Paginacija

Uloga turoperatora u promociji turističkih destinacija u Republici Hrvatskoj
Uloga turoperatora u promociji turističkih destinacija u Republici Hrvatskoj
Ema Jurina
Danas veliki međunarodni turoperatori imaju važnu ulogu u kanalima distribucije turizma. Oni mogu značajno utjecati na međunarodni turistički tok i dominirati smještajnim objektima i drugim poslovima, osobito u masovnom turizmu. Spajanjem i preuzimanjem u turističkoj industriji mijenja se i struktura tržišta. TUI Travel jedna je od vodećih svjetskih kompanija za putovanja u slobodno vrijeme i najveći turoperator u Europi s više od 30 milijuna klijenata iz 31 ključne...
Uloga turoperatorskog poslovanja u klimatskim promjenama
Uloga turoperatorskog poslovanja u klimatskim promjenama
Eva Kukolja
Rad raspravlja o utjecaju klimatskih promjena na okoliš i turističku industriju. Naglašava potrebu za većom svjesnošću o okolišu i razumijevanjem veze između klimatskih promjena i poslovanja, poput turoperatora. Ističe se doprinos turizma emisijama stakleničkih plinova, krčenju šuma i otpadu, što zahtijeva smanjenje negativnog utjecaja. Zaključuje se da odgovorni turoperatori mogu postići bolje poslovne rezultate, osvojiti povjerenje potrošača i iskoristiti održivi turizam...
Uloga ugovora o kupoprodaji u poslovanju društva s ograničenom odgovornošću
Uloga ugovora o kupoprodaji u poslovanju društva s ograničenom odgovornošću
Danijel Pucko
Ugovor o kupoprodaji je važan dio ekonomske grane trgovačkog prava kada se radi od promjeni vlasništva konkretne stvari, tj. kada se kupac obvezuje platiti određenu cijenu prodavatelju kako bi postao njen vlasnik. Ugovor o kupoprodaji je imenovani ugovor reguliran odredbama ZOO-a, sklopljen kada su se stranke dogovorile o bitnim sastojcima ugovora što su predmet prodaje i cijena, pri čemu predmetom kupoprodaje mogu biti i stvari i prava. Sklapanjem ugovora obveze preuzimaju i...
Uloga umjetne inteligencije u kreativnim aspektima marketinške komunikacije
Uloga umjetne inteligencije u kreativnim aspektima marketinške komunikacije
Petra Merle
Kreativnost je oduvijek bila ključna za marketinške kampanje kako bi privukle pažnju potrošača. No, ne tako davno, alati umjetne inteligencije pokazali su se kao vrijedan dodatak tom cjelokupnom procesu. Kako bi se dobio uvid u postojeće stanje s kojima se susreću kreativni odjeli u marketingu u primjeni umjetne inteligencije provedeno je kvalitativno istraživanje, metodom dubinskih intervja na uzorku od 9 ispitanika (stručnjaka) na području Republike Hrvatske. Istraživanje...
Uloga umjetne inteligencije u organizacijskoj strukturi ambideksterne organizacije
Uloga umjetne inteligencije u organizacijskoj strukturi ambideksterne organizacije
Tin Nemčić
S obzirom na recentnu popularnost umjetne inteligencije u znanstvenoj te poslovnoj literaturi i nagađanja o posljedicama uvođenja iste u organizacije, cilj ovog rada bio je kroz dubinske intervjue iz tri aspekta: tehnološkog, strateškog i aspekta ljudskih potencijala, otkriti koja će biti uloga umjetne inteligencije u organizacijskim strukturama ambideksternih organizacija, s obzirom na dokazanu superiornost istih u odnosu na druge organizacijske strukture. Nalazi istraživanja ukazuju...
Uloga umjetne inteligencije u poslovanju na primjeru najvećih tehnoloških poduzeća
Uloga umjetne inteligencije u poslovanju na primjeru najvećih tehnoloških poduzeća
Luka Lemić
Upravo kako je struja promijenila živote svih ljudi u 19. stoljeću, tako umjetna inteligencija danas mijenja naše rutinske poslove i to besprijekorno. Zajedno sa internetom stvari, dubinskim i strojnim učenjem te robotikom, smatra se pokretačem industrije 4.0. Tehnološki divovi, poput Amazona, Google-a, Apple-a i ostalih, shvaćaju važnost implementacije, analize, provođenja i unapređenja umjetne inteligencije te samim time nastoje poboljšati svakodnevne poslove kao i unaprijediti...
