Pages

Advertising effectiveness on social media
Advertising effectiveness on social media
Lucija Babić
The main goal of this paper is to define terms of advertising and social media, also to explain how advertising affects on people who are using social media, and their opinion about online advertising. It is described how to provide best description of product or service for customers, and in return to get feedback from customers. Advertising as a form of communication process should be informed, explained, create interest, stimulate desires, change attitudes and influence consumer behavior....
Agilne metode kao potpora upravljanju timova prilikom razvoja web aplikacija
Agilne metode kao potpora upravljanju timova prilikom razvoja web aplikacija
Mateja Zbodulja
U današnje vrijeme kontinuiranih promjena na tržištu, agilne metode izrada web aplikacija predstavljaju najnoviji trend koji odgovara dinamičnim i fleksibilnim akcijama poduzeća. U radu je pojašnjen pojam aghilnih metoda, različiti tipovi agilnih metoda, njihove karakteristike i njihov utjecaj na pojedinca, tim i poduzeće. Uvođenje i primjena agilne metode dotiče organizacijske i tehnološke faktore, ali i one vezane uz zaposlenike, tako da će se ovaj rad baviti prvenstveno...
Agilne metode za upravljanje ciljevima
Agilne metode za upravljanje ciljevima
Ana Roso
Kontroling pomaže menadžmentu u procesu poslovnog odlučivanja. Kontroling teži usmjeravanju svih odluka prema postizanju glavnih ciljeva poduzeća. Važno je da ciljevi budu optimalno postavljeni i vremenski određeni. Cilj rada je istaknuti važnost postavljanja ciljeva u svakom poduzeću i agilno upravljati istima sukladno promjenama u okruženju. Također, u radu su analizirane odabrane metode za upravljanje ciljevima. Za svrhu ovog rada provedeno je empirijsko istraživanje o...
Aktivna politika zapošljavanja u Republici Hrvatskoj s osvrtom na odabrane zemlje u Europskoj uniji
Aktivna politika zapošljavanja u Republici Hrvatskoj s osvrtom na odabrane zemlje u Europskoj uniji
Iva Barbara Sučić
Nezaposlenost je jedan od važnijih problema s kojim se susreću europske i hrvatske zemlje iako je njezina razina izrazio smanjena u zadnje tri godine. Bez obzira na to, postoje grupe koje su redovito pogođene s višim stopama nezaposlenosti, a to su mladi i žene. Mjere aktivne politike zapošljavanja u današnje se vrijeme poprimaju korektivni i prevencijski karakter. Primarno se nude osobama koje su nezaposlene i koje su ugroženije od ostalih odnosno koje bi teže pronašle posao....
Aktivna štednja uz premiju
Aktivna štednja uz premiju
Petra Horvatin
Danas je štednja u bankama jedan od najvažnijih oblika okrupnjavanja novca. Ukoliko raspolažemo viškom novčanih sredstava, a ne znamo u što bismo taj novac uložili tada bi svakako bilo dobro taj novac položiti u banku. Takav oblik polaganja novca naziva se štednja. Banka uloženi novac koristi u vremenu koje je ugovoreno sa štedišom te se obvezuje da će istome, istekom ugovorenog roka vratiti uloženi novac uvećan za kamate. Banke uz kamate na uloženi iznos daju i mogućnost...
Aktivnosti društveno odgovornog marketinga u malim i srednjim poduzećima
Aktivnosti društveno odgovornog marketinga u malim i srednjim poduzećima
Hrvoje Bradica
Cilj ovog rada je utvrditi dimenzije i stupanj razvoja društveno odgovornog marketinga malih i srednjih poduzeća (MSP-a), te analizirati analizirati čimbenike koji utječu na primjenu takvog ponašanja. Naime, MSP-a po svojoj naravi nisu samo umanjena verzija velikih poduzeća, a njihov ekonomski, društveni i ekološki utjecaj na svijet se svakim danom sve više naglašava. Prema tome, potrebno je obratiti pozornost na specifičnosti društveno odgovornog poslovanja i održivog...
