Paginacija

Utjecaj novih tehnologija na promjene u međunarodnom poslovanju
Utjecaj novih tehnologija na promjene u međunarodnom poslovanju
Marija Žuljević
U ovome radu piše se o međunarodnom poslovanju, koje obilježavaju transakcije između zemalja cijeloga svijeta te razmjenu dobara, usluga, proizvoda, podataka itd. kroz uvoz i izvoz kao najpopularniji oblik u međunarodnom poslovanju. Također, u ovome radu govori se o utjecaju novih tehnologija na promjene u međunarodnom poslovanju, kako i na koji način nove tehnologije utječu ili će možda u budućnosti utjecati na međunarodno poslovanje. Dotaknuti ćemo se teme o revolucijama...
Utjecaj novčanog jaza na profitabilnost poduzeća
Utjecaj novčanog jaza na profitabilnost poduzeća
Antonija Tresić
Likvidnost i profitabilnost zajedno doprinose financijskoj održivosti poduzeća, što podrazumijeva dugoročnu sposobnost stvaranja dobiti za vlasnike kapitala. U ovom sveučilišnom specijalističkom radu kao mjera likvidnosti koristi se novčani jaz koji se definira kao broj dana koji proteče od dana kada poduzeće mora podmiriti svoje obveze do onog trenutka kada poduzeće naplaćuje svoja potraživanja od kupaca. Profitabilnost poslovanja je ustvari i glavni cilj poduzeća, jer ona...
Utjecaj obrazovanja na razvoj novih djelatnosti u Republici Hrvatskoj
Utjecaj obrazovanja na razvoj novih djelatnosti u Republici Hrvatskoj
Karlo Severec
Predmet ovog završnog rada je obrazovni sustav u Republici Hrvatskoj te na koji način obrazovanje utječe na razvoj novih djelatnosti u RH. Temeljni cilj završnog rada je raščlamba razina obrazovanja i prikaz njegova utjecaja na gospodarski sustav, točnije, u radu su definirani načini na koje država financira obrazovni sustav te na koji način ostvaruje povrat dobiti kroz obrazovni sektor. S ekonomskog stajališta, obrazovanje je djelatnost koja stvara temelje za povećanje dohodovne...
Utjecaj obrazovanja u promicanju poduzetničkih aktivnosti
Utjecaj obrazovanja u promicanju poduzetničkih aktivnosti
Marko Radić
Diplomski rad istražuje utjecaj obrazovanja na poduzetništvo kao ključni faktor razvoja ekonomije. Rad se temelji na analizi različitih aspekata poduzetništva, obrazovnog sustava i uloge države u podršci poduzetnicima. Korištena metodologija uključuje analizu literature, istraživanje primjera uspješnih poduzetničkih pothvata te intervjuiranje stručnjaka iz relevantnih industrija. Cilj istraživanja je utvrditi kako obrazovni sustav utječe na razvoj poduzetničkih kompetencija i...
Utjecaj odabranog modela poticaja obnovljivih izvora energije na isplativost ulaganja u vjetroelektrane u Hrvatskoj
Utjecaj odabranog modela poticaja obnovljivih izvora energije na isplativost ulaganja u vjetroelektrane u Hrvatskoj
Danijela Briški
Obnovljivi izvori energije (OIE) od izuzetne su važnosti za energetsku tranziciju čovječanstva prema rješenju s kojima će se proizvoditi energija potrebna za suvremeni način života, a istovremeno smanjiti štete prouzrokovane klimatskim promjenama. Prijelaz na OIE treba podupirati od strane izvršne vlasti kako bi postali konkurentni na tržištu i pridobili interes investitora. Modeli poticanja su raznovrsni ovisno o fazi razvoja OIE-a u pojedinoj državi. U Hrvatskoj, od 2007....
Utjecaj odljeva mozgova na ekonomski rast slavonskih županija
Utjecaj odljeva mozgova na ekonomski rast slavonskih županija
Ivan Kovačević
Odljev mozgova, poznat i kao "brain drain" na engleskom, predstavlja globalni fenomen koji ima značajan utjecaj na ekonomske i društvene dinamike zemalja diljem svijeta. Ovaj fenomen odnosi se na migraciju visokoobrazovanih pojedinaca iz njihovih matičnih zemalja u druge zemlje u potrazi za boljim socioekonomskim prilikama. Iako odljev mozgova može imati pozitivne učinke na zemlje koje primaju visoko kvalificirane radnike, poput povećanja ljudskog kapitala i razmjene znanja,...
