Pages

Utjecaj odrednica poslovanja na rast društvenih poduzeća
Utjecaj odrednica poslovanja na rast društvenih poduzeća
Martina Dronjak
U ovom doktorskom radu prvo je opisan tijek razvoja društvenog poduzetništva od najranijih početaka do danas. Nadalje, opisuju se društveni poduzetnici i njihove karakteristike koje doprinose razvoju društvenih poduzeća. Opisane su individualne, organizacijske i institucionalne odrednice poslovanja te njihov značaj i utjecaj na rast društvenih poduzeća. Rast društvenih poduzeća u ovom doktorskom radu opisan je kroz broj zaposlenih tijekom godina u društvenom poduzeću. U...
Utjecaj osobne inovativnosti na namjeru kupovine elektrificiranih osobnih automobila u kontekstu modela prihvaćanja novih tehnologija
Utjecaj osobne inovativnosti na namjeru kupovine elektrificiranih osobnih automobila u kontekstu modela prihvaćanja novih tehnologija
Jasmine Pavković Barki
Moderan način života podrazumijeva mogućnost samostalnoga kretanja u osobnom vozilu. Cestovna infrastruktura i arhitektura gradova podrazumijevaju vlasništvo osobnoga vozila kao glavnoga sredstva prometovanja. Istovremeno, zbog emisije ispušnih plinova, korištenje osobnih vozila pogonjenih na izgaranje fosilnih goriva, postaje sve veći problem zbog zagađenja zraka u gradovima. Cilj rada je razviti model namjere kupovine elektrificiranih automobila korištenjem okvira teorije...
Utjecaj osobnih zahtjeva i osobnih resursa na odnos između dizajna posla i inovativnoga ponašanja zaposlenika
Utjecaj osobnih zahtjeva i osobnih resursa na odnos između dizajna posla i inovativnoga ponašanja zaposlenika
Matija Marić
Predmet ove disertacije je istraživanje utjecaja usklađenosti dizajna posla te osobnih resursa i zahtjeva na inovativno ponašanje zaposlenika, putem intervenirajuće varijable radne angažiranosti. Inovativno ponašanje zaposlenika je konstrukt na razini pojedinca, a definira se kao oblik proaktivnog ponašanja koji uključuje istraživanje, generiranje, promociju i implementaciju ideja. Istraživanje je provedeno u tri vremenske točke na uzorku od 341 dijade zaposlenika i njihovih...
Utjecaj perifernih motivatora kao marketinških alata na posttransakcijsku lojalnost davatelja krvi
Utjecaj perifernih motivatora kao marketinških alata na posttransakcijsku lojalnost davatelja krvi
Zrinka Blažević
Kvaliteta odnosa s korisnicima važna je za opstanak, rast i prosperitet organizacije, kako u profitnom, tako i u neprofitnom sektoru. Stoga je u djelovanju neprofitnih organizacija izražena potreba za intenziviranjem marketinškog strateškog pristupa usmjerenog u pravcu ostvarivanja kvalitetnijih odnosa s donatorima. U praksi se koriste dva strateška pristupa, transakcijski pristup i pristup uspostavljanja dugoročnih odnosa s donatorima, koji fokus stavlja na motivaciju, zadovoljenje i...
Utjecaj poduzetničkog obrazovanja na društveno poduzetničke namjere generacije Z
Utjecaj poduzetničkog obrazovanja na društveno poduzetničke namjere generacije Z
Ivan Turčić
U interesu je istraživača doći do spoznaje što sve pokreće pojedinca da osnuje (društveno) poduzeće. (Društveno) poduzetnička namjera prvi je korak prema poduzetničkom ponašanju te su se stoga znanstvenici usmjerili na istraživanje prediktora i čimbenika koji utječu na proces formiranja društveno poduzetničkih namjera. Poduzetničko obrazovanje identificirano je kao jedan od možebitnih čimbenika koji utječu na društveno poduzetničke namjere, ali je uočen nedostatak...
Utjecaj političara i birača na političko-proračunski ciklus
Utjecaj političara i birača na političko-proračunski ciklus
Velibor Mačkić
U doktorskoj disertaciji analizira se utjecaj političara i birača na političko-proračunski ciklus (engl. political budget cycle, PBC) u devet zemalja članica EU (Austrija, Njemačka, Španjolska, Češka, Hrvatska, Slovačka, Italija, Nizozemska i Švedska) u vremenskom razdoblju 1995. – 2012. godine. Osnovni cilj disertacije bio je teorijski prikazati i identificirati uloge političara i birača na stvaranje političko-proračunskog ciklusa u nekoj državi, na općoj (nacionalnoj) i...