Uloga umjetne inteligencije u procesu donošenja odluke o kupovini
Uloga umjetne inteligencije u procesu donošenja odluke o kupovini
Alen Kesić
Ovaj rad se bavi razumijevanjem procesa donošenja odluke o kupovini od strane potrošača te na ulogu umjetne inteligencije u pojedinim fazama tog procesa obzirom na učestalost korištenja umjetno inteligentnih sustava te s obzirom na donošenje odluke o proizvodu koji zahtijevaju različite razine uključenosti. Za potrebe rada su definirani modeli ponašanja potrošača, odnosno proces donošenje odluke, čimbenici koji utječu na odluke potrošača te strategije upravljana procesom...
Uloga umjetne inteligencije u razvoju održivih financija
Uloga umjetne inteligencije u razvoju održivih financija
Houston McDonald
U posljednjem desetljeću zamjetan je trend ubrzanog razvoja ekološki i društveno odgovornih održivih ulaganja (Environmental, Social and Governance - ESG) i prilagodba poslovanja poduzeća u tom smjeru radi privlačenja interesa ulagača. Međutim, na tom putu postojale su, i još uvijek postoje, određene prepreke u postizanju ESG ciljeva: informacijska asimetrija, velik broj neujednačenih standarda, problemi mjerenja i ocjenjivanja ESG učinaka, te nedovoljno razvijen regulatorni...
Uloga upravljanja kvalitetom u smanjenju troškova proizvodnih i uslužnih poduzeća
Uloga upravljanja kvalitetom u smanjenju troškova proizvodnih i uslužnih poduzeća
Josip Šafranko
Svrha je ovog diplomskog rada teorijski i empirijski istražiti ulogu upravljanja kvalitetom u smanjenju troškova proizvodnih i uslužnih poduzeća. Potrebno je ispitati kako pojedine metode upravljanja kvalitetom djeluju prvenstveno na smanjenje troškova, ali i efekte njihova korištenja na ukupne financijske rezultate poduzeća. Empirijsko istraživanje provedeno je metodom anketnog upitnika te su u uzorku obuhvaćena proizvodna poduzeća. Nizom pitanja saznate su informacije vezane uz...
Uloga upravljanja poslovnim kontinuitetom u industriji privremenog zapošljavanja
Uloga upravljanja poslovnim kontinuitetom u industriji privremenog zapošljavanja
Gorana Granić
Upravljanje poslovnim kontinuitetom je sposobnost organizacije da planira i odgovori na incidente i prekide u poslovanju kako bi nastavila s poslovnim aktivnostima na nivou koji je prethodno definirala kao prihvatljiv. Kontinuitet poslovanja predstavlja jedno od najvažnijih ciljeva koje organizacije moraju postići kako bi bile uspješne na današnjem tržištu. Ovaj diplomski rad predstavlja deskriptivno-eksplorativno istraživanje koje osigurava sveobuhvatni uvid u fenomen i prakse...
Uloga upravljačkog informacijskog sustava u odlučivanju menadžera u turističkom poduzeću
Uloga upravljačkog informacijskog sustava u odlučivanju menadžera u turističkom poduzeću
Aleksandar Milanović
Predmet ovog sveučilišnog specijalističkog rada je istraživanje o tome kakvu ulogu uvođenje upravljačkog informacijskog sustava ima u brzini i kvaliteti poslovnog odlučivanja u turističkom poduzeću. U radu su prikazane karakteristike, načini i vrste odlučivanja menadžera, te njihova uloga u efikasnom i efektivnom poslovanju poduzeća. Upravljački informacijski sustavi osiguravaju menadžerima izvješća i izravan pristup podacima o sadašnjem i prošlom poslovanju poduzeća,...
Uloga urbanih ikona u razvoju marke grada
Uloga urbanih ikona u razvoju marke grada
Anja Bašić
Svrha rada je bila otkriti značenje urbanih ikona u kreiranju marke grada, konkretnije marke grada Zagreba. Urbane ikone čine važne elemente marke svakoga grada i jedan su od glavnih razloga posjete određenog turističkog mjesta. One su zapravo elementi urbanog okruženja koji imaju utjecaja na kreiranje imidža i identiteta grada, a time i na kreiranje same marke grada. Unatoč tome, same po sebi ne mogu privući turiste već ih je potrebno kombinirati sa dodatnim sadržajima poput...

Paginacija