Paginacija

Uloga upravljanja promjenama na inovativnost društva za tržišno komuniciranje
Uloga upravljanja promjenama na inovativnost društva za tržišno komuniciranje
Andrea Rubik
Društvo za tržišno komuniciranje je specifično projektno strukturirana organizacija, znanjem intenzivnih poslovnih usluga, dok su kreativnost i inovativnost značajan faktor u određivanju organizacijske uspješnosti i dugoročnog opstanka. Dok se njihova organizacija i struktura stalno i brzo mijenja ovisno o projektima, mogućnostima nove tehnologije i potrebama novih tržišta. Mnoga društva za tržišno komuniciranje dugoročno rastu i opstaju, stvaraju održivu konkurentsku...
Upravljanje sustavnim rizikom u hrvatskom bankovnom sustavu
Upravljanje sustavnim rizikom u hrvatskom bankovnom sustavu
Danijel Mlinarić
Sustavni rizik neizostavni je dio financijske stabilnosti, a time i ukupne stabilnosti neke zemlje. Nositelji sustavnog rizika mogu biti banke, osiguravateljne institucije, uzajamni fondovi novčanog tržišta, hedge fondovi, hipotekarna kompanije, investicijski fondovi ili druge financijske institucije, no svakako su najznačajnije banke kao najvažnije institucije u većini zemalja u svijetu. Sustavni rizik kompleksna je kategorija koja obuhvaća endogene i egzogene rizike pojedine...
Utjecaj demografskih promjena na strukturu osobne potrošnje u Hrvatskoj
Utjecaj demografskih promjena na strukturu osobne potrošnje u Hrvatskoj
Darko Karić
U doktorskom radu je provedeno istraživanje o utjecaju demografskih promjena na kretanje i strukturu osobne potrošnje u Hrvatskoj na vrlo reprezentativnom uzorku. U istraživanju su temeljito obrazložene tekuće i projicirane demografske promjene te njihov utjecaj na kretanje osobne potrošnje, aproksimirane potrošnjom u trgovini na malo. Na temelju prikupljenih podataka o individualnoj potrošnji po dobi na mikrorazini, izvršena je segmentacija potrošnje po potrošačkim dobnim...
Utjecaj digitalne transformacije na poslovanje privatnih i javnih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Utjecaj digitalne transformacije na poslovanje privatnih i javnih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Natalija Kokolek
U ovoj disertaciji se u teorijskom dijelu pruža detaljan uvid dosadašnjih znanstvenih spoznaja o području digitalne transformacije, dok se u empirijskom dijelu rada identificiraju ključni čimbenici koji u cjelini imaju veliki utjecaj na uspješnost uvođenja i implementacije transformacijskog procesa u poduzećima. Također, ispitan je učinak stupnja digitalne transformacije i ulaganja u informacijsko-komunikacijske tehnologije na glavne pokazatelje poslovanja i uspješnosti poduzeća...
Utjecaj dinamičkih sposobnosti i tržišnih čimbenika na poslovni model poduzeća u informacijsko-komunikacijskom sektoru
Utjecaj dinamičkih sposobnosti i tržišnih čimbenika na poslovni model poduzeća u informacijsko-komunikacijskom sektoru
Luka Buntić
U doktorskom radu „Utjecaj dinamičkih sposobnosti i tržišnih čimbenika na poslovni model poduzeća u informacijsko-komunikacijskom sektoru“ istražuje se utjecaj odrednica dinamičkih sposobnosti i odrednica tržišnih čimbenika na adaptabilnost poslovnog modela poduzeća. Rad se sastoji od empirijskog i teorijskog dijela istraživanja. U teorijskom dijelu istraživanja istražuje se postojeća znanstvena literatura iz predmetnog područja, dok se kroz metodološke postupke pruža...
Utjecaj financijskih instrumenata alociranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova na uspješnost poslovanja malog gospodarstva u Republici Hrvatskoj
Utjecaj financijskih instrumenata alociranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova na uspješnost poslovanja malog gospodarstva u Republici Hrvatskoj
Željko Tuličić
Mikro, mala i srednje velika poduzeća (MSP) igraju ključnu ulogu u nacionalnoj ekonomiji jer zapošljavaju značajan dio radno sposobnog stanovništva i značajno doprinose ukupnom bruto proizvodu zemlje. Poduzetništvo se promatra kao pokretačka snaga iza ekonomskog rasta i ekspanzije, igrajući ključnu ulogu u kapitalističkoj ekonomiji. Međutim, jedan od osnovnih izazova s kojima se MSP-ovi suočavaju u Republici Hrvatskoj jest nedostatak pristupa financijskim sredstvima zbog...
