Pages

 Utjecaj elektroničke maloprodaje na rast dodane vrijednosti za potrošače
Utjecaj elektroničke maloprodaje na rast dodane vrijednosti za potrošače
Daniel Popović
Namjena – Namjena ove disertacija je istraţiti ĉimbenike prihvaćanja elektroniĉke maloprodaje od strane potrošaĉa na hrvatskom trţištu i njen utjecaj na rast dodane vrijednosti za potrošaĉe. Oblikovanje/metodologija/pristup – Ova disertacija sjedinjuje svjetski poznat i priznat Model prihvaćanja tehnologije te vanjske ĉimbenike od utjecaja na potrošaĉevo prihvaćanje elektroniĉke maloprodaje (cijena i udobnost), a istraţivanje je provedeno anketnim upitnikom na uzorku od...
 Utjecaj čimbenika konkurentnosti na uspješnost poslovanja hotela u sustavu globalnih lanaca
Utjecaj čimbenika konkurentnosti na uspješnost poslovanja hotela u sustavu globalnih lanaca
Sanela Vrkljan
Bez uključivanja u globalne tijekove i trendove, hotelima je gotovo nemoguće opstati i nemoguće konkurirati na turističkom tržištu. U teoretskom dijelu rada obradili smo problematiku trendova u hotelijerstvu, ekonomskih učinaka, konkurentnosti u hotelijerstvu te smo obradili problematiku globalnih hotelskih lanaca s naglaskom na poslovne modele. Jedan od glavnih ciljeva rada bio je testirati postoji li pozitivna povezanost između uspješnosti poslovanja hotela u sustavu globalnih...
ANALIZA UTJECAJA RAZVIJENOSTI EKOLOŠKIH LANACA DOBAVE NA POKAZATELJE POSLOVANJA PODUZEĆA TEMELJEM RESURSNOGA PRISTUPA
ANALIZA UTJECAJA RAZVIJENOSTI EKOLOŠKIH LANACA DOBAVE NA POKAZATELJE POSLOVANJA PODUZEĆA TEMELJEM RESURSNOGA PRISTUPA
Mirna Pajdaković Vulić
Predmet istraživanja su odrednice za koje se očekuje da utječu na pokazatelje poslovanja poduzeća, a definirane su u okviru resursnoga pristupa poduzeću, korporativne strategije zaštite okoliša i ekoloških lanaca dobave. Tema doktorskog rada bavi se analizom utjecaja razvijenosti ekoloških lanaca dobave na pokazatelje poslovanja poduzeća temeljem resursnoga pristupa. Također se želi istražiti povezanost između korporativne strategije zaštite okoliša s jedne strane i...
ASPEKTI DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI I NJIHOV UTJECAJ NA ELEKTRONIČKU TRGOVINU
ASPEKTI DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI I NJIHOV UTJECAJ NA ELEKTRONIČKU TRGOVINU
Petra Škrobot
Teorijska osnova i istraživačko pitanje - Rad povezuje dva velika istraživačka područja: elektroničku trgovinu i društvenu odgovornost te primarnim istraživanjem potvrđuje njihovu međusobnu povezanost. Elektronička trgovina poboljšava učinkovitost gospodarskih operacija, kako na mikro tako i na makro razini, zbog smanjenja udaljenosti i rokova, smanjuje troškove distribucije i transakcija, ubrzava razvoj proizvoda, pruža više informacija kupcima i prodavačima te omogućuje...
Aktivnosti sustavnoga upravljanja markom poslodavca i njihovi učinci na uspješnost poslovanja organizacija
Aktivnosti sustavnoga upravljanja markom poslodavca i njihovi učinci na uspješnost poslovanja organizacija
Vinko Mostarac
Suvremene organizacije se susreću s brojnim izazovima u svome poslovanju. Kao jedan od najvažnijih izazova današnjice zasigurno je potreba organizacije da osigura odgovarajući broj i razinu kvalitete zaposlenika. Općenito gledajući, ljudi, odnosno zaposlenici, srce su organizacije i njezin najvažniji dio. Bez ljudi, ne bi bilo niti organizacije kao takove. To je ono što organizaciju čini jedinstvenom i različitom od drugih organizacija. Stoga, zadobiti povjerenje kvalitetnih...
Analiza integriranoga upravljanja rizicima i povezanost s poduzetničkom orijentacijom i uspješnošću hrvatskih poduzeća
Analiza integriranoga upravljanja rizicima i povezanost s poduzetničkom orijentacijom i uspješnošću hrvatskih poduzeća
Ivana Dvorski Lacković
Područje doktorske disertacije je integrirano upravljanje rizicima (ERM). Glavni cilj rada je analizirati ERM u hrvatskim poduzećima te ispitati povezanost ERM s poduzetničkom orijentacijom i uspješnošću poduzeća. Prvi pomoćni cilj je identificirati faktore ERM, a postignut je provođenjem eksploratorne faktorske analize. Rezultati ukazuju da analizirana poduzeća upravljaju rizicima temeljem strateškog, operativnog i nadzornog faktora. Oni su poslužili kao temelj provođenja...
