Paginacija

Utjecaj institucionalnih investitora na korporacijsko upravljanje poduzeća u Republici Hrvatskoj
Utjecaj institucionalnih investitora na korporacijsko upravljanje poduzeća u Republici Hrvatskoj
Ivana Đunđek Kokotec
Istraživački problem doktorskog rada bio je usmjeren na ispitivanje utjecaja institucionalnih investitora na korporacijsko upravljanje poduzeća u Republici Hrvatskoj. Dosadašnja istraživanja potvrđuju tezu kako prisutnost institucionalnih investitora u vlasničkoj strukturi dioničkih društava pozitivno utječe na vrijednost poduzeća ograničavanjem djelovanja menadžmenta poduzeća da djeluje isključivo u svoju korist, čime se smanjuje jaz između vlasničkih intencija i...
Utjecaj karakteristika osobnosti poduzetnika na sigurnost i uspješnost poslovanja mikro poduzeća
Utjecaj karakteristika osobnosti poduzetnika na sigurnost i uspješnost poslovanja mikro poduzeća
Tomislav Novoselec
U radu je pojmovno objašnjena poduzetnička osobnost te njena snažna uloga u poslovanju poduzeća. Dodatno su istaknuti dosadašnji diskursi znanstvenog izučavanja poduzetničke osobnosti, a posebna je pozornost usmjerena sistematizaciji i teorijskom objašnjenju petnaest karakteristika osobnosti poduzetnika temeljem rada Filion (2011.) kao idejne okosnice ovoga rada. Temeljem konstrukata ličnosti recentnih psiholoških ispitivačkih instrumenata poduzetničke osobnosti, a sukladno...
Utjecaj kauzalnoga i efektualnoga pristupa poduzetništvu na poslovnu uspješnost malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Utjecaj kauzalnoga i efektualnoga pristupa poduzetništvu na poslovnu uspješnost malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Tin Horvatinović
Kauzalni i efektualni pristup poduzetništvu predstavljaju najrazvijenije mehanizme za razumijevanje poduzetničkog djelovanja. Oba pristupa prvotno su razvijena za fazu osnivanja poduzeća, ali protekom vremena prvenstveno se istražuju u postojećim poduzećima. Tema ovog rada je testirati utjecaj kauzalnoga i efektualnoga pristupa poduzetništvu na poslovnu uspješnost malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj uzimajući u obzir kontekst poslovanja. Rezultati pokazuju kako kauzalni...
Utjecaj ključnih činitelja uspjeha pri odabiru poslovne strategije nastupa građevinskih poduzeća na inozemnim tržištima
Utjecaj ključnih činitelja uspjeha pri odabiru poslovne strategije nastupa građevinskih poduzeća na inozemnim tržištima
Lana Lovrenčić Butković
Današnja razina globalizacije i intenziviranje svjetske konkurencije rezultirala je povećanjem broja poduzeća koja teže internacionalizaciji svog poslovanja, a internacionalizacija građevinskih poduzeća dobiva sve veći značaj i dolazi u fokus istraživačkog interesa unutar, ali i izvan akademske zajednice. Ona predstavlja veliki izazov pogotovo za menadžere i vlasnike građevinskih poduzeća prije svega zbog specifičnosti same građevinske industrije. Odabir koju poslovnu...
Utjecaj kognitivne komponente stava prema poduzeću na lojalnost klijenata
Utjecaj kognitivne komponente stava prema poduzeću na lojalnost klijenata
Mijo Renić
Područje doktorske disertacije obuhvaća upravljanje odnosima s klijentima (engl. Customer Relationship Management - CRM) kao jednu od važnijih odrednica marketinške filozofije poslovanja. Problem istraživanja disertacije je: na koji način različiti odnosi prema klijentima utječu na njihovu percepciju pravednosti poduzeća i lojalnosti, gledano kroz čimbenike koji utječu na održavanje i poboljšanje odnosa s klijentima: percipirana kvaliteta usluge, percipirano razlikovanje...
Utjecaj međunarodnih alternativnih fondova na realnu ekonomiju
Utjecaj međunarodnih alternativnih fondova na realnu ekonomiju
Miroslav Ilić
Fondovi alternativnog kapitala zauzimaju vrlo značajno mjesto u financijskom sustavu i u realnoj ekonomiji. U europskom sustavu fondova alternativnog kapitala vrlo su značajni međunarodni tokovi kapitala. Za međunarodne tokove kapitala alternativnih fondova poseban značaj ima međunarodna konkurentnost za alternativne investicije koja uvjetuje razlike u razini investicija fondova alternativnog kapitala između pojedinih zemalja. Također dosadašnja razina investicija alternativnih...
