Pages

Prihvaćanje i upotreba informacijsko-komunikacijskih tehnologija kao odrednice uspješnosti interne revizije
Prihvaćanje i upotreba informacijsko-komunikacijskih tehnologija kao odrednice uspješnosti interne revizije
Petra Halar
U dobu digitalne ekonomije, obilježenom procesima digitalizacije poslovanja i digitalne transformacije poslovnih modela poduzeća i funkcija interne revizije, internim revizorima postaje sve teže ili gotovo nemoguće uspješno ispunjavati njihove individualne odgovornosti u brojnim, sve složenijim i zahtjevnijim angažmanima funkcije interne revizije bez upotrebe informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Na razini funkcija interne revizije se, stoga, trebaju usvojiti odgovarajuće...
Procjena financijskih frikcija u investicijskim tokovima u Republici Hrvatskoj
Procjena financijskih frikcija u investicijskim tokovima u Republici Hrvatskoj
Mislav Šagovac
Stagnacija investicija nefinancijskih poduzeća u razvijenim zemljama i nekim nerazvijenim zemljama Europske unije zbog svjetske financijske krize vratila je pitanje odrednica investicija u središte zanimanja znanstvenih i stručnih krugova. Ekonomska teorija i empirija postavljaju aktualna pitanja o tome čime su određeni tokovi investicija, kako povećati investicije nefinancijskih poduzeća i kolika je efikasnost domaće ekonomske politike u poticanju investicija. Temeljni je cilj ove...
Prognostička točnost, nepristranost i racionalnost investicijskih istraživanja u Europi
Prognostička točnost, nepristranost i racionalnost investicijskih istraživanja u Europi
Zoran Lukić
Prognoze investicijskih istraživanja o financijskim pokazateljima poduzeća značajno utječu na tržišta kapitala te su važno sredstvo potpore odlučivanju u financijskom sektoru. Nasuprot tome, dosadašnja istraživanja pretežito zaključuju da su ove prognoze nedostatno točne te da nisu nepristrane ili racionalne. Nalazi se većinom temelje na objedinjenim tržišnim podatcima za jedan pokazatelj i prognostički horizont, uglavnom za tržište SAD, te standardnim mjerama...
Promjene u socioekonomskim obilježjima stanovništva Grada Zagreba
Promjene u socioekonomskim obilježjima stanovništva Grada Zagreba
Krešimir Ivanda
Socioekonomska obilježja stanovništva Grada Zagreba u dvadesetom stoljeću mijenjala su se pod utjecajem društvenih, ekonomskih i političkih činitelja. U radu se obrađuju promjene u ekonomskoj aktivnosti stanovništva, strukturi stanovništva po zanimanjima, obiteljskim strukturama i strukturama kućanstava te osnovnim demografskim pokazateljima. Glavni cilj rada jest istražiti dinamiku i glavne činitelje navedenih promjena te utvrditi do sada nepoznate demografske veličine...
RAZVOJ INTEGRATIVNOGA MODELA ANTICIPATIVNOGA UPRAVLJANJA REPUTACIJSKOM KRIZOM
RAZVOJ INTEGRATIVNOGA MODELA ANTICIPATIVNOGA UPRAVLJANJA REPUTACIJSKOM KRIZOM
David Sumić
Zbog snažnih promjena u društvenom, institucionalnom i poslovnom okruženju, koncepti reputacije poduzeća te reputacijske krize dobivaju sve veći značaj u suvremenom poslovanju. U situaciji reputacijske krize, kada je reputacija do velike mjere ugrožena, kupci prestaju kupovati proizvode, dobavljači prekidaju poslovnu suradnju, a kreditori prestaju financijski pratiti poduzeće, što dovodi u pitanje samu egzistenciju poduzeća. Uzimajući u obzir navedeno, postavlja se pitanje...
Resursni pristup izvorima konkurentske prednosti u hrvatskoj industriji cestovnoga prijevoza
Resursni pristup izvorima konkurentske prednosti u hrvatskoj industriji cestovnoga prijevoza
Dora Naletina
Problem istraživan u doktorskoj disertaciji odnosi se na izvore konkurentske prednosti u hrvatskoj industriji cestovnoga prijevoza. Cestovni prijevoz ne samo u Hrvatskoj, već i u svim zemljama članicama Europske unije ima važnu ulogu u gotovo svim gospodarskim aktivnostima. Obzirom da cestovni prijevoz roba predstavlja značajniji dio cestovnog prijevoza istraživanje je usmjereno samo na taj segment. Istraživanu populaciju činila su sva poduzeća u Republici Hrvatskoj kojima je kao...
