Pages

 Utjecaj elektroničke maloprodaje na rast dodane vrijednosti za potrošače
Utjecaj elektroničke maloprodaje na rast dodane vrijednosti za potrošače
Daniel Popović
Namjena – Namjena ove disertacija je istraţiti ĉimbenike prihvaćanja elektroniĉke maloprodaje od strane potrošaĉa na hrvatskom trţištu i njen utjecaj na rast dodane vrijednosti za potrošaĉe. Oblikovanje/metodologija/pristup – Ova disertacija sjedinjuje svjetski poznat i priznat Model prihvaćanja tehnologije te vanjske ĉimbenike od utjecaja na potrošaĉevo prihvaćanje elektroniĉke maloprodaje (cijena i udobnost), a istraţivanje je provedeno anketnim upitnikom na uzorku od...
 Utjecaj čimbenika konkurentnosti na uspješnost poslovanja hotela u sustavu globalnih lanaca
Utjecaj čimbenika konkurentnosti na uspješnost poslovanja hotela u sustavu globalnih lanaca
Sanela Vrkljan
Bez uključivanja u globalne tijekove i trendove, hotelima je gotovo nemoguće opstati i nemoguće konkurirati na turističkom tržištu. U teoretskom dijelu rada obradili smo problematiku trendova u hotelijerstvu, ekonomskih učinaka, konkurentnosti u hotelijerstvu te smo obradili problematiku globalnih hotelskih lanaca s naglaskom na poslovne modele. Jedan od glavnih ciljeva rada bio je testirati postoji li pozitivna povezanost između uspješnosti poslovanja hotela u sustavu globalnih...
Analiza utjecaja sustava poreza i socijalnih naknada na isplativost rada u Republici Hrvatskoj upotrebom mikrosimulacijskih modela
Analiza utjecaja sustava poreza i socijalnih naknada na isplativost rada u Republici Hrvatskoj upotrebom mikrosimulacijskih modela
Slavko Bezeredi
U disertaciji se analizira utjecaj sustava poreza, socijalnih naknada i politika za povećanje isplativosti rada na poticaje za rad i stopu siromaštva u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji. Promatraju se osobe izvan rada i njihov hipotetski prelazak u svijet rada, a kao glavni pokazatelj isplativosti rada izračunava se participacijska porezna stopa (PPS), koja mjeri koliki će dio bruto plaće ostvarene na novom poslu biti izgubljen iz proračuna kućanstava zbog povećanja iznosa...
Međuovisnost dinamičkih sposobnosti i internacionalizacije poslovanja poduzeća
Međuovisnost dinamičkih sposobnosti i internacionalizacije poslovanja poduzeća
Ivana Kovač
Predložena doktorska disertacija nudi novi pristup u analiziranju internacionalizacije poslovanja poduzeća u Republici Hrvatskoj baziranoj na dinamičkim sposobnostima. Za potrebe doktorske disertacije dinamičke sposobnosti definirane su kao kombinacija tehnoloških i menadžerskih sposobnosti dok je internacionalizacija poslovanja pojmljena njezinim užim značenjem odnosno izvoznim poslovima i transgraničnom prodajom hrvatskih poduzeća od ulaska Hrvatske u Europsku Uniju. Tehnološke...
Međuovisnost institucionalnoga okvira i društveno odgovornih strategija poduzeća
Međuovisnost institucionalnoga okvira i društveno odgovornih strategija poduzeća
Nikolina Markota Vukić
Društvena odgovornost poduzeća predstavlja predmet je mnogih istraživanja, posebice zbog svoje turbulentnih promjena u društvu i okolišu. Dosadašnja praksa poslovanja pokazala je kako je društvena odgovornost važna za održivost rasta i razvoja društva i gospodarstva. Pri tome nije dovoljna samo aktivnost poduzeća u domeni društvene odgovornosti, već su važne i karakteristike institucionalnog okvira unutar kojeg poduzeća posluje. Analiza dosadašnjih istraživanja pokazala...
Model usvajanja tehnologija velikih podataka u pametnim gradovima Europske Unije
Model usvajanja tehnologija velikih podataka u pametnim gradovima Europske Unije
Jasmina Pivar
Pametan grad nastoji riješiti javne probleme pomoću rješenja temeljenih na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama uz zajedničku podršku više dionika i lokalne vlasti. U gradovima se stvara sve veća količina podataka koja postaje vrijedan resurs ako se njima upravlja pomoću tehnologija velikih podataka.Glavni cilj rada je opisati i ispitati čimbenike usvajanja tehnologija velikih podataka u gradovima Europske Unije. Predloženi model istraživanja temelji se na pregledu...
