Paginacija

Utjecaj promjena zahtjeva za objavljivanjem na unaprjeđenje modela financijskoga izvještavanja
Utjecaj promjena zahtjeva za objavljivanjem na unaprjeđenje modela financijskoga izvještavanja
Ana Rep
Financijski izvještaji temeljno su sredstvo komunikacije između poduzeća i njegovih interesno-utjecajnih skupina. Kako bi ta komunikacija bila transparentna i kvalitetna financijski izvještaji moraju sadržavati relevantne i vjerno predočene informacije na temelju kojih zainteresirani korisnici donose svoje odluke. Međunarodna istraživanja pokazuju kako se u financijskim izvještajima objavljuje mnogo irelevantnih, a istodobno nedovoljno relevantnih informacija. Kako bi se uočeni...
Utjecaj razine online proračunske transparentnosti hrvatskih i lokalnih jedinica na odabrane političke i ekonomske varijable
Utjecaj razine online proračunske transparentnosti hrvatskih i lokalnih jedinica na odabrane političke i ekonomske varijable
Simona Prijaković
Doktorski rad istražuje porast razine online lokalne proračunske transparentnosti (OLPT), hrvatskih lokalnih jedinica, odnosno 128 gradova i 428 općina, te njegove posljedice u razdoblju 2014. – 2021. Glavni cilj je teorijski identificirati i empirijski utvrditi glavne političke i ekonomske učinke tog rasta. Pomoću ekonometrijskih metoda testiraju se četiri hipoteze, tj. utjecaj rasta razine OLPT-a na odabrane političke (reizbor nositelja izvršne vlasti) i ekonomske varijable...
Utjecaj sadržaja na društvenim medijima nacionalnih turističkih zajednica na angažiranost potrošača i namjeru posjeta odredištu
Utjecaj sadržaja na društvenim medijima nacionalnih turističkih zajednica na angažiranost potrošača i namjeru posjeta odredištu
Gabrijela Vidić
Cilj doktorskog rada bio je definirati model angažiranosti potrošača specifičan za kontekst turizma. U modelu je angažiranost potrošača konstrukt s pet podprocesa, dok je namjera posjeta odredištu specifična posljedica. U prvom dijelu empirijskog istraživanja provedena je analiza slikovnog sadržaja na društvenim medijima nacionalnih turističkih zajednica Italije i Španjolske. Analizom sadržaja uz korištenje MAXQDA 12 utvrđene su kategorije slikovnog sadržaja koje se...
Utjecaj strategija cijena u hotelijerstvu na lanac vrijednosti i uspješnost turističkih destinacija
Utjecaj strategija cijena u hotelijerstvu na lanac vrijednosti i uspješnost turističkih destinacija
Branko Bogunović
Predmet istraživanja ovog rada je utjecaj hotelijerstva, prvenstveno udjela hotela u smještaju neke destinacije i prisutnosti globalnih hotelskih marki, na uspješnost turističkih destinacija u kojima se nalaze. Dodatno je žarište na odnosu strategija cijena hotela u vremenu financijske i ekonomske krize na njihovu dugoročnu uspješnost, kao i uspješnost turističkih destinacija u kojima se nalaze. Vezano uz predmet istraživanja, postavljene su tri hipoteze. Prva je hipoteza da je...
Utjecaj tehnologije, organizacije i okruženja na usvajanje informacijskih sustava za potporu implementacije strategije poslovanja
Utjecaj tehnologije, organizacije i okruženja na usvajanje informacijskih sustava za potporu implementacije strategije poslovanja
Dario Kos-Tušek
Tehnološki razvoj i inovacije informacijske tehnologije u 21. stoljeću uzrokuju stalnu promjenjivost načina poslovanja što otežava donošenje odluka u poduzećima. Prikupljene informacije postaju preduvjet za uspješnu provedbu, ali i kontinuirano definiranje strateških ciljeva poslovanja poduzeća, kvalitetno strateško promišljanje i donošenje odluka te ostvarenje planiranih poslovnih rezultata. U svrhu istraživanja postavljenih ciljeva kreiran je istraživački model koji...
Utjecaj uspješnosti integralnih informacijskih sustava na organizacijsku responzivnost u malim i srednjim poduzećima
Utjecaj uspješnosti integralnih informacijskih sustava na organizacijsku responzivnost u malim i srednjim poduzećima
Luka Sušac
Rapidni razvoj tehnologija na globalnoj sceni omogućio je razne poslovne prilike te postavio velike izazove pred sve sudionike tržišta. Posebice je navedeno utjecalo na mala i srednja poduzeća koja čine najveći segment svakog nacionalnog gospodarstva. Njihova agilnost i responzivnost pomažu im da ostanu konkurentni na tržištu i na taj način održe svoje poslovanje u nepredvidivim i dinamičnim okolnostima. Iskorištavanje modernih tehnologija omogućuje im da se natječu i s...
