Pages

 Utjecaj elektroničke maloprodaje na rast dodane vrijednosti za potrošače
Utjecaj elektroničke maloprodaje na rast dodane vrijednosti za potrošače
Daniel Popović
Namjena – Namjena ove disertacija je istraţiti ĉimbenike prihvaćanja elektroniĉke maloprodaje od strane potrošaĉa na hrvatskom trţištu i njen utjecaj na rast dodane vrijednosti za potrošaĉe. Oblikovanje/metodologija/pristup – Ova disertacija sjedinjuje svjetski poznat i priznat Model prihvaćanja tehnologije te vanjske ĉimbenike od utjecaja na potrošaĉevo prihvaćanje elektroniĉke maloprodaje (cijena i udobnost), a istraţivanje je provedeno anketnim upitnikom na uzorku od...
 Utjecaj čimbenika konkurentnosti na uspješnost poslovanja hotela u sustavu globalnih lanaca
Utjecaj čimbenika konkurentnosti na uspješnost poslovanja hotela u sustavu globalnih lanaca
Sanela Vrkljan
Bez uključivanja u globalne tijekove i trendove, hotelima je gotovo nemoguće opstati i nemoguće konkurirati na turističkom tržištu. U teoretskom dijelu rada obradili smo problematiku trendova u hotelijerstvu, ekonomskih učinaka, konkurentnosti u hotelijerstvu te smo obradili problematiku globalnih hotelskih lanaca s naglaskom na poslovne modele. Jedan od glavnih ciljeva rada bio je testirati postoji li pozitivna povezanost između uspješnosti poslovanja hotela u sustavu globalnih...
ANALIZA UTJECAJA RAZVIJENOSTI EKOLOŠKIH LANACA DOBAVE NA POKAZATELJE POSLOVANJA PODUZEĆA TEMELJEM RESURSNOGA PRISTUPA
ANALIZA UTJECAJA RAZVIJENOSTI EKOLOŠKIH LANACA DOBAVE NA POKAZATELJE POSLOVANJA PODUZEĆA TEMELJEM RESURSNOGA PRISTUPA
Mirna Pajdaković Vulić
Predmet istraživanja su odrednice za koje se očekuje da utječu na pokazatelje poslovanja poduzeća, a definirane su u okviru resursnoga pristupa poduzeću, korporativne strategije zaštite okoliša i ekoloških lanaca dobave. Tema doktorskog rada bavi se analizom utjecaja razvijenosti ekoloških lanaca dobave na pokazatelje poslovanja poduzeća temeljem resursnoga pristupa. Također se želi istražiti povezanost između korporativne strategije zaštite okoliša s jedne strane i...
ASPEKTI DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI I NJIHOV UTJECAJ NA ELEKTRONIČKU TRGOVINU
ASPEKTI DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI I NJIHOV UTJECAJ NA ELEKTRONIČKU TRGOVINU
Petra Škrobot
Teorijska osnova i istraživačko pitanje - Rad povezuje dva velika istraživačka područja: elektroničku trgovinu i društvenu odgovornost te primarnim istraživanjem potvrđuje njihovu međusobnu povezanost. Elektronička trgovina poboljšava učinkovitost gospodarskih operacija, kako na mikro tako i na makro razini, zbog smanjenja udaljenosti i rokova, smanjuje troškove distribucije i transakcija, ubrzava razvoj proizvoda, pruža više informacija kupcima i prodavačima te omogućuje...
Aktivnosti sustavnoga upravljanja markom poslodavca i njihovi učinci na uspješnost poslovanja organizacija
Aktivnosti sustavnoga upravljanja markom poslodavca i njihovi učinci na uspješnost poslovanja organizacija
Vinko Mostarac
Suvremene organizacije se susreću s brojnim izazovima u svome poslovanju. Kao jedan od najvažnijih izazova današnjice zasigurno je potreba organizacije da osigura odgovarajući broj i razinu kvalitete zaposlenika. Općenito gledajući, ljudi, odnosno zaposlenici, srce su organizacije i njezin najvažniji dio. Bez ljudi, ne bi bilo niti organizacije kao takove. To je ono što organizaciju čini jedinstvenom i različitom od drugih organizacija. Stoga, zadobiti povjerenje kvalitetnih...
Analiza integriranoga upravljanja rizicima i povezanost s poduzetničkom orijentacijom i uspješnošću hrvatskih poduzeća
Analiza integriranoga upravljanja rizicima i povezanost s poduzetničkom orijentacijom i uspješnošću hrvatskih poduzeća
Ivana Dvorski Lacković
Područje doktorske disertacije je integrirano upravljanje rizicima (ERM). Glavni cilj rada je analizirati ERM u hrvatskim poduzećima te ispitati povezanost ERM s poduzetničkom orijentacijom i uspješnošću poduzeća. Prvi pomoćni cilj je identificirati faktore ERM, a postignut je provođenjem eksploratorne faktorske analize. Rezultati ukazuju da analizirana poduzeća upravljaju rizicima temeljem strateškog, operativnog i nadzornog faktora. Oni su poslužili kao temelj provođenja...