Aktualni trendovi u hotelijerstvu
Aktualni trendovi u hotelijerstvu
Petra Korman
U Hrvatskoj je hotelijerstvo najvažniji dio ponude i generator prihoda u sustavu turizma i ukupnog gospodarstva. Najveći problem hotelijerstva i turizma je osjetljivost. Dovoljno je gospodarska ili politička nestabilnost i hotelijerstvo to osjeti na prihodima poslovanja i manjem dolasku gostiju. Radi snažne osjetljivosti nužno je analizirati sadašnje i buduće trendove na tržištu, kako bi se prijetnje ublažile a prilike za povećani prihod prepoznale. Analize hotelskih menadžera...
Alternativni investicijski fondovi
Alternativni investicijski fondovi
Ivana Alilović
Investicijski fondovi oduvijek su bili važni sudionici financijskih tržišta diljem svijeta te su koristeći prednosti diverzifikacije i profesionalnog upravljanja privlačili različite profile investitora. Njihova specifična i prilagodljiva podvrsta - alternativni investicijski fondovi, institucije su kojima se posvećuje sve više pažnje u posljednje vrijeme, ne samo u smislu njihove snažne regulacije nego i potražnje investitora. Ovaj diplomski rad nastoji prikazati osnovne...
Alternativni izvori financiranja malih i srednjih poduzeća
Alternativni izvori financiranja malih i srednjih poduzeća
Ana Đurđević
Mala i srednja poduzeća glavni su pokretač gospodarske aktivnosti. Zbog svoje važnosti za gospodarstvo ne miju biti zanemarena u bilo kojem pogledu, a s obzirom na rizičnost i njihovu strukturu susreću se sa brojnim problemina. U ovom diplomskom radu skreće se pozornost na problem u financiranju te koji su to suvremeni i alternativni načini financiranja koje mogu koristiti mala i srednja poduzeća. Proučavanjem relevantne literature, dolazi se do zaključka da se sve veća važnost...
Analitička evidencija kupaca i dobavljača na primjeru poduzeća iz automobilske industrije
Analitička evidencija kupaca i dobavljača na primjeru poduzeća iz automobilske industrije
Adriana Nimac
Raĉunovodstveni informacijski sustav promatra se kao dio ukupnog informacijskog sustava poduzeća u kojem nastaju informacije, moćan i nužan resurs neophodan za poslovno odluĉivanje i upravljanje. Budući da je temeljni izvor informacija o poslovanju poduzeća, organizira se shodno vlastitim potrebama, zahtjevima i mogućnostima. Nužnost za razvijanje i organizaciju modula kupaca i dobavljaĉa unutar raĉunovodstvenog sustava te njihovo toĉno i detaljno praćenje, proizlazi iz...
Analiza aktivnosti djece prilikom kupovine
Analiza aktivnosti djece prilikom kupovine
Lana Pejić
Tema ovoga rada je analiza aktivnosti djece prilikom kupovine. Glavni cilj rada je uočiti i analizirati koje su to aktivnosti koje djeca poduzimaju prilikom kupovine i donošenja odluke o kupovini određenog proizvoda. Pri tome se promatrao utjecaj vršnjaka, prodavača i roditelja te utjecaj promotivnih materijala i uređenja prodavaonice na donošenje odluka o kupovini. Kako bi se dobile što vjerodostojnije povratne informacije, u radu se osim sekundarnih podataka iz raznih domaćih i...
Analiza bankovnih poslova na primjerima banaka u Republici Htvatskoj
Analiza bankovnih poslova na primjerima banaka u Republici Htvatskoj
Ivana Pavišić
Banke su poduzeća koja raspolažu i upravljaju novcem. Poslovanje banaka nije jednodimenzionalno, a bankarstvo nije samo primanje depozita i odobravanje kredita. Bankarski svijet i poslovi unutar banke dio su poslovnih procesa koji se odvijaju u banci. Glavni cilj i svrha ovog rada je analiza bankovnog poslovanja na primjerima banaka u Republici Hrvatskoj. Kroz rad će se analizirati te prikazati bankovni poslovi kroz teoriju i praksu.

Pages