Paginacija

Analiza ERP sustava u proizvodnom poduzeću - studija slučaja
Analiza ERP sustava u proizvodnom poduzeću - studija slučaja
Slaven Škrlec
Implementacijom ERP sustava poduzeća postižu znatno bolje rezultate poslovanja iako financijska ulaganja i ulaganja ljudskih resursa su značajna. Zapreke koje nastaju između dijeljenja podataka i informacija unutar poduzeća mogu stvarati velike troškove i rizike u poslovanju. ERP sustavi povezuju upravo sve dijelove i procese u poduzeću te omogućuju pravilnu i efikasnu podjelu podataka kroz sustav. Poduzeća koja se bave proizvodnom djelatnošću u cilju imaju unaprijediti i...
Analiza FinTech-a
Analiza FinTech-a
Lidija Pucko
FinTech, odnosno financijska tehnologija, odnosi se na svaku upotrebu tehnologije i inovacija u financijskom sektoru. Razvoj tehnologije značajno doprinosi efikasnosti i profitabilnosti svih sektora gospodarstva. FinTech omogućuje unaprjeđenje dosadašnjih procesa u financijskom sektoru kroz implementiranje novih sustava, procesa i poslovnih modela. S obzirom na sve veću prisutnost FinTech-a, važno je analizirati i sistematizirati dosadašnje informacije o njegovoj ulozi u ključnim...
Analiza Grada Rovinja s aspekta održivog razvoja turizma
Analiza Grada Rovinja s aspekta održivog razvoja turizma
Karla Đuretek
Održivi turizam i njegov razvitak može se definirati kao „turizam koji u potpunosti uzima u obzir trenutne i buduće gospodarske, društvene i okolišne učinke, brine se o potrebama posjetitelja, sektora, okoliša i destinacije“. Važno je istaknuti kako se praksa, ali i smjernice za upravljanje održivim razvojem turizma mogu primijeniti na sve oblike turizma, u svim vrstama destinacija pa tako i u Gradu Rovinju koji je predmet analize ovog rada. Principi održivosti razvoja turizma...
Analiza PDV-a u državama članicama EU
Analiza PDV-a u državama članicama EU
Lorna Bilić
U ovome radu obraditi će se analiza poreza na dodanu vrijednost (PDV) u državama članicama Europske unije (EU) s ciljem razumijevanja njegovih osnovnih elemenata, povijesnog razvoja, zakonodavnog okvira i korporativne analize. Proučavanje povijesti i specifičnosti oporezivanja prometa omogućava dublje razumijevanje nastanka i razvitka PDV-a te utjecaja na gospodarstvo. Elementi oporezivanja prometa, poput poreznih obveznika, predmeta oporezivanja i postupka obračuna, igraju ključnu...
Analiza aktivnosti djece prilikom kupovine
Analiza aktivnosti djece prilikom kupovine
Lana Pejić
Tema ovoga rada je analiza aktivnosti djece prilikom kupovine. Glavni cilj rada je uočiti i analizirati koje su to aktivnosti koje djeca poduzimaju prilikom kupovine i donošenja odluke o kupovini određenog proizvoda. Pri tome se promatrao utjecaj vršnjaka, prodavača i roditelja te utjecaj promotivnih materijala i uređenja prodavaonice na donošenje odluka o kupovini. Kako bi se dobile što vjerodostojnije povratne informacije, u radu se osim sekundarnih podataka iz raznih domaćih i...
Analiza aktivnosti industrije oglašavanja na primjeru prehrambenih proizvoda
Analiza aktivnosti industrije oglašavanja na primjeru prehrambenih proizvoda
Tomislav Vranjković
Svake godine se troše velike količine novca kako bi se dostigla svijest o novim proizvodima. Sukladno tome je i cilj rada bio dokazati kako oglasi stvaraju percepciju kod djece o prehrambenim proizvodima. Prvotno je napravljena je analiza podataka iz Mediapulsa kako bi se utvrdila potrošnja unutar industrije. Roditelji su putem online ankete odgovarali na pitanja o prehrambenim navikama i količini korištenja medijskog sadržaja kod djece, a djeca su putem interaktivne igre iskazivala...
