Paginacija

Utjecaj političara i birača na političko-proračunski ciklus
Utjecaj političara i birača na političko-proračunski ciklus
Velibor Mačkić
U doktorskoj disertaciji analizira se utjecaj političara i birača na političko-proračunski ciklus (engl. political budget cycle, PBC) u devet zemalja članica EU (Austrija, Njemačka, Španjolska, Češka, Hrvatska, Slovačka, Italija, Nizozemska i Švedska) u vremenskom razdoblju 1995. – 2012. godine. Osnovni cilj disertacije bio je teorijski prikazati i identificirati uloge političara i birača na stvaranje političko-proračunskog ciklusa u nekoj državi, na općoj (nacionalnoj) i...
Utjecaj potražnje za glazbenim festivalima na ekonomske učinke turističke destinacije u Republici Hrvatskoj
Utjecaj potražnje za glazbenim festivalima na ekonomske učinke turističke destinacije u Republici Hrvatskoj
Goran Belošević
Turizam iz godine u godinu na globalnoj razini bilježi rast međunarodnih turističkih dolazaka, a posljedično i prihoda od turizma. Takav konstantan rast turističkog prometa rezultirao je diversifikacijom turističkog proizvoda i nastankom specifičnih oblika turizma, protuteža sveopćem masovnom turizmu. Festivali elektroničke glazbe dio su manifestacijskog turizma koji pripada skupini specifičnih oblika turizma temeljenih pretežno na društvenim resursima, tj. manifestacijama, a...
Utjecaj promjena poreznog opterećenja dobiti na kretanje izravnih stranih ulaganja u post-tranzicijskim zemljama srednje i istočne Europe
Utjecaj promjena poreznog opterećenja dobiti na kretanje izravnih stranih ulaganja u post-tranzicijskim zemljama srednje i istočne Europe
Marija Davidović
Predmet istraživanja doktorske disertacije je utjecaj promjena poreznog opterećenja dobiti na kretanje izravnih stranih ulaganja u post - tranzicijskim zemljama srednje i istočne Europe. Iako porez ne spada u glavne čimbenike u odlukama o tome gdje investirati, pitanje poreza i izgrađenosti poreznog sustava ima sve važniju ulogu u odlukama investitora. Problemi promjena poreznih stopa i priljeva izravnih stranih ulaganja uvijek su aktualni, budući da vlade pokušavaju privući strana...
Utjecaj promjena stopa poreza na dodanu vrijednost na potrošačke cijene u Republici Hrvatskoj
Utjecaj promjena stopa poreza na dodanu vrijednost na potrošačke cijene u Republici Hrvatskoj
Antonija Buljan
Nositelji politike u Republici Hrvatskoj učestalim izmjenama u sustavu PDV-a pokušavaju ostvariti različite ciljeve. Neke su mjere usmjerene na stimuliranje gospodarske aktivnosti u određenim djelatnostima, neke na smanjivanje regresivnosti PDV-a, dok su neke donesene u svrhu poticanja potrošnje određenih meritornih dobara od strane pojedinaca slabije kupovne moći. Pritom učinkovitost navedenih mjera i ostvarenje navedenih ciljeva prvenstveno ovisi o prijenosu promjena stopa PDV-a na...
Utjecaj promjena zahtjeva za objavljivanjem na unaprjeđenje modela financijskoga izvještavanja
Utjecaj promjena zahtjeva za objavljivanjem na unaprjeđenje modela financijskoga izvještavanja
Ana Rep
Financijski izvještaji temeljno su sredstvo komunikacije između poduzeća i njegovih interesno-utjecajnih skupina. Kako bi ta komunikacija bila transparentna i kvalitetna financijski izvještaji moraju sadržavati relevantne i vjerno predočene informacije na temelju kojih zainteresirani korisnici donose svoje odluke. Međunarodna istraživanja pokazuju kako se u financijskim izvještajima objavljuje mnogo irelevantnih, a istodobno nedovoljno relevantnih informacija. Kako bi se uočeni...
Utjecaj razine online proračunske transparentnosti hrvatskih i lokalnih jedinica na odabrane političke i ekonomske varijable
Utjecaj razine online proračunske transparentnosti hrvatskih i lokalnih jedinica na odabrane političke i ekonomske varijable
Simona Prijaković
Doktorski rad istražuje porast razine online lokalne proračunske transparentnosti (OLPT), hrvatskih lokalnih jedinica, odnosno 128 gradova i 428 općina, te njegove posljedice u razdoblju 2014. – 2021. Glavni cilj je teorijski identificirati i empirijski utvrditi glavne političke i ekonomske učinke tog rasta. Pomoću ekonometrijskih metoda testiraju se četiri hipoteze, tj. utjecaj rasta razine OLPT-a na odabrane političke (reizbor nositelja izvršne vlasti) i ekonomske varijable...
