da li se financijski i makroekonomski indikatori mogu koristiti za rano prepoznavanje recesija u posttranzicijskim zemljama Europske unije ili su previše nepouzdani za korištenje. Pritom će se identificirati najvažniji indikatori koji služe za rano prepoznavanje recesija te će se primjenom signalne metode i multivarijatne probit regresije pokušati utvrditi razina njihove pouzdanosti. Istraživanje navedenog problema je važno zbog raznih strana koje...
PROCJENA UČINKOVITOSTI I RIZIKA SUDJELOVANJA PRIVATNOG SEKTORA U RAZVOJU CESTOVNE INFRASTRUKTURE
PROCJENA UČINKOVITOSTI I RIZIKA SUDJELOVANJA PRIVATNOG SEKTORA U RAZVOJU CESTOVNE INFRASTRUKTURE
Domagoj Dodig
Porastom javnog duga, deficita proračuna kao i ostalih fiskalnih ograničenja, brojne države članice EU-a suočavaju se s nemogućnosti financiranja javnih infrastrukturnih projekata zaduživanjem. U takvim modelima javni naručitelji preuzimaju obaveze i rizike projekata. Pojavom alternativnih modela financiranja, koji uključuju sudjelovanje privatnog sektora, kao što su koncesije i javno-privatna partnerstva, moguće je rizike projekata cestovne infrastrukture podijeliti na način da...
Policy feedback and path dependence in energy systems
Policy feedback and path dependence in energy systems
Sonia Sebastian Pearson
This dissertation examines the role of path dependence, the idea that historical events can lead to unpredictable outcomes, in the dynamics of energy transition. Sustainable energy transitions are slow complex processes that involve institutional and socio-cultural change. Divergence in national transition outcomes can be understood by analysing the long-run consequences of policy choices as a response to exogenous shocks such as oil price increases. The policy dynamics between government,...
Poslovna inteligencija kao čimbenik uspješnosti upravljanja kontinuitetom poslovanja u bankovnom sektoru Republike Hrvatske
Poslovna inteligencija kao čimbenik uspješnosti upravljanja kontinuitetom poslovanja u bankovnom sektoru Republike Hrvatske
Tin Primorac
Banke su se pokazale kao ozbiljni korisnici poslovne inteligencije i sustava upravljanja kontinuitetom poslovanja koji se jednostavno mogu definirati na sljedeći način: upravljanje kontinuitetom poslovanja uključuje prepoznavanje, analiziranje i utvrđivanje potencijalnih opasnosti i izradu planova, politika i procedura za suzbijanje ili odgovor na njih, s ciljem minimiziranja poremećaja u poslovanju i funkcioniranju i očuvanja kontinuiteta poslovanja, dok poslovna inteligencija...
Povezanost tercijarnog obrazovanja i produktivnosti na tržištu rada
Povezanost tercijarnog obrazovanja i produktivnosti na tržištu rada
Mia Despotović
Istraživanje razmatra utjecaj obrazovanih ishoda na tržište rada u posttranzicijskim zemljama EU, s fokusom na Hrvatsku i utjecaj masovnizacije visokog obrazovanja na produktivnost.
Povezanost zahtjeva i resursa posla s radnom dobrobiti menadžera u javnom i privatnom sektoru
Povezanost zahtjeva i resursa posla s radnom dobrobiti menadžera u javnom i privatnom sektoru
Anita Recher
Visoke razine radne dobrobiti rezultiraju brojnim pozitivnim ishodima kako na individualnoj, tako i na organizacijskoj razini zbog čega raste interes znanstvene i poslovne zajednice za navedeno područje. Na radnu dobrobit utječu obilježja posla, a navedena interakcija je objašnjena modelom zahtjeva i resursa posla prema kojem sva obilježja posla mogu biti svrstana u dvije kategorije – zahtjeve i resurse posla. Pregledom literature utvrđen je velik broj istraživanja modela zahtjeva...

Paginacija