STATISTIČKO MODELIRANJE MJERENJA STUPNJA OPREDIJELJENOSTI VODSTVA KAO ODREDNICE SUSTAVA KVALITETE PREMA NORMI ISO 9001
STATISTIČKO MODELIRANJE MJERENJA STUPNJA OPREDIJELJENOSTI VODSTVA KAO ODREDNICE SUSTAVA KVALITETE PREMA NORMI ISO 9001
Petar Vušković
Sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 je najpoznatiji standard poslovanja na svijetu. Usvajanjem zahtjeva iz norme svaka poslovna organizacija može takav standard implementirati u svoje poslovanje. Najvažnija odrednica sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 je opredijeljenost vodstva. Glavni cilj istraživanja je bio ispitati stupanj opredijeljenosti vodstva. Istraživanje se provelo na vodstvu mikro, malih, srednjih i velikih poslovnih organizacija....
Tehnološka učinkovitost prerađivačke industrije u procesu gospodarskoga sustizanja
Tehnološka učinkovitost prerađivačke industrije u procesu gospodarskoga sustizanja
Zdenka Obuljen Zoričić
Doktorski rad istražuje uspješnost proizvodnje prerađivačke industrije Hrvatske, Češke, Mađarske, Slovenije i Slovačke. U području su interesa ovog rada srednje razvijene zemlje koje teže prelasku na visoku razinu razvijenosti. Prvi korak u tom smjeru predstavlja ovladavanje tehnološkim sposobnostima u smislu razvoja i prilagodbe te učinkovitog iskorištavanja tehnološkog znanja i čimbenika proizvodnje kako bi se postigli željeni učinci proizvodnje. Tehnološka učinkovitost...
The determinants of budget transparency of Croatian municipalities
The determinants of budget transparency of Croatian municipalities
Branko Stanić
This doctoral dissertation classifies the existing theoretical approaches in the analysis of budget transparency – theories based on information asymmetry and theories of social responsibility – and empirically examines determinants of the online budget transparency of Croatian municipalities. The empirical part uses a unique panel database from 2014-18 and the dependent variable Open Local Budget Index (OLBI), which shows the annual availability of key budget documents on municipal...
The role of expatriate managers in multinational companies reverse knowledge transfer
The role of expatriate managers in multinational companies reverse knowledge transfer
Davor Vlajčić
Knowledge is recognized as a crucial company asset and a competitive advantage both by classical and contemporary management and international business literature (Grant, 1996; Kogut & Zander, 1993; Rugman & Verbeke, 2001; Tallman & Phene, 2007; Tseng, 2009). In a time when physical resources are limited, approaches to increasing companies’ performance and efficiency depend on restructuring and reconfiguring companies’ technological processes and successful knowledge management. This is...
The role of open innovation and absorptive capacity in new product development performance in the Republic of Croatia
The role of open innovation and absorptive capacity in new product development performance in the Republic of Croatia
Tena Obradović Posinković
Globalization, digital transformation, and market shocks have revealed the importance of new product development when it comes to enabling companies to remain competitive in the market, maintain customer relationships, and achieve successful collaboration with external partners through open innovation (OI) activities. OI involves inbound (IOI) and outbound (OOI) activities, and it implies that a company is ready to open up their organizational borders and share their knowledge with external...
Tipologija neizvjesnosti ekonomske politike i njezini makroekonomski učinci u Republici Hrvatskoj i Sjedinjenim Američkim Državama
Tipologija neizvjesnosti ekonomske politike i njezini makroekonomski učinci u Republici Hrvatskoj i Sjedinjenim Američkim Državama
Marija Logarušić
Ekonomske krize neminovno su dio ekonomskog ciklusa. Kako bi se smanjio intenzitet utjecaja ekonomskih kriza na gospodarstvo, istraživači se pri prognoziranju ekonomskih kriza sve više fokusiraju na bihevioralne makroekonomske pokazatelje kao što je neizvjesnost ekonomske politike. S obzirom da se radi o latentnoj varijabli, kvantifikacija neizvjesnosti nije jednoznačno određena. Ciljevi ovog doktorskog rada bili su razvoj medijskih indikatora tipova neizvjesnosti ekonomske politike,...

Pages