Pages

An analysis of human error in cybersecurity and its effects on different industries
An analysis of human error in cybersecurity and its effects on different industries
Petar Prgomet
The goal of this thesis is to analyze and compare the effects of human error on cybersecurity within the healthcare, education, retail, and financial services industries. By examining the common types of human errors that lead to cybersecurity threats in each sector, this research aims to provide insights into the unique challenges and vulnerabilities faced by these industries. The study will assess the consequences of human error in terms of financial, reputational, operational, and...
Analitička evidencija kupaca i dobavljača na primjeru poduzeća iz automobilske industrije
Analitička evidencija kupaca i dobavljača na primjeru poduzeća iz automobilske industrije
Adriana Nimac
Raĉunovodstveni informacijski sustav promatra se kao dio ukupnog informacijskog sustava poduzeća u kojem nastaju informacije, moćan i nužan resurs neophodan za poslovno odluĉivanje i upravljanje. Budući da je temeljni izvor informacija o poslovanju poduzeća, organizira se shodno vlastitim potrebama, zahtjevima i mogućnostima. Nužnost za razvijanje i organizaciju modula kupaca i dobavljaĉa unutar raĉunovodstvenog sustava te njihovo toĉno i detaljno praćenje, proizlazi iz...
Analitički aspekti društveno odgovornog poslovanja u kozmetičkoj industriji na primjeru tvrtke L'Oreal
Analitički aspekti društveno odgovornog poslovanja u kozmetičkoj industriji na primjeru tvrtke L'Oreal
Lana Dušak
Rad će prikazati temeljne odrednice društveno odgovornog poslovanja poduzeća, te utvrditi kako učinkovita primjena ove poslovne prakse osigurava dobra komunikacija sa svim interesno utjecajnim skupinama pri čemu značajnu ulogu ima marketing kao komunikacijski kanal. Rad će prikazati utjecaj društveno odgovornog poslovanja na odanost potrošača u kozmetičkoj industriji kao i dimenzije te pojavne oblike društveno odgovornog poslovanja. Rad će prikazati kako odgovorna praksa...
Analiza ERP sustava u proizvodnom poduzeću - studija slučaja
Analiza ERP sustava u proizvodnom poduzeću - studija slučaja
Slaven Škrlec
Implementacijom ERP sustava poduzeća postižu znatno bolje rezultate poslovanja iako financijska ulaganja i ulaganja ljudskih resursa su značajna. Zapreke koje nastaju između dijeljenja podataka i informacija unutar poduzeća mogu stvarati velike troškove i rizike u poslovanju. ERP sustavi povezuju upravo sve dijelove i procese u poduzeću te omogućuju pravilnu i efikasnu podjelu podataka kroz sustav. Poduzeća koja se bave proizvodnom djelatnošću u cilju imaju unaprijediti i...
Analiza FinTech-a
Analiza FinTech-a
Lidija Pucko
FinTech, odnosno financijska tehnologija, odnosi se na svaku upotrebu tehnologije i inovacija u financijskom sektoru. Razvoj tehnologije značajno doprinosi efikasnosti i profitabilnosti svih sektora gospodarstva. FinTech omogućuje unaprjeđenje dosadašnjih procesa u financijskom sektoru kroz implementiranje novih sustava, procesa i poslovnih modela. S obzirom na sve veću prisutnost FinTech-a, važno je analizirati i sistematizirati dosadašnje informacije o njegovoj ulozi u ključnim...
Analiza Grada Rovinja s aspekta održivog razvoja turizma
Analiza Grada Rovinja s aspekta održivog razvoja turizma
Karla Đuretek
Održivi turizam i njegov razvitak može se definirati kao „turizam koji u potpunosti uzima u obzir trenutne i buduće gospodarske, društvene i okolišne učinke, brine se o potrebama posjetitelja, sektora, okoliša i destinacije“. Važno je istaknuti kako se praksa, ali i smjernice za upravljanje održivim razvojem turizma mogu primijeniti na sve oblike turizma, u svim vrstama destinacija pa tako i u Gradu Rovinju koji je predmet analize ovog rada. Principi održivosti razvoja turizma...
