Paginacija

The role of expatriate managers in multinational companies reverse knowledge transfer
The role of expatriate managers in multinational companies reverse knowledge transfer
Davor Vlajčić
Knowledge is recognized as a crucial company asset and a competitive advantage both by classical and contemporary management and international business literature (Grant, 1996; Kogut & Zander, 1993; Rugman & Verbeke, 2001; Tallman & Phene, 2007; Tseng, 2009). In a time when physical resources are limited, approaches to increasing companies’ performance and efficiency depend on restructuring and reconfiguring companies’ technological processes and successful knowledge management. This is...
Tokovi kapitala u zemljama Europske unije i Lucasov paradoks
Tokovi kapitala u zemljama Europske unije i Lucasov paradoks
Tajana Toš
Cilj doktorske disertacije je istražiti smjer, stabilnost, procikličnosti i dinamičku korespondenciju tokova kapitala u zemljama članicama Europske unije kroz pojam Lucasovog paradoksa odnosno tokova kapitala obrnutih od neoklasične teorije, tokova od siromašnih prema bogatim zemljama. Empirijska analiza u radu provedena je ponajviše koristeći metode panel analize i linearne regresije po uzoru na slična novija istraživanja, dok je pomak u istraživanju napravljen usporednom...
UTJECAJ INSTITUCIJSKOGA OKRUŽENJA EUROPODRUČJA NA POSLJEDICE FINANCIJSKE KRIZE
UTJECAJ INSTITUCIJSKOGA OKRUŽENJA EUROPODRUČJA NA POSLJEDICE FINANCIJSKE KRIZE
Dean Žugčić
Financijska kriza iz 2008. godine ukazala je na nedostatke institucijskoga okruženja, odnosno strukture europodručja. Nakon krize ekonomski oporavak zemalja europodručja bio je neujednačen i spor. Jedan dio ekonomista razlog tome vidi u nedostatku strukturnih reformi u zemljama koje su prije krize imale deficit na tekućem računu. Neki drugi ekonomisti smatraju kako bi se trebala napraviti reforma institucijskoga okruženja europodručja kako bi u budućim financijskim i gospodarskim...
Uloga državne revizije u povećanju učinkovitosti i uspješnosti javnih poduzeća
Uloga državne revizije u povećanju učinkovitosti i uspješnosti javnih poduzeća
Dijana Vuković
Uloga državne revizije iznimno je bitna u javnim poduzećima jer ukazuje na probleme koji umanjuju učinkovitost njihova poslovanja, povećava transparentnost javnog sektora i utječe na stvaranje dodane vrijednosti za korisnike usluga javnih poduzeća. U radu se razmatra revizija učinkovitosti kao jedna od novijih vrsta državne revizije koja može povećati učinkovitost i uspješnost javnih poduzeća, kada bi se učestalo provodila. Međutim, postoje ograničavajući čimbenici...
Uloga korporativnog ugleda u izgradnji dinamičnih sposobnosti poduzeća
Uloga korporativnog ugleda u izgradnji dinamičnih sposobnosti poduzeća
Dina Tomšić
Dinamičke sposobnosti odnose se kapacitet hotimičnog i svrsishodnog transformiranja, prilagođavanja te razvijanja resursne baze poduzeća. Zbog učinka obnavljanja, smatraju se vitalnim sposobnostima i tacitnom energijom poduzeća. Radi se o pristupu razvijenom unutar resursne teorije strategije, koji čini okvir za bolje konkuriranje poduzeća u kompleksnoj okolini. Reputacija je neodvojivo obilježje poduzeća koje ga prati u svim njegovim transakcijama i interakcijama. Ona je, uz...
Uloga poslovne inteligencije u donošenju nestrukturiranih odluka u srednjim i velikim poduzećima u Republici Hrvatskoj
Uloga poslovne inteligencije u donošenju nestrukturiranih odluka u srednjim i velikim poduzećima u Republici Hrvatskoj
Dajana Ćorić Bojčić
Disertacija na teorijskoj i empirijskoj osnovi evaluira autoričin model testiranjem pretpostavki o utjecajima između tehnološke, organizacijske i prediktivne komponente poslovne inteligencije i donošenja nestrukturiranih odluka. Teorijski dio rada obrađuje područje poslovnog odlučivanja s glavnim fokusom na strateško odlučivanje i donošenje nestrukturiranih odluka te pojam poslovne inteligencije s pripadajućim strukturama i tehnologijama. Empirijski dio rada bavi se testiranjem...