Analiza uspješnosti ekonomske tranzicije usporedbom odabranih zemalja s različitim pristupima tranziciji
Analiza uspješnosti ekonomske tranzicije usporedbom odabranih zemalja s različitim pristupima tranziciji
Nora Mustać
U doktorskom radu detaljno je i sa više aspekata obrađena problematika ekonomske tranzicije. Ekonomska tranzicija često je kontroverzna zbog uloge svjetskih financijskih institucija u procesu donošenja reformnih mjera. Rad detaljno istražuje različitu uspješnost i ekonomske performanse promatranih zemalja ovisno o pristupu tranziciji koji su zemlje primjenjivale. Istraživački problem ovog doktorskog rada bazira se na ispitivanju različite učinkovitosti ekonomske politike...
Analiza utjecaja sustava poreza i socijalnih naknada na isplativost rada u Republici Hrvatskoj upotrebom mikrosimulacijskih modela
Analiza utjecaja sustava poreza i socijalnih naknada na isplativost rada u Republici Hrvatskoj upotrebom mikrosimulacijskih modela
Slavko Bezeredi
U disertaciji se analizira utjecaj sustava poreza, socijalnih naknada i politika za povećanje isplativosti rada na poticaje za rad i stopu siromaštva u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji. Promatraju se osobe izvan rada i njihov hipotetski prelazak u svijet rada, a kao glavni pokazatelj isplativosti rada izračunava se participacijska porezna stopa (PPS), koja mjeri koliki će dio bruto plaće ostvarene na novom poslu biti izgubljen iz proračuna kućanstava zbog povećanja iznosa...
Ekonomski učinci obveznoga mirovinskoga osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje u Republici Hrvatskoj
Ekonomski učinci obveznoga mirovinskoga osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje u Republici Hrvatskoj
Dražen Novaković
Istraživanje provedeno u okviru doktorskog rada ima za cilj analizirati utjecaj obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje u Hrvatskoj na održivost mirovinskog sustava u kontekstu javnih financija, prikazati njegov učinak na adekvatnost mirovina budućih umirovljenika, analizirati financijsku uspješnost mirovinskih fondova u Hrvatskoj te procijeniti ukupne ekonomske učinke uvođenja obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne...
Europske dražbe spajanja i preuzimanja: uspješnost strateških i financijskih ulagatelja
Europske dražbe spajanja i preuzimanja: uspješnost strateških i financijskih ulagatelja
Zoran Lukić
Ovaj rad proučava relativnu uspješnost ponuda strateških i financijskih ulagatelja, zajedno s čimbenicima uspješnosti, u transakcijama spajanja i preuzimanja. Korišteni Mergermarketov uzorak od 974 europske kupoprodajne dražbe između 2004. i 2010., obrađen je i nadopunjen dodatnim javnim informacijama. Rezultati istraživanja upućuju na jednaku vjerojatnost uspjeha dvije vrste ulagatelja. Sukladno prethodnim radovima, financijski su ulagatelji učinkoviti u pribavljanju...
Hrvatska prerađivačka industrija u globalnim lancima vrijednosti
Hrvatska prerađivačka industrija u globalnim lancima vrijednosti
Antea Barišić
U ovom se doktorskom radu analizira utjecaj međunarodne fragmentacije proizvodnje na prerađivačku industriju u Republici Hrvatskoj. Koristeći input - output analizu utvrđuje se uključenost i pozicioniranje hrvatske prerađivačke industrije u okviru globalnih lanaca vrijednosti, uz komparaciju s odabranim novim zemljama članicama Europske unije. Dinamičkim panel modelom analizira se povezanost uključenosti prerađivačke industrije u globalne lance vrijednosti i promjene udjela...
KLJUČNI ČIMBENICI DIGITALNE ZRELOSTI PODUZEĆA I UTJECAJ RAZINE ZRELOSTI NA POSLOVANJE PODUZEĆA
KLJUČNI ČIMBENICI DIGITALNE ZRELOSTI PODUZEĆA I UTJECAJ RAZINE ZRELOSTI NA POSLOVANJE PODUZEĆA
Žarko Kruljac
Digitalne tehnologije su važan čimbenik promjene i pozicioniranja poduzeća na tržištu jer je glavna odrednica bilo kojeg naprednog poduzeća globalna konkurentnost kroz povezanost sa svim bitnim sudionicima. Digitalna transformacija upotrebom digitalnih tehnologija fundamentalno mijenja odnos poduzeća prema ključnim komponentama poslovanja dajući nove vrijednosti proizvodima i uslugama, načinu na koji su isporučeni i podržani te načinu na koji je poduzeće organizirano da...

Pages