Modeliranje učinka fiskalne politike na pouzdanje potrošača kao prediktora ekonomske aktivnosti
Modeliranje učinka fiskalne politike na pouzdanje potrošača kao prediktora ekonomske aktivnosti
Marina Matošec
Disertacija obrađuje stabilizacijsku funkciju fiskalne politike na nov način, uključivanjem bihevioralne komponente u ekonomski model. Umjesto promatranja široko istraženog izravnog učinka fiskalne politike na makroekonomsku aktivnost putem fiskalnog multiplikatora, ispituje se mogu li nositelji fiskalne vlasti djelovati posredno te povećati učinkovitost provedenih mjera utječući na pouzdanje, odnosno optimizam potrošača. Ekonometrijskom panel analizom ispituju se učinci...
OPRAVDANOST PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE U HRVATSKOM BANKOVNOM SUSTAVU
OPRAVDANOST PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE U HRVATSKOM BANKOVNOM SUSTAVU
Vinko Miličević
Upravljanje valutnim rizikom primjenom valutne klauzule, kao dominantne metode, u hrvatskom bankovnom sustavu posljednjih je godina pod snažnim utjecajem nestabilnosti na deviznom tržištu, prije svega nakon snažnog rasta tečaja švicarskog franka u odnosu na domaću valutu. Valutni rizik predstavlja jedan od značajnijih rizika poslovanja banaka u Hrvatskoj od dana uspostavljanja financijskog tržišta. Istraživanje u doktorskom radu usmjereno je na područje primjene valutne klauzule...
Ocjena učinkovitosti upravljanja nekretninama u vlasništvu gradova u Republici Hrvatskoj
Ocjena učinkovitosti upravljanja nekretninama u vlasništvu gradova u Republici Hrvatskoj
Marko Ignjatović
Predmet istraživanja doktorske disertacije su nekretnine u vlasništvu gradova u Republici Hrvatskoj, ocjena i prepoznavanje glavnih odrednica učinkovitog upravljanja nekretninama. Glavno istraživačko pitanje na koje doktorska disertacija treba odgovoriti je upravljaju li gradovi učinkovito nekretninama u svom vlasništvu. Upravljanje gradskom imovinom možemo definirati kao sintagmu koja objedinjuje niz različitih složenih i multidisciplinarnih aktivnosti u okviru poslovanja gradova....
POVEZANOST DINAMIČKIH SPOSOBNOSTI I KONKURENTSKE DINAMIKE U TELEKOMUNIKACIJSKOJ DJELATNOSTI
POVEZANOST DINAMIČKIH SPOSOBNOSTI I KONKURENTSKE DINAMIKE U TELEKOMUNIKACIJSKOJ DJELATNOSTI
Tereza Barun
Doktorska disertacija analizira povezanost dinamičkih sposobnosti poduzeća i konkurentske dinamike te njihov utjecaj na kretanje udjela na tržištu kod poduzeća u telekomunikacijskoj djelatnosti. Rad predstavlja prvi pokušaj povezivanja konkurentske aktivnosti poduzeća i sposobnosti rekonfiguracije interno izgrađenih i eksterno pribavljenih resursa poduzeća s tržišnim udjelom. Analizira se direktan utjecaj dinamičkih sposobnosti na kretanje udjela na tržištu, kao i njihov...
POVEZANOST KVALITETE MOBILNOG BANKARSTVA I REPUTACIJE BANAKA
POVEZANOST KVALITETE MOBILNOG BANKARSTVA I REPUTACIJE BANAKA
Berislava Starešinić
Doktorski rad istražuje na koji se način može povezati sigurnost, dostupnost i jednostavnost korištenja mobilnog bankarstva sa percipiranom kvalitetom usluge mobilnog bankarstva banke te postoji li povezanost između percipirane kvalitete usluge mobilnog bankarstva i reputacije banaka. Primarni podaci istraživanja prikupljeni su uz pomoć anketnog upitnika. Hipoteze rada testirane su i potvrđene metodom višestrukih modela jednostavne i složene linearne regresije. Istraživanje...
PROCJENA UČINKOVITOSTI I RIZIKA SUDJELOVANJA PRIVATNOG SEKTORA U RAZVOJU CESTOVNE INFRASTRUKTURE
PROCJENA UČINKOVITOSTI I RIZIKA SUDJELOVANJA PRIVATNOG SEKTORA U RAZVOJU CESTOVNE INFRASTRUKTURE
Domagoj Dodig
Porastom javnog duga, deficita proračuna kao i ostalih fiskalnih ograničenja, brojne države članice EU-a suočavaju se s nemogućnosti financiranja javnih infrastrukturnih projekata zaduživanjem. U takvim modelima javni naručitelji preuzimaju obaveze i rizike projekata. Pojavom alternativnih modela financiranja, koji uključuju sudjelovanje privatnog sektora, kao što su koncesije i javno-privatna partnerstva, moguće je rizike projekata cestovne infrastrukture podijeliti na način da...

Pages