Paginacija

Utjecaj razvoja informatike na korištenje novaca
Utjecaj razvoja informatike na korištenje novaca
Zvonimir Bešlić
Novac kao temelj novčanog sustava godinama zauzima veliku pažnju i to posebno kao povijesni, kulturni, pravni i ini fenomen. Novac se shvaća kao zakonsko sredstvo plaćanja odnosno oblici novca propisani su zakonima pojedine države. Kada se novac promatra s nešto širega konteksta, tada se u obzir trebaju uzeti njegove osnovne funkcije. Monetarna politika bavi se upravo i prvenstveno novcem i to kao sredstvom razmjene koja ima cirkulirajuću kupovnu moć. Novac danas dobiva tečaj i...
Utjecaj razvoja tehnologije na kanale distribucije usluga u platnom prometu
Utjecaj razvoja tehnologije na kanale distribucije usluga u platnom prometu
Petra Matas
Svrha rada je predočiti kakav utjecaj ima razvoj informacijskih tehnologija na razvoj sve više novih usluga u distribucijskim kanalima u platnom prometu. U radu su najprije ponuđena objašnjenja i definicije platnog prometa, informacijske tehnologije i njezinog razvoja, te kanala distribucije. Zatim se navedeni pojmovi povezuju u jednu cjelinu, a s ciljem pružanja odgovora na zadanu temu.
Utjecaj razvoja tehnologije na proces stvaranja vrijednosti poduzeća "AD Plastik d.d."
Utjecaj razvoja tehnologije na proces stvaranja vrijednosti poduzeća "AD Plastik d.d."
Krešimir Sušac
Poduzeća koja posluju u suvremenom okruženju moraju kontinuirano razvijati i inovirati nove načine stvaranja dodatne vrijednosti, ukoliko žele opstati na tržištu i biti konkurentni. U automobilskoj industriji svake godine nameću se novi trendovi, od kojih su glavni trendovi autonomna vožnja, smanjenje težine automobila, električni automobili, razvoj infotaiment sistema te razvoj ekološki prihvatljivih proizvodnih rješenja. Stoga, poduzeće AD Plastik d.d. mora razvijati nove...
Utjecaj računovodstvene politike amortizacije na financijske izvještaje i financijske pokazatelje
Utjecaj računovodstvene politike amortizacije na financijske izvještaje i financijske pokazatelje
Daniela Miočević
U ovom radu autor predstavlja računovodstvenu politiku amortizacije prema računovodstvenim i poreznim propisima te analizira utjecaj različitih metoda amortizacije na izgled financijskih izvještaja i financijskih pokazatelja. U radu je prikazan utjecaj dvostruko viših i dvostruko nižih amortizacijskih stopa na financijske izvještaje i pokazatelje. Na temelju provedenog istraživanja zaključak je da koristeći različite metode obračuna amortizacije može se doći do različitih...
Utjecaj računovodstvenih modela naknadnog mjerenja ulaganja u nekretnine na financijski položaj i uspješnost poduzeća
Utjecaj računovodstvenih modela naknadnog mjerenja ulaganja u nekretnine na financijski položaj i uspješnost poduzeća
Martina Stojanović
Ulaganje u nekretnine je posebna kategorija dugotrajne materijalne imovine. To je nekretnina (zemljište ili zgrada ili dio zgrade ili oboje) u posjedu vlasnika ili najmoprimca u okviru financijskog najma radi ostvarivanja prihoda od najmova ili povećanja vrijednosti ili oboje. Početno priznavanje ulaganja u nekretnine moguće je u trenutku kada je vjerojatno da će poduzeće ostvarivati buduće ekonomske koristi i kada se trošak ulaganja u nekretnine može pouzdano izmjeriti. Početno...
Utjecaj računovodstvenih politika dugotrajne materijalne imovine na financijski položaj i uspješnost poslovanja malih i srednjih poduzeća
Utjecaj računovodstvenih politika dugotrajne materijalne imovine na financijski položaj i uspješnost poslovanja malih i srednjih poduzeća
Nikolina Mateša
Poduzeća se prema veličini dijele na mikro, mala, srednja i velika. Mala i srednja poduzeća u Republici Hrvatskoj čine oko 99% svih poduzeća i njihov broj konstantno raste. Uloga malih i srednjih poduzeća u gospodarstvu Republike Hrvatske vrlo je važna, što je vidljivo iz činjenice da zapošljavaju više od dvije trećine svih zaposlenih u poslovnim subjektima u Hrvatskoj. U radu je prikazano računovodstveno praćenje dugotrajne materijalne imovine za mala i srednja poduzeća....