Utjecaj sadržaja na društvenim medijima nacionalnih turističkih zajednica na angažiranost potrošača i namjeru posjeta odredištu
Utjecaj sadržaja na društvenim medijima nacionalnih turističkih zajednica na angažiranost potrošača i namjeru posjeta odredištu
Gabrijela Vidić
Cilj doktorskog rada bio je definirati model angažiranosti potrošača specifičan za kontekst turizma. U modelu je angažiranost potrošača konstrukt s pet podprocesa, dok je namjera posjeta odredištu specifična posljedica. U prvom dijelu empirijskog istraživanja provedena je analiza slikovnog sadržaja na društvenim medijima nacionalnih turističkih zajednica Italije i Španjolske. Analizom sadržaja uz korištenje MAXQDA 12 utvrđene su kategorije slikovnog sadržaja koje se...
Utjecaj strategija cijena u hotelijerstvu na lanac vrijednosti i uspješnost turističkih destinacija
Utjecaj strategija cijena u hotelijerstvu na lanac vrijednosti i uspješnost turističkih destinacija
Branko Bogunović
Predmet istraživanja ovog rada je utjecaj hotelijerstva, prvenstveno udjela hotela u smještaju neke destinacije i prisutnosti globalnih hotelskih marki, na uspješnost turističkih destinacija u kojima se nalaze. Dodatno je žarište na odnosu strategija cijena hotela u vremenu financijske i ekonomske krize na njihovu dugoročnu uspješnost, kao i uspješnost turističkih destinacija u kojima se nalaze. Vezano uz predmet istraživanja, postavljene su tri hipoteze. Prva je hipoteza da je...
Utjecaj tehnologije, organizacije i okruženja na usvajanje informacijskih sustava za potporu implementacije strategije poslovanja
Utjecaj tehnologije, organizacije i okruženja na usvajanje informacijskih sustava za potporu implementacije strategije poslovanja
Dario Kos-Tušek
Tehnološki razvoj i inovacije informacijske tehnologije u 21. stoljeću uzrokuju stalnu promjenjivost načina poslovanja što otežava donošenje odluka u poduzećima. Prikupljene informacije postaju preduvjet za uspješnu provedbu, ali i kontinuirano definiranje strateških ciljeva poslovanja poduzeća, kvalitetno strateško promišljanje i donošenje odluka te ostvarenje planiranih poslovnih rezultata. U svrhu istraživanja postavljenih ciljeva kreiran je istraživački model koji...
Utjecaj uspješnosti integralnih informacijskih sustava na organizacijsku responzivnost u malim i srednjim poduzećima
Utjecaj uspješnosti integralnih informacijskih sustava na organizacijsku responzivnost u malim i srednjim poduzećima
Luka Sušac
Rapidni razvoj tehnologija na globalnoj sceni omogućio je razne poslovne prilike te postavio velike izazove pred sve sudionike tržišta. Posebice je navedeno utjecalo na mala i srednja poduzeća koja čine najveći segment svakog nacionalnog gospodarstva. Njihova agilnost i responzivnost pomažu im da ostanu konkurentni na tržištu i na taj način održe svoje poslovanje u nepredvidivim i dinamičnim okolnostima. Iskorištavanje modernih tehnologija omogućuje im da se natječu i s...
Utjecaj članstva u Europskoj uniji na makroekonomske i strukturne pokazatelje u Republici Hrvatskoj
Utjecaj članstva u Europskoj uniji na makroekonomske i strukturne pokazatelje u Republici Hrvatskoj
Marin Levaj
U ovom radu istraženo je kakve su makroekonomske i strukturne promjene nastupile u hrvatskom gospodarstvu nakon pristupanja Europskoj uniji. Opći cilj rada bio je kvantificirati ekonomske učinke članstva Hrvatske u Europskoj uniji te istražiti jesu li promjene statistički i ekonomski značajne. Iz rezultata istraživanja može se zaključiti da je Europska unija imala značajne pozitivne učinke na hrvatsko gospodarstvo. S makroekonomske strane pozitivno je djelovala na stopu rasta...
Učinak europskih fondova i institucionalnog okvira na konvergenciju bruto domaćeg proizvoda po stanovniku na regionalnoj razini za nove države članice Europske unije prostorno ekonometrijskim pristupom
Učinak europskih fondova i institucionalnog okvira na konvergenciju bruto domaćeg proizvoda po stanovniku na regionalnoj razini za nove države članice Europske unije prostorno ekonometrijskim pristupom
Marin Maras
U doktorskom radu analizira se konvergencija dohotka regija CEE zemalja na NUTS 2 razini u odnosu na prosječni dohodak regija EU. Zapravo, cilj je utvrditi kakva je povezanost sredstava iz EU fondova i institucionalnog okvira s konvergencijom BDP-a po stanovniku u 2019. godini. Budući da su regije međusobno povezane, i prisutna su prelijevanja učinaka među regijama spomenuto se kvantificira primjenom prostorne ekonometrije. Eksternalije se utvrđuju kroz direktan, indirektan i ukupan...

Paginacija