Paginacija

Struktura državnog proračuna i proračunske klasifikacije
Struktura državnog proračuna i proračunske klasifikacije
Antonia Kevrić
Tema ovog diplomskog rada je „Državni proračun i struktura proračunskih klasifikacija“. Državni proračun je pojam koji se, posebice u današnje vrijeme, vrlo često spominje u javnosti, prvenstveno zbog loše financijske situacije u kojoj se Republika Hrvatska trenutno nalazi, te problema u javnom sektoru. Definira se kao financijski plan državnih prihoda i rashoda, a donosi ga Vlada. Državni proračun je akt kojim se u skladu sa zakonom planiraju prihodi i utvrđuju rashodi...
Struktura i sadržaj dokumentacije o transfernim cijenama prema smjernicama organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj
Struktura i sadržaj dokumentacije o transfernim cijenama prema smjernicama organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj
Nives Štefanek
Transferna cijena je cijena koju jedno društvo naplaćuje drugom društvu s kojim je povezano, s ciljem izbjegavanja ili umanjenja plaćanja poreza na dobit. Takva cijena mora biti utvrđena prema načelu nepristrane transakcije, no ako je ona precijenjena ili podcijenjena, dolazi do prebacivanja dobiti u zemlju s nižom stopom poreza na dobit. Odlukama o transfernim cijenama izravno se utječe na dobit, stope povrata od ulaganja kao i na oporezivanje dobiti kada su u pitanju složene...
Struktura monetarnog sustava u Republici Hrvatskoj
Struktura monetarnog sustava u Republici Hrvatskoj
Zana Šprljan
Osnovni cilj monetarne politike Republike Hrvatske održavanje je stabilnosti cijena. Pod uvjetom da ne ugrožava ostvarenje temeljnog cilja Hrvatska narodna banka aktivno i samostalno provodi monetarnu politiku i pridonosi stabilnosti financijskog sustava u cjelini. Uzimajući u obzir navedeno, prepoznaje se važnost stabilnog kretanja monetarnih varijabli s ciljem sprječavanja značajnih šokova te njihova prelijevanja u realnu sferu gospodarstva. Stabilnost bankovnog sustava postiže se...
Struktura trgovačkih društava u hrvatskom gospodarstvu
Struktura trgovačkih društava u hrvatskom gospodarstvu
Tomislav Jerković
U navedenom radu predmet istraživanja su trgovačka društva, odnosno pojmovno određenje istih, prikaz temeljnih karakteristika dva osnovna tipa trgovačkih društava, a to su društva osoba i društva kapitala, navođenje temeljnih razlika između ta dva tipa društva. Društva osoba su ona društva u kojima je u fokusu individualnost njegovih članova, iz razloga što je bit takvog društva sadržana u udruživanju osoba, a ne kapitala, slijedom čega članovi imaju obvezu osobnog...
Strukturna kriza globalne ekonomije
Strukturna kriza globalne ekonomije
Karlo Vujeva
Stanje globalne ekonomije je alarmantno. Rastuća nejednakost, siromaštvo, migracijske krize, financijski kolapsi i prevelika zaduženost i javnog i privatnog sektora ukazuju na strukturnu krizu, a ne minorne konjukturne pomake. U pozadini svih uzroka leži tendencijski pad profitne stope, objašnjen samom zakonitošću i logikom akumulacije kapitala. Nakon 1970-ih i potpunog paradigmatskog zaokreta rasta i razvoja, procesi liberalizacije i deregulacije pojačavaju divergentne učinke...
Studentska percepcija o potrebi digitalne platforme za udomljavanje kućnih ljubimaca
Studentska percepcija o potrebi digitalne platforme za udomljavanje kućnih ljubimaca
Ivana Kuzek
Razvoj informacijskih tehnologija daje ogroman doprinos povećanju efikasnosti poslovanja te povećanju produktivnosti. Vodeći se izrekom „Go digital or die“, poduzeća sve više nastoje prihvaćati i učiti nove tehnologije i tehnološka rješenja kako bi opstala na tržištu obzirom na to da su najveći konkurenti upravo ona poduzeća koja stvaraju inovativne koncepte i ideje. Cilj rada je poboljšanje dosadašnjeg načina udomljavanja životinja osnivanjem platforme za udomljavanje...