Analiza aktualnih promjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja
Analiza aktualnih promjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja
Ines Zubčić
Rad obuhvaća i analizira aktualne promjene financijskog izvještavanja kroz ulogu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja. Standardi su razvijeni i dalje se razvijaju kako bi njihova primjena prilikom sastavljanja i objave financijskih izvještaja bila općeprihvaćena na globalnoj razini. To bi doveli, čemu i oni teže, boljoj usporedivosti financijskih izvještaja. Odbor za međunarodne računovodstvene standarde javno objavljuje svoj plan rada na službenim stranicama. U...
Analiza bankovnih poslova na primjerima banaka u Republici Htvatskoj
Analiza bankovnih poslova na primjerima banaka u Republici Htvatskoj
Ivana Pavišić
Banke su poduzeća koja raspolažu i upravljaju novcem. Poslovanje banaka nije jednodimenzionalno, a bankarstvo nije samo primanje depozita i odobravanje kredita. Bankarski svijet i poslovi unutar banke dio su poslovnih procesa koji se odvijaju u banci. Glavni cilj i svrha ovog rada je analiza bankovnog poslovanja na primjerima banaka u Republici Hrvatskoj. Kroz rad će se analizirati te prikazati bankovni poslovi kroz teoriju i praksu.
Analiza bikovskih strategija trgovanja opcijama na dionicama poduzeća Devon Energy Corporation
Analiza bikovskih strategija trgovanja opcijama na dionicama poduzeća Devon Energy Corporation
Ivan Mandić
Opcije su financijski instrument koji vlasniku opcije daje pravo kupnje ili prodaje imovine za koju je opcija vezana na određeni dan ili kroz određeno razdoblje koje je ugovoreno kupnjom opcije. U ovome radu se analiziraju složene strategije koje su orijentirane prema bikovskim očekivanjima kretanja tržišta. Bikovsko tržište označava pojam u kojemu se očekuje rast cijena dionica ili određene vrste imovine (to mogu biti i sirovine poput nafte, zlata ili pšenice)....
Analiza bilanca tekućih transakcija u Republici Hrvatskoj od 1995.-2011. godine
Analiza bilanca tekućih transakcija u Republici Hrvatskoj od 1995.-2011. godine
Monika Robić
U ovom radu analizirana je platna bilanca kao sistematizirani sustav izvještaja svih gospodarskih transakcija Hrvatske sa inozemstvom u razdoblju od 1995. do 2011. godine. Platna bilanca svih zemalja članica MMF-a, sastavlja se prema jedinstvenoj metodologiji. Kao što je u radu prikazano, platna bilanca Republike Hrvatske sastoji se od tekućih, kapitalnih i financijskih transakcija. Unutar tekućih transakcija postoje stavke roba i usluga, dohodak i tekući transferi. Ukoliko vrijednost...
Analiza blagostanja i kvalitete života u odabranim europskim zemljama mjereno pokazateljima sreće
Analiza blagostanja i kvalitete života u odabranim europskim zemljama mjereno pokazateljima sreće
Lucija Benko
U ovome radu analizirano je blagostanje i kvaliteta života mjereno različitim pokazateljima sreće između Hrvatske i odabranih država blagostanja – Danske, Finske, Islanda, Norveške, Švedske, Francuske, Njemačke i Nizozemske. Temeljni cilj ovog rada je analizirati pojedine varijable te ispitati njihovu povezanost s kvalitetom života i blagostanjem stanovnika u odabranim europskim državama blagostanja. U današnjem svijetu fokus se odmiče od klasičnih tradicionalnih pokazatelja...
Analiza brownfield investicija na primjeru preuzimanja INA Grupe od strane MOL-a
Analiza brownfield investicija na primjeru preuzimanja INA Grupe od strane MOL-a
Davorka Bencerić
U današnje doba financijske globalizacije, povezanosti i otvorenosti ekonomija, ne začuđuje sve veća potražnja za stranim investicijama. Posljednjih dvadesetak godina značajnu ulogu imaju inozemna izravna ulaganja koja postaju bitan izvor vanjskog financiranja zemalja u razvoju, posebice tranzicijskih zemalja. Glavna karakteristika inozemnih izravnih ulaganja njihov je dugoročni karakter a uglavnom ih dijelimo na dvije vrste: takozvane “greenfield investicije” koje stvaraju novu...

Paginacija