Utjecaj oglašavanja na uspješnost političkih kampanja
Utjecaj oglašavanja na uspješnost političkih kampanja
Gabrijela Grubišić-Čabo
Cilj istraživanja provedenog u radu bio je prikazati utjecaj oglašavanja na uspješnost političkih kampanja te prvenstveno utvrditi ima li oglašavanje utjecaj na uspješnost. U radu je naveden teoretski okvir koji je služio kao podloga za navedeno istraživanje, baziran na ranije objavljenim znanstvenim člancima koji su u različitim oblicima istraživali istu tematiku i prezentirali dobivene rezultate. Korištena je analiza prvo sekundarnih podataka prikupljenih sa službenih stranica...
Utjecaj oglašavanja ogranske hrane na žensku populaciju
Utjecaj oglašavanja ogranske hrane na žensku populaciju
Morena Pogačić
Ovaj diplomski rad imao je za cilj istražiti utjecaj oglašavanja organske hrane na žensku populaciju u Hrvatskoj, pružajući nove uvide u njihovu svijest, stavove i ponašanje. Metodologija uključuje analizu sekundarnih izvora, kao što su znanstveni članci i literatura te primarno istraživanje putem ankete na 200 ženskih osoba. Autorica je istražila svijest ženske populacije o organskoj hrani, motive za kupovinu, i vrste oglašavanja s kojima se susreću. Zaključci ovog...
Utjecaj oglašavanja putem utjecajnih osoba na stav prema oglasu kod potrošača koji pripadaju generaciji Z
Utjecaj oglašavanja putem utjecajnih osoba na stav prema oglasu kod potrošača koji pripadaju generaciji Z
Tea Tolić
Brojne promjene, uzrokovane ubrzanim razvojem tehnologije te pojavom interneta i društvenih mreža, koje su dovele do veće informiranosti potrošača, imale su utjecaj na razvoj marketinške komunikacije. U takvom svijetu odrasla je i nova generacija potrošača – generacija Z, koja zahvaljujući tome razmišlja i obrađuje informacije drugačije od svojih prethodnika. Svjesni činjenice da se radi o potrošačima budućnosti, poduzeća ih danas moraju poznavati bolje nego sebe te...
Utjecaj okolišne politike na otvaranje zelenih radnih mjesta
Utjecaj okolišne politike na otvaranje zelenih radnih mjesta
Tomislav Smetko
Sve veći fokus na oskudnost resursa, produktivnost i konkurentnost povećavaju potražnju za uslugama zaštite okoliša, obnovljivim izvorima energije i učinkovitosti resursa. Kreatori okolišnih politika dizajniraju politike sa ciljem kreiranja novih radnih mjesta, razvoja industrije i očuvanja okoliša. Okolišne politike neizbježno utječu na gospodarski i društveni razvoj, a osobito na rast zaposlenosti te su u radu analizirani izravni i posredni učinci provedbe propisa na...
Utjecaj okolišnih, društvenih i upravljačkih faktora na procjenu vrijednosti poduzeća
Utjecaj okolišnih, društvenih i upravljačkih faktora na procjenu vrijednosti poduzeća
Matija Šušak
Okolišni, društveni i upravljački faktori predstavljaju sve važniji čimbenik u donošenju investicijskih odluka. Sve veći broj sudionika na financijskim tržištima u određenom obliku implementira okolišne, društvene i upravljačke faktore pri procjeni vrijednosti različitih oblika imovine. Problem je što ne postoji standardizacija vezana uz primjenu samih okolišnih, društvenih i upravljačkih faktora. Stoga su ciljevi ovog rada: analizirati utjecaj okolišnih, društvenih i...
Utjecaj okvira Solventnost II na poslove životnog osiguranja
Utjecaj okvira Solventnost II na poslove životnog osiguranja
Petra Lokas
U ovom diplomskom radu se prikazuju nove regulatorne odredbe poslovanja društava za osiguranje i društava za reosiguranje u Europskoj uniji i analizira utjecaj direktive Solvency II na poslove životnog osiguranja na primjeru osiguravajućeg društva Croatia osiguranje d.d. Službena primjena regulative Solvency II je započela 1. siječanja 2016. godine., a glavne karakteristike navedene regulative su veća razina zaštite osiguranika, viša sigurnost i efikasnost poslovanja osiguratelja,...

Paginacija