Paginacija

ANALIZA POLJOPRIVREDE U PERIFERNIM ZEMLJAMA I OSVRT NA TRŽIŠTE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U HRVATSKOJ
ANALIZA POLJOPRIVREDE U PERIFERNIM ZEMLJAMA I OSVRT NA TRŽIŠTE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U HRVATSKOJ
Ivan Marković
Poljoprivreda kao jedna od najstarijih ljudskih djelatnosti kroz povijest uključuje konstantan rast i razvoj novih metoda obrađivanja tla kako u perifernim tako i u razvijenim zemljama. Iznimna važnost razvijenosti poljoprivredne proizvodnje je u brizi i sprječavanju gladi u svijetu. Unatoč sve većem razvitku doprinosa po hektaru obrađene zemlje, stvara se problem smanjivanja ukupne površine obradivog tla. Razvojem znanosti i tehnologije, uvođenjem novih političkih mjera i...
ANALIZA PONUDE DESTINACIJA MRAČNOG TURIZMA U HRVATSKOJ PREMA SPEKTRU MRAČNOSTI
ANALIZA PONUDE DESTINACIJA MRAČNOG TURIZMA U HRVATSKOJ PREMA SPEKTRU MRAČNOSTI
Anja Biruš
Koncept mračnog turizma bazira se na pretpostavci ljudskog postojanja. Smrt, patnja, tragedija i genocid čine fenomen mračnog turizma koji sve više prodire u suvremeni turizam. Mračni turizam bilježi kontinuiran rast i razvoj. Njegov proizvod je kompleksan, različite svrhe i prirode. Obzirom na to mračni turistički spektar može se rangirati od svjetlije prema mračnijoj nijansi ovisno o stupnju jezivosti i turobnosti. U Hrvatskoj za ovaj obliku turizma postoji veliki potencijal....
ANALIZA PONUDE I PODUZETNIČKI POTENCIJALI DALJNJEG RAZVOJA ZDRAVSTVENOG TURIZMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA PONUDE I PODUZETNIČKI POTENCIJALI DALJNJEG RAZVOJA ZDRAVSTVENOG TURIZMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Mateja Gregoran
Zdravstveni turizam postaje sve značajniji oblik turizma u svijetu i u Republici Hrvatskoj. Jedan je od specifičnih oblika turizma, a njegovi oblici su lječilišni turizam, termalni spa turizam, wellness turizam i medicinski turizam. Republika Hrvatska ima dobre uvjete za odvijanje zdravstvenog turizma, a njih čine brojni prirodni ljekoviti činitelji, povoljni klimatski uvjeti, turistička atraktivnost prostora, kvalificirano stručno osoblje, razvijeni medicinski standardi, dobar...
ANALIZA POSLA POMOĆU MREŽE ZANIMANJA NA PRIMJERU KOMERCIJALNOG RADIJA
ANALIZA POSLA POMOĆU MREŽE ZANIMANJA NA PRIMJERU KOMERCIJALNOG RADIJA
Monika Bošnjak
Osnovni cilj ovoga rada bio je provesti analizu posla na primjeru komercijalne lokalne radiopostaje pomoću baze podataka Mreže zanimanja te putem opisa poslova i odabranih karakteristika posla usporediti dizajn odabranih radnih mjesta na analiziranoj radiopostaji s dizajnom posla koji je predložen u Mreži zanimanja. U teorijskom dijelu rada definiraju se pojmovi analize posla i sistematizacije posla, opis posla i specifikacija posla kao rezultati analize posla te se posebno pojašnjava...
ANALIZA POSLOVANJA FACTORING DRUŠTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ I SVIJETU
ANALIZA POSLOVANJA FACTORING DRUŠTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ I SVIJETU
Marija Palić
U ovom radu je analizirano poslovanja factoring društava u Republici Hrvatskoj i svijetu. Prikazano je kako je uređeno financijsko tržište općenito i factoring tržište. Nadalje, prikazani su rizici s kojima se susreću factoring društva te način na koji smanjuju svoju izloženost rizicima i osiguravaju svoja potraživanja. Također, prikazani su početci poslovanja factoring društava i njihov razvoj te širenje. Kroz određene statističke podatke prikazani su i analizirani...
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA "OMCO CROATIA D.O.O."
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA "OMCO CROATIA D.O.O."
Iris Oberški
Razumijevanje poslovne analize poduzeća u zadnje vrijeme sve više dobiva na važnosti zbog sveobuhvatnog i cjelovitog promatranja poduzeća, a i izvan njega. Dugo vremena su u fokusu poduzeća bile isključivo brojčane analize kao prikaz realnosti, fokusirane isključivo na poduzeće. U suvremenim uvjetima poslovanja brojčane analize su i dalje nužne i neizostavne, ali nisu više dovoljne. Prvim dijelom rada dobit će se uvid u teorijski pregled poslovne analize, odnosno definirat...
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA PREHRAMBENE INDUSTRIJE KOKA D.D.