Upravljanje sustavnim rizikom u hrvatskom bankovnom sustavu
Upravljanje sustavnim rizikom u hrvatskom bankovnom sustavu
Danijel Mlinarić
Sustavni rizik neizostavni je dio financijske stabilnosti, a time i ukupne stabilnosti neke zemlje. Nositelji sustavnog rizika mogu biti banke, osiguravateljne institucije, uzajamni fondovi novčanog tržišta, hedge fondovi, hipotekarna kompanije, investicijski fondovi ili druge financijske institucije, no svakako su najznačajnije banke kao najvažnije institucije u većini zemalja u svijetu. Sustavni rizik kompleksna je kategorija koja obuhvaća endogene i egzogene rizike pojedine...
Utjecaj demografskih promjena na strukturu osobne potrošnje u Hrvatskoj
Utjecaj demografskih promjena na strukturu osobne potrošnje u Hrvatskoj
Darko Karić
U doktorskom radu je provedeno istraživanje o utjecaju demografskih promjena na kretanje i strukturu osobne potrošnje u Hrvatskoj na vrlo reprezentativnom uzorku. U istraživanju su temeljito obrazložene tekuće i projicirane demografske promjene te njihov utjecaj na kretanje osobne potrošnje, aproksimirane potrošnjom u trgovini na malo. Na temelju prikupljenih podataka o individualnoj potrošnji po dobi na mikrorazini, izvršena je segmentacija potrošnje po potrošačkim dobnim...
Utjecaj digitalne transformacije na poslovanje privatnih i javnih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Utjecaj digitalne transformacije na poslovanje privatnih i javnih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Natalija Kokolek
U ovoj disertaciji se u teorijskom dijelu pruža detaljan uvid dosadašnjih znanstvenih spoznaja o području digitalne transformacije, dok se u empirijskom dijelu rada identificiraju ključni čimbenici koji u cjelini imaju veliki utjecaj na uspješnost uvođenja i implementacije transformacijskog procesa u poduzećima. Također, ispitan je učinak stupnja digitalne transformacije i ulaganja u informacijsko-komunikacijske tehnologije na glavne pokazatelje poslovanja i uspješnosti poduzeća...
Utjecaj institucionalnih investitora na korporacijsko upravljanje poduzeća u Republici Hrvatskoj
Utjecaj institucionalnih investitora na korporacijsko upravljanje poduzeća u Republici Hrvatskoj
Ivana Đunđek Kokotec
Istraživački problem doktorskog rada bio je usmjeren na ispitivanje utjecaja institucionalnih investitora na korporacijsko upravljanje poduzeća u Republici Hrvatskoj. Dosadašnja istraživanja potvrđuju tezu kako prisutnost institucionalnih investitora u vlasničkoj strukturi dioničkih društava pozitivno utječe na vrijednost poduzeća ograničavanjem djelovanja menadžmenta poduzeća da djeluje isključivo u svoju korist, čime se smanjuje jaz između vlasničkih intencija i...
Utjecaj karakteristika osobnosti poduzetnika na sigurnost i uspješnost poslovanja mikro poduzeća
Utjecaj karakteristika osobnosti poduzetnika na sigurnost i uspješnost poslovanja mikro poduzeća
Tomislav Novoselec
U radu je pojmovno objašnjena poduzetnička osobnost te njena snažna uloga u poslovanju poduzeća. Dodatno su istaknuti dosadašnji diskursi znanstvenog izučavanja poduzetničke osobnosti, a posebna je pozornost usmjerena sistematizaciji i teorijskom objašnjenju petnaest karakteristika osobnosti poduzetnika temeljem rada Filion (2011.) kao idejne okosnice ovoga rada. Temeljem konstrukata ličnosti recentnih psiholoških ispitivačkih instrumenata poduzetničke osobnosti, a sukladno...

Paginacija