Utjecaj članstva u Europskoj uniji na makroekonomske i strukturne pokazatelje u Republici Hrvatskoj
Utjecaj članstva u Europskoj uniji na makroekonomske i strukturne pokazatelje u Republici Hrvatskoj
Marin Levaj
U ovom radu istraženo je kakve su makroekonomske i strukturne promjene nastupile u hrvatskom gospodarstvu nakon pristupanja Europskoj uniji. Opći cilj rada bio je kvantificirati ekonomske učinke članstva Hrvatske u Europskoj uniji te istražiti jesu li promjene statistički i ekonomski značajne. Iz rezultata istraživanja može se zaključiti da je Europska unija imala značajne pozitivne učinke na hrvatsko gospodarstvo. S makroekonomske strane pozitivno je djelovala na stopu rasta...
Učinkovitost psihografskoga segmentiranja korisnika društvenih mreža pomoću njihovih digitalnih otisaka
Učinkovitost psihografskoga segmentiranja korisnika društvenih mreža pomoću njihovih digitalnih otisaka
Sabina Sačer
Cilj ove doktorske disertacije bio je istražiti učinkovitost psihografskoga segmentiranja korisnika društvenih mreža koristeći njihove digitalne otiske. Za bolje razumijevanje odnosa između varijabli, postavljen je konceptualni model. Kako bi se model testirao, istraživanje je provedeno u dva dijela. Prvi dio istraživanja sadržavao je upitnik osobina ličnosti, a kao rezultat dobivena je matrica osobina ličnosti-reakcije “Sviđa mi se” korisnika. Ova matrica je jedinstvena za...
Višekriterijska optimizacija investicijskog portfelja uključivanjem alternativnih oblika ulaganja
Višekriterijska optimizacija investicijskog portfelja uključivanjem alternativnih oblika ulaganja
Filip Škunca
Investicijski portfelji društava za osiguranje najčešće se sastoje od tradicionalnih oblika ulaganja od kojih u najvećem udjelu dominiraju obveznice. Čimbenici koji utječu na kretanje prinosa ovih financijskih instrumenata odnose se primarno na makroekonomsko okruženje i razinu kamatnih stopa na financijskim tržištima. Veći dio analiziranog razdoblja ovog istraživanja karakterizira okruženje povijesno niskih kamatnih stopa koje su dovele do značajnog pada prinosa na ulaganja...
Vremenski usmjeren obračun troškova na temelju aktivnosti u funkciji povećanja rentabilnosti kapitala velikih i srednjih poslovnih subjekata u uslužnom sektoru Republike Hrvatske
Vremenski usmjeren obračun troškova na temelju aktivnosti u funkciji povećanja rentabilnosti kapitala velikih i srednjih poslovnih subjekata u uslužnom sektoru Republike Hrvatske
Matija Pisačić
Predmet doktorskog rada je primjena ABC i TDABC metode kod velikih i srednjih poslovnih subjekata iz uslužnog sektora Republike Hrvatske, dok je problem istraživanja analiza utjecaja ABC/TDABC metode na alokaciju troškova i racionalizaciju, odnosno smanjenje troškova u svrhu povećanja dobiti, a time i povećanja rentabilnosti kapitala poslovnog subjekta. Na temelju definiranog predmeta i problema istraživanja postavljena su osnovna istraživačka pitanja temeljem kojih su definirane...
ČIMBENICI KVALITETE SUSTAVA UPRAVLJANJA RADNOM USPJEŠNOŠĆU U HOTELSKOM POSLOVANJU
ČIMBENICI KVALITETE SUSTAVA UPRAVLJANJA RADNOM USPJEŠNOŠĆU U HOTELSKOM POSLOVANJU
Danijel Knežević
Područje istraživanja doktorskog rada je upravljanje radnom uspješnošću (URU) u djelatnosti hotelskog poslovanja. Glavni cilj rada je bio teorijski i empirijski istražiti čimbenike kvalitete sustava URU-a u hotelskom poslovanju prema veličini hotela. Teorijski dio doktorskog rada temelji se na sekundarnim izvorima podataka (knjige, članci, baze podataka, internetski izvori i slično), dok se empirijski dio doktorskog rada temelji na tri anketna upitnika. Prvi anketni ...
ČIMBENICI ZRELOSTI DIGITALNIH POSLOVNIH MODELA ZA ČARTER U NAUTIČKOM TURIZMU
ČIMBENICI ZRELOSTI DIGITALNIH POSLOVNIH MODELA ZA ČARTER U NAUTIČKOM TURIZMU
Helena Zentner
Doktorski rad istražuje čimbenike koji utječu na zrelost digitalnih poslovnih modela za čarter u nautičkom turizmu, kao i povezanost između zrelosti digitalnih poslovnih modela i uspješnosti poslovanja. Korištenjem metode prikupljanja podataka putem anketnog upitnika te dodatno i metode analize sadržaja, uz obradu rezultata pomoću modeliranja strukturnih jednadžbi te regresijske analize, ispitan je utjecaj četiri skupine čimbenika. Utvrđeno je da svi promatrani tehnološki,...

Paginacija