Utjecaj računovodstvenih politika dugotrajne nematerijalne imovine na financijski položaj i uspješnost poslovanja mikro, malih i srednjih poduzetnika
Utjecaj računovodstvenih politika dugotrajne nematerijalne imovine na financijski položaj i uspješnost poslovanja mikro, malih i srednjih poduzetnika
Melita Vuić
Dugotrajna nematerijalna imovina u današnje vrijeme se sve više koristi i pridonosi poslovanju poduzeća zbog velikog i brzog rasta tehnologije i znanja. Mikro, mali i srednji poduzetnici čine 99% svih poduzetnika u Republici Hrvatskoj stoga je važno istražiti kako korištenje i mjerenje te dugotrajne nematerijalne imovine može utjecati na njihove financijske izvještaje. U ovom radu definirana je dugotrajna nematerijalna imovina te su prikazani zakonodavni okvir i standardi...
Utjecaj računovodstvenih politika na financijske izvještaje i rezultat poslovanja na primjeru odabranog poduzeća
Utjecaj računovodstvenih politika na financijske izvještaje i rezultat poslovanja na primjeru odabranog poduzeća
Marinela Kereta
U radu su navedeni i definirani temeljni financijski izvještaji kao i računovodstvene politike i standardi. Računovodstvene politike predstavljaju načela i pravila koja je menadžment izabrao s ciljem realnog prikazivanja pozicija u financijskim izvještajima i koja su u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima. Sve računovodstvene politike mogu imati utjecaj na financijske izvještaje te rezultat poslovanja, a u ovom radu je prikazan utjecaj računovodstvenih politika na...
Utjecaj računovodstvenih politika na financijski položaj i uspješnost poslovanja poduzeća
Utjecaj računovodstvenih politika na financijski položaj i uspješnost poslovanja poduzeća
Ante Čolak
Financijski izvještaji predstavljaju najvažnije izvještaje putem koji pružaju glavne informacije o stanju poslovanja poduzeća. Iz spomenutih izvještaja analiziraju se podaci iz bilance, računa dobiti i gubitka, izvještaja o novčanom tijeku, kao i izvještaja o promjenama kapitala. Spomenuti podaci trebaju biti istiniti i reflektirati realno stanje poslovanja poduzeća. Također, oni bi trebali biti izrađeni sukladno prihvaćenim računovodstvenim načelima i standardima....
Utjecaj računovodstvenih politika na financijski rezultat
Utjecaj računovodstvenih politika na financijski rezultat
Ivana Jergan
Rezultat računovodstvene djelatnosti su financijski izvještaji. Financijski izvještaji korisnicima pružaju sliku o položaju poduzeća. Kako bi financijski izvještaji korisnicima bili relevantna podloga za donošenje odluka moraju biti u skladu s računovodstvenim načelima i standardima. Realan i fer prikaz položaja kroz financijske izvještaje uvelike ovisi o odabranim i primijenjenim računovodstvenim politikama. U ovom radu je kroz definicije, teorijske primjere te stvaran primjer...
Utjecaj računovodstvenih politika na kvalitetu financijskih izvještaja
Utjecaj računovodstvenih politika na kvalitetu financijskih izvještaja
Ana Jurković
Kako bi se donijele pravilne i pravovremeni poslovni planovi i odluke važna je dobra informiranost o prošlim poslovnim događajima. Zaradi informiranosti prošlih događaja, vrlo je lako moguće predvidjeti buduće događaje. Važne informacije koje se koriste kao osnova za donošenje poslovnih odluka podaci su o financijskom statusu društva su financijski izvještaju, a iz njih se dalje može vidjeti stanje imovine i izvori financiranja. Ovaj završni rad nastao je na temelju završetka...
Utjecaj računovodstvenih standarda na komparativnu analizu financijskog izvještavanja u međunarodnom okruženju
Utjecaj računovodstvenih standarda na komparativnu analizu financijskog izvještavanja u međunarodnom okruženju
Sara Blekić
Financijsko izvještavanje uvelike ovisi o računovodstvenim standardima koji se primjenjuju za njegovu izradu i objavu. Danas u svijetu među poduzećima koja kotiraju na globalnim financijskim tržištima prevladavaju dva seta standarda - MSFI i U.S. GAAP. Zbog globalizacije i povećanog obujma međunarodnih transakcija i kretanja kapitala na globalnim financijskim tržištima kod investitora javlja se prepreka uspoređivanja financijskih izvještaja s ciljem ulaganja zbog ...

Paginacija