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA PREHRAMBENE INDUSTRIJE KOKA D.D.
Petra Matjašić
Prehrambena industrija jedna je od vodećih industrijskih grana u Republici Hrvatskoj. Regionalni lider prehrambene industrije je Grupa Vindija koja obuhvaća 14 poduzeća od kojih je jedno Koka d.d. čije će se poslovanje analizirati u ovom radu. Poduzeće Koka d.d. je osnovano 1961. godine i danas je najveći hrvatski proizvođač pilića, svježeg pilećeg mesa i prerađevina od pilećeg mesa. Svoje proizvode poduzeće plasira na tržište pod poznatom robnom markom Cekin. Poduzeće Koka...
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA ZAGREBAČKA PIVOVARA D.O.O.
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA ZAGREBAČKA PIVOVARA D.O.O.
Lorena Kunović
U današnje vrijeme ekonomije su nestabilne i turbulentne što od poduzeća zahtijeva efikasnu prilagodbu novonastalim situacijama. Uzimajući u obzir interne i eksterne čimbenike koji djeluju na organizaciju i poslovanje, poduzeća određuju strategije i načine poslovanja. S kontinuiranim promjenama uvjeta poslovanja pojavljuju se nove prilike i šanse, ali i prijetnje, odnosno rizici koje poduzeće mora pravovremeno detektirati te na njih adekvatno reagirati. Kvalitetan sud o postojećoj...
ANALIZA POSLOVANJA U MEĐUNARODNOJ ZRAČNOJ LUCI FRANJO TUĐMAN
ANALIZA POSLOVANJA U MEĐUNARODNOJ ZRAČNOJ LUCI FRANJO TUĐMAN
Filip Dejak
Nakon prvog, uvodnog dijela u kojemu su ukratko prikazani predmet i cilj rada, izvori i metode prikupljanja podataka te sadržaj i struktura rada, slijedi drugo poglavlje. U drugom poglavlju prvotno se objašnjava zračni promet općenito, regulativa zračnog prijevoza te se poglavlje zaključuje s analizom istaknutih organizacija u zračnom prometu. Treće poglavlje u fokusu ima tržište Republike Hrvatske. Stoga isto počinje povijesnim razvojem zračnog prometa u Hrvatskoj....
ANALIZA POTICAJNOG OKVIRA STAMBENIH ŠTEDIONICA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA POTICAJNOG OKVIRA STAMBENIH ŠTEDIONICA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Mateja Knezić
U ovom završnom radu obrađena je teme stambene štednje, stambenih štedionica te sa njima povezanih državnih poticajnih sredstava. Ugovorni model stambenog financiranja jest model financiranja u kojemu građanin prvotno mora štedjeti određeno razdoblje prema ugovornom planu, nakon čega dobiva mogućnost podizanja stambenoga kredita. Navedeni model stambenog financiranja u obliku stambenih štedionica ustrojen je u Republici Hrvatskoj Zakonom o stambenoj štednji i državnom poticanju...
ANALIZA POVEZANOSTI OSOBNOG MARKETINGA PRIPADNIKA GENERACIJE Y S PERCIPIRANOM ZAPOŠLJIVOŠĆU I ZADOVOLJSTVOM KARIJEROM
ANALIZA POVEZANOSTI OSOBNOG MARKETINGA PRIPADNIKA GENERACIJE Y S PERCIPIRANOM ZAPOŠLJIVOŠĆU I ZADOVOLJSTVOM KARIJEROM
Marina Tomas
Cilj rada je istražiti povezanost osobnog marketinga Generacije Y s percipiranom zapošljivošću i zadovoljstvom karijerom. Sukladno tome u radu su analizirani rezultati primarnog istraživanja s ciljem da se istraži povezanost varijabli osobnog marketinga, zadovoljstva karijerom i percipirane zapošljivosti pripadnika generacije Y te ispitaju eventualne veze odnosno međuovisnosti navedenih varijabli. Istraživanje je provedeno primjenom anketog upitnika na uzorku od 191 ispitanika. Za...
ANALIZA POVEZANOSTI RAZINE OBRAZOVANJA I POREZNE PISMENOSTI KAO KOMPONENTE FINANCIJSKE PISMENOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA POVEZANOSTI RAZINE OBRAZOVANJA I POREZNE PISMENOSTI KAO KOMPONENTE FINANCIJSKE PISMENOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ
Karla Bukovec
U rad će se, korištenjem odgovarajuće literature, s teorijskog aspekta nastojati prikazati njihove definicije i važnost. Porezno opismenjavanje stanovništva relativno je nova aktivnost s čijom se primjenom započelo u razvijenim zemljama. Sukladno tome, ono predstavlja važan društveni izazov koji zahtjeva međusobnu suradnju između poreznih obveznika te obrazovnog sektora, javnog sektora i ostalih važnih institucija u procesu poreznog opismenjavanja. Porezno pismena osoba sposobna...

Paginacija