Analiza Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 16 na primjeru odabranog poduzeća
Analiza Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 16 na primjeru odabranog poduzeća
Ivana Kolak
Predmet i cilj ovog rada je objasniti smisao i važnost međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, a posebno MSFI -16 – Najmovi, točnije njegovo priznavanje i mjerenje. Također, cilj je prikazati i analizirati financijske izvještaje društva SF1 Clips te kako navedeni standard utječe na računovodstveni i porezni tretman u poslovnim knjigama poduzeća SF1 Clips d.o.o. Ovaj rad je izrađen temeljem uporabe općih znanstvenih metoda kao što su indukcija, dedukcija te metoda...
Analiza PDV-a u državama članicama EU
Analiza PDV-a u državama članicama EU
Lorna Bilić
U ovome radu obraditi će se analiza poreza na dodanu vrijednost (PDV) u državama članicama Europske unije (EU) s ciljem razumijevanja njegovih osnovnih elemenata, povijesnog razvoja, zakonodavnog okvira i korporativne analize. Proučavanje povijesti i specifičnosti oporezivanja prometa omogućava dublje razumijevanje nastanka i razvitka PDV-a te utjecaja na gospodarstvo. Elementi oporezivanja prometa, poput poreznih obveznika, predmeta oporezivanja i postupka obračuna, igraju ključnu...
Analiza aktivnosti djece prilikom kupovine
Analiza aktivnosti djece prilikom kupovine
Lana Pejić
Tema ovoga rada je analiza aktivnosti djece prilikom kupovine. Glavni cilj rada je uočiti i analizirati koje su to aktivnosti koje djeca poduzimaju prilikom kupovine i donošenja odluke o kupovini određenog proizvoda. Pri tome se promatrao utjecaj vršnjaka, prodavača i roditelja te utjecaj promotivnih materijala i uređenja prodavaonice na donošenje odluka o kupovini. Kako bi se dobile što vjerodostojnije povratne informacije, u radu se osim sekundarnih podataka iz raznih domaćih i...
Analiza aktivnosti industrije oglašavanja na primjeru prehrambenih proizvoda
Analiza aktivnosti industrije oglašavanja na primjeru prehrambenih proizvoda
Tomislav Vranjković
Svake godine se troše velike količine novca kako bi se dostigla svijest o novim proizvodima. Sukladno tome je i cilj rada bio dokazati kako oglasi stvaraju percepciju kod djece o prehrambenim proizvodima. Prvotno je napravljena je analiza podataka iz Mediapulsa kako bi se utvrdila potrošnja unutar industrije. Roditelji su putem online ankete odgovarali na pitanja o prehrambenim navikama i količini korištenja medijskog sadržaja kod djece, a djeca su putem interaktivne igre iskazivala...
Analiza aktualnih promjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja
Analiza aktualnih promjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja
Ines Zubčić
Rad obuhvaća i analizira aktualne promjene financijskog izvještavanja kroz ulogu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja. Standardi su razvijeni i dalje se razvijaju kako bi njihova primjena prilikom sastavljanja i objave financijskih izvještaja bila općeprihvaćena na globalnoj razini. To bi doveli, čemu i oni teže, boljoj usporedivosti financijskih izvještaja. Odbor za međunarodne računovodstvene standarde javno objavljuje svoj plan rada na službenim stranicama. U...
Analiza bankovnih poslova na primjerima banaka u Republici Htvatskoj
Analiza bankovnih poslova na primjerima banaka u Republici Htvatskoj
Ivana Pavišić
Banke su poduzeća koja raspolažu i upravljaju novcem. Poslovanje banaka nije jednodimenzionalno, a bankarstvo nije samo primanje depozita i odobravanje kredita. Bankarski svijet i poslovi unutar banke dio su poslovnih procesa koji se odvijaju u banci. Glavni cilj i svrha ovog rada je analiza bankovnog poslovanja na primjerima banaka u Republici Hrvatskoj. Kroz rad će se analizirati te prikazati bankovni poslovi kroz teoriju i praksu.

Pages