Analiza uspješnosti ekonomske tranzicije usporedbom odabranih zemalja s različitim pristupima tranziciji
Analiza uspješnosti ekonomske tranzicije usporedbom odabranih zemalja s različitim pristupima tranziciji
Nora Mustać
U doktorskom radu detaljno je i sa više aspekata obrađena problematika ekonomske tranzicije. Ekonomska tranzicija često je kontroverzna zbog uloge svjetskih financijskih institucija u procesu donošenja reformnih mjera. Rad detaljno istražuje različitu uspješnost i ekonomske performanse promatranih zemalja ovisno o pristupu tranziciji koji su zemlje primjenjivale. Istraživački problem ovog doktorskog rada bazira se na ispitivanju različite učinkovitosti ekonomske politike...
Analiza utjecaja sustava poreza i socijalnih naknada na isplativost rada u Republici Hrvatskoj upotrebom mikrosimulacijskih modela
Analiza utjecaja sustava poreza i socijalnih naknada na isplativost rada u Republici Hrvatskoj upotrebom mikrosimulacijskih modela
Slavko Bezeredi
U disertaciji se analizira utjecaj sustava poreza, socijalnih naknada i politika za povećanje isplativosti rada na poticaje za rad i stopu siromaštva u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji. Promatraju se osobe izvan rada i njihov hipotetski prelazak u svijet rada, a kao glavni pokazatelj isplativosti rada izračunava se participacijska porezna stopa (PPS), koja mjeri koliki će dio bruto plaće ostvarene na novom poslu biti izgubljen iz proračuna kućanstava zbog povećanja iznosa...
Corporate entrepreneurship in state owned enterprises, private companies and companies in mixed ownership in the Republic of Croatia
Corporate entrepreneurship in state owned enterprises, private companies and companies in mixed ownership in the Republic of Croatia
Ivana Sučić Funko
The doctoral dissertation systematizes previous knowledge and research in the field of corporate entrepreneurship (CE) in general and CE in the public sector. The central goal of the research is to determine the relationship between the ownership structure and CE, and between CE and the financial performance of the company. The dissertation also investigates the impact of organizational design, i.e. decentralization and formalization, on the level of entrepreneurial intensity of the company....
Definiranje modela unaprijeđenog koncepta podrijetla proizvoda i usluga za potrebe uspješnog upravljanja markama kod generacije Z
Definiranje modela unaprijeđenog koncepta podrijetla proizvoda i usluga za potrebe uspješnog upravljanja markama kod generacije Z
Ana Pušić
Skoro šest desetljeća kontinuiranog istraživanja utjecaja podrijetla proizvoda i usluga na njihovu evaluaciju od strane potrošača, ukazuje na daljnju zaintrigiranost znanstvenika u području marketinga fenomenom efekta zemlje podrijetla proizvoda i usluga. Ipak, stvaranje proizvoda i usluga u uvjetima globalizacije, potiče dilemu glede preciziranja podrijetla proizvoda i usluga, time stvarajući prostora daljnjem širenju znanja unutar ovog područja. Shodno tome, ovaj se doktorski rad...
Doprinos interne komunikacije razvoju marke poslodavca
Doprinos interne komunikacije razvoju marke poslodavca
Anja Špoljarić
Doktorski rad Doprinos interne komunikacije razvoju marke poslodavca je istražio odnos između interne komunikacije i marke poslodavca, dva ključna aspekta percepcije poslodavca. U sklopu rada je provedeno kvantitativno istraživanje na 3.457 ispitanika i kvalitativno istraživanje na 51 ispitaniku kako bi se identificirale ključne prakse interne komunikacije koje najznačajnije pridonose procesu razvoja marke poslodavca. Modeliranjem strukturnih jednadžbi analizirani su kvantitativni...
Dugoročni poslovni odnosi s dobavljačima kao izvor konkurentske prednosti maloprodajnih poduzeća u opskrbnom lancu
Dugoročni poslovni odnosi s dobavljačima kao izvor konkurentske prednosti maloprodajnih poduzeća u opskrbnom lancu
Marijana Lončar
Predmet istraživanja u doktorskoj disertaciji utjecaj je čimbenika, kao što su povjerenje, predanost, moć i ovisnost na razvoj dugoročnih odnosa s dobavljačima kao i mogućnost ostvarenja konkurentske prednosti kroz razvoj dugoročnih odnosa s dobavljačima. U procesu internacionalizacije i globalizacije, ali i visoke volatilnosti maloprodajnog sektora, uspješni maloprodavači sve teže mogu održati konkurentsku prednost te kao priliku za ostvarenje jedinstvene pozicije i...

Pages