Studentska percepcija objedinjavanja informacija o školstvu na web portalu i mobilnoj aplikaciji
Studentska percepcija objedinjavanja informacija o školstvu na web portalu i mobilnoj aplikaciji
Tanja Puača
Word Wide Web je jedna od najkorištenijih usluga Interneta koja omogućava dohvaćanje hipertekstualnih dokumenata. Dokumenti mogu sadržavati tekst, slike i multimedijalne sadržaje, a međusobno su povezani hiperlinkovima. Za dohvaćanje i prikaz sadržaja koriste se računalni programi koji se nazivaju web preglednici. Pojava internetskog World Wide Web servisa pokazala je da Internet može biti iskorišten ne samo kao tehnička infrastruktura za razmjenu informacija već i kao medij,...
Studentske percepcije o integriranom poslovnom informacijskom sustavu SAP-u
Studentske percepcije o integriranom poslovnom informacijskom sustavu SAP-u
Ana Marija Barberić
SAP je integrirani poslovni informacijski sustav koji omogućuje jednostavnije i efikasnije odvijanje poslovnih procesa. Podaci su prikupljeni iz primarnih i sekundarnih izvora, pri ĉemu je najviše korišten Internet (sluţbena SAP stranica www.sap.com i SAP MAG www.sapmag.com.hr). Kroz sam rad pokušali smo na detaljan naĉin objasniti funkcionalnosti SAP sustava, njegovu primjenu i vaţnost u poslovanju te najvaţnije pozitivne i negativne strane SAP sustava. U zadnjem dijelu ukratko smo...
Studentski poduzetnički inkubatori u Republici Hrvatskoj
Studentski poduzetnički inkubatori u Republici Hrvatskoj
Katarina Čubela
Nepredvidivost tržišta rada navodi obrazovne institucije na smanjenje vremenskog jaza izmedu ponude i potražnje. Visokoobrazovne institucije, odgovorile su na taj problem osnivanjem poduzetnički potpornih institucija u vidu studentskih poduzetničkih inkubatora. Oni su zamišljeni kao poseban oblik potpore kojim se omogućava poduzetnicima–početnicima odnosno studentima realizirati svoje ideje u prvim godinama poslovanja, kroz osiguranje prostora, kompjutorske opreme,...
Studentski programi međunarodne mobilnosti kao motivator za samoinicijativni ekspatrijatizam
Studentski programi međunarodne mobilnosti kao motivator za samoinicijativni ekspatrijatizam
Simona Musić
Samoinicijativni ekspatrijatizam je relativno nov pojam i može se promatrati u kontekstu modernog razvoja karijere. Samoinicijativni ekspatrijat je pojedinac koji samostalno odlučuje potražiti posao van granica svoje zemlje, a međunarodno iskustvo koje čini dio njegovog osobnog poslovnog plana, nije unaprijed stukturirano i nije unaprijed vremenski ograničeno. S obzirom na trenutnu situaciju odljeva mozgova iz Hrvatske, postavlja se pitanje postoji li povezanost između rastuće...
Studija Miles i Snow tipologije na primjeru tržišta deterdženata za pranje rublja U Hrvatskoj
Studija Miles i Snow tipologije na primjeru tržišta deterdženata za pranje rublja U Hrvatskoj
Ana Lakić
Jedna od ključnih funkcija visokog menadžmenta jest oblikovanje strategije organizacije. Strategiju možemo definirati kao obrazac odluka koje su odabrane i provedene kako bi se postigao dugoročan cilj i kreirala održiva kompetitivna prednost. Mnoge studije su ustvrdile i dokazale da je vrsta strategije koju organizacija koristi bitna i čini veliku razliku u krajnjem rezultatu (na primjer ; studija Miles i Snow (1978.) i studija Slater i Olsena (2000.). Dakle, glavni cilj menadžera...
Stvaranje doživljaja u kulturnom turizmu
Stvaranje doživljaja u kulturnom turizmu
Anđela Strize
Turizam je trenutno jedna od najvažnijih gospodarskih grana u svijetu koja sa sobom nosi brojne prednosti, ali i određene nedostatke. Kultura, s druge strane, predstavlja cjelokupno društveno nasljeđe određene skupine ljudi, a to nasljeđe se očituje kroz materijalne i nematerijalne vrijednosti koje stvaraju sliku o određenoj skupini. Dakle, svaki narod, svaka država, svaka osoba ima svoju jedinstvenu kulturnu koja ih prati tokom cijelog života. Turisti se, u želji da upoznaju...

Paginacija