Utjecaj potražnje za glazbenim festivalima na ekonomske učinke turističke destinacije u Republici Hrvatskoj
Utjecaj potražnje za glazbenim festivalima na ekonomske učinke turističke destinacije u Republici Hrvatskoj
Goran Belošević
Turizam iz godine u godinu na globalnoj razini bilježi rast međunarodnih turističkih dolazaka, a posljedično i prihoda od turizma. Takav konstantan rast turističkog prometa rezultirao je diversifikacijom turističkog proizvoda i nastankom specifičnih oblika turizma, protuteža sveopćem masovnom turizmu. Festivali elektroničke glazbe dio su manifestacijskog turizma koji pripada skupini specifičnih oblika turizma temeljenih pretežno na društvenim resursima, tj. manifestacijama, a...
Utjecaj promjena poreznog opterećenja dobiti na kretanje izravnih stranih ulaganja u post-tranzicijskim zemljama srednje i istočne Europe
Utjecaj promjena poreznog opterećenja dobiti na kretanje izravnih stranih ulaganja u post-tranzicijskim zemljama srednje i istočne Europe
Marija Davidović
Predmet istraživanja doktorske disertacije je utjecaj promjena poreznog opterećenja dobiti na kretanje izravnih stranih ulaganja u post - tranzicijskim zemljama srednje i istočne Europe. Iako porez ne spada u glavne čimbenike u odlukama o tome gdje investirati, pitanje poreza i izgrađenosti poreznog sustava ima sve važniju ulogu u odlukama investitora. Problemi promjena poreznih stopa i priljeva izravnih stranih ulaganja uvijek su aktualni, budući da vlade pokušavaju privući strana...
Utjecaj promjena stopa poreza na dodanu vrijednost na potrošačke cijene u Republici Hrvatskoj
Utjecaj promjena stopa poreza na dodanu vrijednost na potrošačke cijene u Republici Hrvatskoj
Antonija Buljan
Nositelji politike u Republici Hrvatskoj učestalim izmjenama u sustavu PDV-a pokušavaju ostvariti različite ciljeve. Neke su mjere usmjerene na stimuliranje gospodarske aktivnosti u određenim djelatnostima, neke na smanjivanje regresivnosti PDV-a, dok su neke donesene u svrhu poticanja potrošnje određenih meritornih dobara od strane pojedinaca slabije kupovne moći. Pritom učinkovitost navedenih mjera i ostvarenje navedenih ciljeva prvenstveno ovisi o prijenosu promjena stopa PDV-a na...
Utjecaj promjena zahtjeva za objavljivanjem na unaprjeđenje modela financijskoga izvještavanja
Utjecaj promjena zahtjeva za objavljivanjem na unaprjeđenje modela financijskoga izvještavanja
Ana Rep
Financijski izvještaji temeljno su sredstvo komunikacije između poduzeća i njegovih interesno-utjecajnih skupina. Kako bi ta komunikacija bila transparentna i kvalitetna financijski izvještaji moraju sadržavati relevantne i vjerno predočene informacije na temelju kojih zainteresirani korisnici donose svoje odluke. Međunarodna istraživanja pokazuju kako se u financijskim izvještajima objavljuje mnogo irelevantnih, a istodobno nedovoljno relevantnih informacija. Kako bi se uočeni...
Utjecaj razine online proračunske transparentnosti hrvatskih i lokalnih jedinica na odabrane političke i ekonomske varijable
Utjecaj razine online proračunske transparentnosti hrvatskih i lokalnih jedinica na odabrane političke i ekonomske varijable
Simona Prijaković
Doktorski rad istražuje porast razine online lokalne proračunske transparentnosti (OLPT), hrvatskih lokalnih jedinica, odnosno 128 gradova i 428 općina, te njegove posljedice u razdoblju 2014. – 2021. Glavni cilj je teorijski identificirati i empirijski utvrditi glavne političke i ekonomske učinke tog rasta. Pomoću ekonometrijskih metoda testiraju se četiri hipoteze, tj. utjecaj rasta razine OLPT-a na odabrane političke (reizbor nositelja izvršne vlasti) i ekonomske varijable...
Utjecaj sadržaja na društvenim medijima nacionalnih turističkih zajednica na angažiranost potrošača i namjeru posjeta odredištu
Utjecaj sadržaja na društvenim medijima nacionalnih turističkih zajednica na angažiranost potrošača i namjeru posjeta odredištu
Gabrijela Vidić
Cilj doktorskog rada bio je definirati model angažiranosti potrošača specifičan za kontekst turizma. U modelu je angažiranost potrošača konstrukt s pet podprocesa, dok je namjera posjeta odredištu specifična posljedica. U prvom dijelu empirijskog istraživanja provedena je analiza slikovnog sadržaja na društvenim medijima nacionalnih turističkih zajednica Italije i Španjolske. Analizom sadržaja uz korištenje MAXQDA 12 utvrđene su kategorije slikovnog sadržaja koje se...

Pages