Utjecaj formalnih institucija na strukturu investicija
Utjecaj formalnih institucija na strukturu investicija
Ante Zdilar
Glavni cilj ovog doktorskog rada je istražiti utjecaj formalnih institucija na strukturu investicija 22 europske zemlje u vremenskom periodu od 2011. do 2017. godine. Pregledom literature, uočen je literaturni jaz u smislu izučavanja povezanosti između formalnih institucija i strukture investicija. Naime, u većini empirijskih istraživanja autori su davali prednost gospodarskom rastu, poduzetništvu i izravnim stranim ulaganjima, zanemarujući potencijalni učinak formalnih institucija...
Utjecaj heterogenosti tima vrhovnih menadžera na performanse velikih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Utjecaj heterogenosti tima vrhovnih menadžera na performanse velikih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Karolina Kokot
Istraživački problem predmetnog doktorskog rada odnosi se na ispitivanje utjecaja heterogenosti članova tima vrhovnih menadžera na performanse velikih poduzeća. Preciznije, analizirano je ostvaruju li poduzeća kojima upravlja tim vrhovnih menadžera s višom razinom heterogenosti i višu razinu performansi. Nadalje, u model istraživanja uključeno je korporativno poduzetništvo kao moderirajuća varijabla odnosa između svih dimenzija heterogenosti i performansi poduzeća. U cilju...
Utjecaj inovativnosti zelenog marketinga na zeleni imidž, identifikaciju s markom, usmenu predaju i spremnost plaćanja veće cijene za hotelsku uslugu
Utjecaj inovativnosti zelenog marketinga na zeleni imidž, identifikaciju s markom, usmenu predaju i spremnost plaćanja veće cijene za hotelsku uslugu
Tea Silvia Vlahović Mlakar
Pristup očuvanju okoliša osobito je važan za suvremeno poslovanje poduzeća u području hotelijerstva, gdje se u posljednjih nekoliko godina počinje prepoznavati potencijal inovativnosti u rješavanju problema povezanih uz klimatsku krizu. Ciljevi doktorskog rada bili su otkriti ulogu inovativnosti zelenog marketinga u učinkovitom upravljanju markom hotela te istražiti utjecaj varijable inovativnost zelenog marketinga na zeleni imidž, identifikaciju s markom, pozitivnu usmenu predaju...
Utjecaj institucionalnih investitora na korporacijsko upravljanje poduzeća u Republici Hrvatskoj
Utjecaj institucionalnih investitora na korporacijsko upravljanje poduzeća u Republici Hrvatskoj
Ivana Đunđek Kokotec
Istraživački problem doktorskog rada bio je usmjeren na ispitivanje utjecaja institucionalnih investitora na korporacijsko upravljanje poduzeća u Republici Hrvatskoj. Dosadašnja istraživanja potvrđuju tezu kako prisutnost institucionalnih investitora u vlasničkoj strukturi dioničkih društava pozitivno utječe na vrijednost poduzeća ograničavanjem djelovanja menadžmenta poduzeća da djeluje isključivo u svoju korist, čime se smanjuje jaz između vlasničkih intencija i...
Utjecaj intervencija na promjenu stavova i ponašanje djece od 6 i 9 godina pri izboru prehrambenih proizvoda
Utjecaj intervencija na promjenu stavova i ponašanje djece od 6 i 9 godina pri izboru prehrambenih proizvoda
David Skala
Dječje prehrambene navike alarmantno skreću prema izboru nezdrave hrane, a na svakodnevnoj razini samo 17 % djece konzumira preporučeni unos povrća. Dosadašnja literatura ispitivala je ponašanje djece prema izboru hrane procjenjujući samo određene stavove, stoga ovaj rad ispituje razumijevanje utjecaja i implicitnih i eksplicitnih stavova na stvarno ponašanje djece pri izboru zdrave hrane. Također, ključan čimbenik jest promjena ponašanja, stoga ovaj rad testira učinkovitost...
Utjecaj karakteristika osobnosti poduzetnika na sigurnost i uspješnost poslovanja mikro poduzeća
Utjecaj karakteristika osobnosti poduzetnika na sigurnost i uspješnost poslovanja mikro poduzeća
Tomislav Novoselec
U radu je pojmovno objašnjena poduzetnička osobnost te njena snažna uloga u poslovanju poduzeća. Dodatno su istaknuti dosadašnji diskursi znanstvenog izučavanja poduzetničke osobnosti, a posebna je pozornost usmjerena sistematizaciji i teorijskom objašnjenju petnaest karakteristika osobnosti poduzetnika temeljem rada Filion (2011.) kao idejne okosnice ovoga rada. Temeljem konstrukata ličnosti recentnih psiholoških ispitivačkih instrumenata poduzetničke osobnosti, a sukladno...

Paginacija