Utjecaj obiteljskih politika u Republici Hrvatskoj i odabranim europskim zemljama na blagostanje obitelji s djecom
Utjecaj obiteljskih politika u Republici Hrvatskoj i odabranim europskim zemljama na blagostanje obitelji s djecom
Martina Pezer
Disertacija se bavi potporama za djecu u Hrvatskoj i pet europskih zemalja. Potpore za djecu su novčana sredstva koja država ustupa kućanstvima s djecom putem naknada socijalne zaštite i poreznih olakšica kako bi nadoknadila izravne i neizravne troškove djece. U analizi je korišten mikrosimulacijski model poreza i socijalnih naknada EUROMOD te podatci iz EU-SILC i srodnih anketa. Empirijska komparativna analiza je ukazala na nepravedno raspodijeljene potpore za djecu u Hrvatskoj te...
Utjecaj odrednica poslovanja na rast društvenih poduzeća
Utjecaj odrednica poslovanja na rast društvenih poduzeća
Martina Dronjak
U ovom doktorskom radu prvo je opisan tijek razvoja društvenog poduzetništva od najranijih početaka do danas. Nadalje, opisuju se društveni poduzetnici i njihove karakteristike koje doprinose razvoju društvenih poduzeća. Opisane su individualne, organizacijske i institucionalne odrednice poslovanja te njihov značaj i utjecaj na rast društvenih poduzeća. Rast društvenih poduzeća u ovom doktorskom radu opisan je kroz broj zaposlenih tijekom godina u društvenom poduzeću. U...
Utjecaj osobnih zahtjeva i osobnih resursa na odnos između dizajna posla i inovativnoga ponašanja zaposlenika
Utjecaj osobnih zahtjeva i osobnih resursa na odnos između dizajna posla i inovativnoga ponašanja zaposlenika
Matija Marić
Predmet ove disertacije je istraživanje utjecaja usklađenosti dizajna posla te osobnih resursa i zahtjeva na inovativno ponašanje zaposlenika, putem intervenirajuće varijable radne angažiranosti. Inovativno ponašanje zaposlenika je konstrukt na razini pojedinca, a definira se kao oblik proaktivnog ponašanja koji uključuje istraživanje, generiranje, promociju i implementaciju ideja. Istraživanje je provedeno u tri vremenske točke na uzorku od 341 dijade zaposlenika i njihovih...
Utjecaj perifernih motivatora kao marketinških alata na posttransakcijsku lojalnost davatelja krvi
Utjecaj perifernih motivatora kao marketinških alata na posttransakcijsku lojalnost davatelja krvi
Zrinka Blažević
Kvaliteta odnosa s korisnicima važna je za opstanak, rast i prosperitet organizacije, kako u profitnom, tako i u neprofitnom sektoru. Stoga je u djelovanju neprofitnih organizacija izražena potreba za intenziviranjem marketinškog strateškog pristupa usmjerenog u pravcu ostvarivanja kvalitetnijih odnosa s donatorima. U praksi se koriste dva strateška pristupa, transakcijski pristup i pristup uspostavljanja dugoročnih odnosa s donatorima, koji fokus stavlja na motivaciju, zadovoljenje i...
Utjecaj poduzetničkog obrazovanja na društveno poduzetničke namjere generacije Z
Utjecaj poduzetničkog obrazovanja na društveno poduzetničke namjere generacije Z
Ivan Turčić
U interesu je istraživača doći do spoznaje što sve pokreće pojedinca da osnuje (društveno) poduzeće. (Društveno) poduzetnička namjera prvi je korak prema poduzetničkom ponašanju te su se stoga znanstvenici usmjerili na istraživanje prediktora i čimbenika koji utječu na proces formiranja društveno poduzetničkih namjera. Poduzetničko obrazovanje identificirano je kao jedan od možebitnih čimbenika koji utječu na društveno poduzetničke namjere, ali je uočen nedostatak...
Utjecaj političara i birača na političko-proračunski ciklus
Utjecaj političara i birača na političko-proračunski ciklus
Velibor Mačkić
U doktorskoj disertaciji analizira se utjecaj političara i birača na političko-proračunski ciklus (engl. political budget cycle, PBC) u devet zemalja članica EU (Austrija, Njemačka, Španjolska, Češka, Hrvatska, Slovačka, Italija, Nizozemska i Švedska) u vremenskom razdoblju 1995. – 2012. godine. Osnovni cilj disertacije bio je teorijski prikazati i identificirati uloge političara i birača na stvaranje političko-proračunskog ciklusa u nekoj državi, na općoj (nacionalnoj) i...

Paginacija