Paginacija

Utjecaj članstva u Europskoj uniji na makroekonomske i strukturne pokazatelje u Republici Hrvatskoj
Utjecaj članstva u Europskoj uniji na makroekonomske i strukturne pokazatelje u Republici Hrvatskoj
Marin Levaj
U ovom radu istraženo je kakve su makroekonomske i strukturne promjene nastupile u hrvatskom gospodarstvu nakon pristupanja Europskoj uniji. Opći cilj rada bio je kvantificirati ekonomske učinke članstva Hrvatske u Europskoj uniji te istražiti jesu li promjene statistički i ekonomski značajne. Iz rezultata istraživanja može se zaključiti da je Europska unija imala značajne pozitivne učinke na hrvatsko gospodarstvo. S makroekonomske strane pozitivno je djelovala na stopu rasta...
Učinak europskih fondova i institucionalnog okvira na konvergenciju bruto domaćeg proizvoda po stanovniku na regionalnoj razini za nove države članice Europske unije prostorno ekonometrijskim pristupom
Učinak europskih fondova i institucionalnog okvira na konvergenciju bruto domaćeg proizvoda po stanovniku na regionalnoj razini za nove države članice Europske unije prostorno ekonometrijskim pristupom
Marin Maras
U doktorskom radu analizira se konvergencija dohotka regija CEE zemalja na NUTS 2 razini u odnosu na prosječni dohodak regija EU. Zapravo, cilj je utvrditi kakva je povezanost sredstava iz EU fondova i institucionalnog okvira s konvergencijom BDP-a po stanovniku u 2019. godini. Budući da su regije međusobno povezane, i prisutna su prelijevanja učinaka među regijama spomenuto se kvantificira primjenom prostorne ekonometrije. Eksternalije se utvrđuju kroz direktan, indirektan i ukupan...
Učinkovitost psihografskoga segmentiranja korisnika društvenih mreža pomoću njihovih digitalnih otisaka
Učinkovitost psihografskoga segmentiranja korisnika društvenih mreža pomoću njihovih digitalnih otisaka
Sabina Sačer
Cilj ove doktorske disertacije bio je istražiti učinkovitost psihografskoga segmentiranja korisnika društvenih mreža koristeći njihove digitalne otiske. Za bolje razumijevanje odnosa između varijabli, postavljen je konceptualni model. Kako bi se model testirao, istraživanje je provedeno u dva dijela. Prvi dio istraživanja sadržavao je upitnik osobina ličnosti, a kao rezultat dobivena je matrica osobina ličnosti-reakcije “Sviđa mi se” korisnika. Ova matrica je jedinstvena za...
Višekriterijska optimizacija investicijskog portfelja uključivanjem alternativnih oblika ulaganja
Višekriterijska optimizacija investicijskog portfelja uključivanjem alternativnih oblika ulaganja
Filip Škunca
Investicijski portfelji društava za osiguranje najčešće se sastoje od tradicionalnih oblika ulaganja od kojih u najvećem udjelu dominiraju obveznice. Čimbenici koji utječu na kretanje prinosa ovih financijskih instrumenata odnose se primarno na makroekonomsko okruženje i razinu kamatnih stopa na financijskim tržištima. Veći dio analiziranog razdoblja ovog istraživanja karakterizira okruženje povijesno niskih kamatnih stopa koje su dovele do značajnog pada prinosa na ulaganja...
Vremenski usmjeren obračun troškova na temelju aktivnosti u funkciji povećanja rentabilnosti kapitala velikih i srednjih poslovnih subjekata u uslužnom sektoru Republike Hrvatske
Vremenski usmjeren obračun troškova na temelju aktivnosti u funkciji povećanja rentabilnosti kapitala velikih i srednjih poslovnih subjekata u uslužnom sektoru Republike Hrvatske
Matija Pisačić
Predmet doktorskog rada je primjena ABC i TDABC metode kod velikih i srednjih poslovnih subjekata iz uslužnog sektora Republike Hrvatske, dok je problem istraživanja analiza utjecaja ABC/TDABC metode na alokaciju troškova i racionalizaciju, odnosno smanjenje troškova u svrhu povećanja dobiti, a time i povećanja rentabilnosti kapitala poslovnog subjekta. Na temelju definiranog predmeta i problema istraživanja postavljena su osnovna istraživačka pitanja temeljem kojih su definirane...
ČIMBENICI KVALITETE SUSTAVA UPRAVLJANJA RADNOM USPJEŠNOŠĆU U HOTELSKOM POSLOVANJU
ČIMBENICI KVALITETE SUSTAVA UPRAVLJANJA RADNOM USPJEŠNOŠĆU U HOTELSKOM POSLOVANJU
Danijel Knežević
Područje istraživanja doktorskog rada je upravljanje radnom uspješnošću (URU) u djelatnosti hotelskog poslovanja. Glavni cilj rada je bio teorijski i empirijski istražiti čimbenike kvalitete sustava URU-a u hotelskom poslovanju prema veličini hotela. Teorijski dio doktorskog rada temelji se na sekundarnim izvorima podataka (knjige, članci, baze podataka, internetski izvori i slično), dok se empirijski dio doktorskog rada temelji na tri anketna upitnika. Prvi anketni ...
ČIMBENICI ZRELOSTI DIGITALNIH POSLOVNIH MODELA ZA ČARTER U NAUTIČKOM TURIZMU
ČIMBENICI ZRELOSTI DIGITALNIH POSLOVNIH MODELA ZA ČARTER U NAUTIČKOM TURIZMU
Helena Zentner
Doktorski rad istražuje čimbenike koji utječu na zrelost digitalnih poslovnih modela za čarter u nautičkom turizmu, kao i povezanost između zrelosti digitalnih poslovnih modela i uspješnosti poslovanja. Korištenjem metode prikupljanja podataka putem anketnog upitnika te dodatno i metode analize sadržaja, uz obradu rezultata pomoću modeliranja strukturnih jednadžbi te regresijske analize, ispitan je utjecaj četiri skupine čimbenika. Utvrđeno je da svi promatrani tehnološki,...
Činitelji utjecaja eksternalizacije računovodstvenih usluga na uspješnost malih i srednjih poduzeća
Činitelji utjecaja eksternalizacije računovodstvenih usluga na uspješnost malih i srednjih poduzeća
Dina Bičvić
Bez obzira na strukturu i veličinu poduzeća, današnje okruženje neprestano zahtijeva nove pristupe, načine i strategije poslovanja i upravljanja. S ciljem ostvarenja optimizacije svih činitelja poslovanja, kao jedna od strategija nudi se eksternalizacija, podobna za sve poslovne aktivnosti, zasnovana na ideji potpune posvećenosti poduzeća primarnoj djelatnosti, uz prepuštanje svega ostalog za to specijaliziranim poduzećima. Svako je poduzeće u poslovanju obvezno pridržavati se...

Paginacija