Paginacija

Analiza financijske pismenosti srednjoškolaca na području Krapinsko-zagorske županije
Analiza financijske pismenosti srednjoškolaca na području Krapinsko-zagorske županije
Anita Brlić
Financijska pismenost sastavni je dio života svakog pojedinca i sastavnica donošenja pravilnih i racionalnih odluka. Porastom kompleksnosti financijskih proizvoda u posljednjim godinama raste i potreba za financijskih obrazovanjem, posebice mladih. Stoga je cilj ovog rada korištenjem primarnih podataka prikupljenih on-line anketom te sekundarnih podataka analizirati stupanj financijske pismenosti srednjoškolaca na području Krapinsko-zagorske županije te prikazati moguću razliku...
Analiza financijske situacije Jamnice
Analiza financijske situacije Jamnice
Ivan Potočki
Analiza pet temeljnih odrednica financijske situacije može se primijeniti na bilo koje poduzeće i uvidjeti njegov financijski položaj i tržišnu moć. Analizom poduzeća Jamnice d.d., Maraske d.d. i Badela 1862 d.d. zaključuje se kako Jamnica d.d. ima tržišnu moć i dominantno je poduzeće u industriji proizvodnje bezalkoholnih pića. Do ovakvih rezultata došlo se analiziranjem njihovih temeljnih financijskih izvještaja, bilance, računa dobiti i gubitka i izvještaja o novčanom...
Analiza financijske situacije Zagrebačke banke d.d.
Analiza financijske situacije Zagrebačke banke d.d.
Petra Maloča
Najvažnije institucije u kontekstu kreditnih institucija su banke. Cilj je prikazati karakteristike kreditnih institucija i zakonski okvir kojeg se moraju pridržavati. U radu će se analizirati Zagrebačka banka d.d. i njezina financijska situacija kroz vremensko razdoblje od 2014. do 2017. godine. Prvi dio rada čini teorijski dio, odnosno baza za provođenje analize financijskih izvještaja. Drugi dio je analiza financijskih izvještaja koja se provodi horizontalnom i vertikalnom...
Analiza financijske situacije građevinskog poduzeća Kamgrad d.o.o.
Analiza financijske situacije građevinskog poduzeća Kamgrad d.o.o.
Mihael Mamić
Građevinarstvo je djelatnost koja ima obilježja proizvodnog i uslužnog sektora, zapošljava velik broj stanovništva, potiče razvoj tehnologije i inovativnosti te čini izrazito velik doprinos u stvaranju boljeg dobra za čovjeka. Posljednjih 10 godina, građevinarski sektor u Hrvatskoj zahvaća trend povećanja broja malih poduzeća, no isto tako zahvaćen financijskom krizom 2008. godine bilježi pad broja zaposlenih, pad cijena nekretnina i povećanje troškova sirovina. S ukupnim...
Analiza financijske situacije na primjeru poduzeća Karolina d.o.o.
Analiza financijske situacije na primjeru poduzeća Karolina d.o.o.
Darko Rodić
Analizom financijske situacije poduzeća Karolina d.o.o. se uz pomoć odabranih metoda i pokazatelja dobio uvid u određene segmente poslovanja i poduzeća u cjelini. Prvi korak u analizi poduzeća je pregled karakteristika poslovanja konditorske industrije u Republici Hrvatskoj kroz uvjete poslovanja i osnovne financijske izvještaje promatranog poduzeća. U sljedećem koraku dijagnosticirano je stanje i performanse operativnog poslovanja poduzeća Karolina d.o.o. kroz ocjenu stanja i...
Analiza financijske situacije poduzeća Kamgrad d.o.o.
Analiza financijske situacije poduzeća Kamgrad d.o.o.
Dora Vragović
Cilj ovog rada je detaljnom analizom prikazati financijsku situaciju konkretnog poduzeća te usporediti dobivene vrijednosti s odabranim konkurentima. Analiza je provedena na poduzeću Kamgrad d.o.o. nakon čega su rezultati uspoređivani sa dva najbliža konkurenta: GIP Pionir d.o.o. te VMD Grupa d.o.o. Prije same analize proučila se industrija u kojoj poduzeće djeluje te makrookruženje u kojem se poduzeće nalazi. Iako se na vanjske čimbenike ne može utjecati, pravovremenim...
Analiza financijske situacije poduzeća Pliva d.o.o.
Analiza financijske situacije poduzeća Pliva d.o.o.
Mara Todorić
Analiza farmaceutske industrije na primjeru najvećeg proizvođača u regiji Pliva Hrvatska d.o.o. provedena je na temelju odabranih metoda, financijskih izvještaja i pokazatelja s ciljem dobivanja uvida u operativno poslovanje poduzeća i industriju. Kako bi se dobio pregled karakteristika farmaceutske industrije, prvi dio diplomskog rada uključuje analizu industrije u Europskoj uniji, regiji i Republici Hrvatskoj. Jedan dio analize financijske situacije obuhvaća analiza financijskih...
Analiza financijske situacije poduzeća Valmar grupa d.d.
Analiza financijske situacije poduzeća Valmar grupa d.d.
Dario Polovina
Financijska situacija kao kompleks u novcu iskazane sposobnosti za postizanje uspjeha dio je ukupnog poduzeća kao sistema i ukupnosti poslovanja kao jedinstvenog procesa koji se odvija kao kompleks povezivanja operativnih dijelova u kraćim razdobljima u jedinstven proces dugotrajnog razvitka. Financijsku situaciju stoga treba promatrati kao dio ukupnog poduzeća kao sistema i ukupnosti poslovanja kao procesa. U radu je analizirana financijska situacija, analizom četiri kompozicijska...
Analiza financijske sposobnosti srednjoškolaca na području Međimurske županije
Analiza financijske sposobnosti srednjoškolaca na području Međimurske županije
Kristina Kontrec
Financijska sposobnost kao relativno novi koncept još nije dovoljno istražena. Iako se u literaturi financijska sposobnost često poistovjećuje s financijskom pismenošću, to su dva različita koncepta. Financijska sposobnost je širi pojam te uz financijsko znanje i vještine uključuje pristup financijskim proizvodima, uslugama i institucijama. Potreba za financijskom sposobnošću nikada nije bila veća zbog povećanja inovacija i složenosti financijskih usluga, demografskih promjena...
Analiza financijske stabilnosti Croatia osiguranja d.d.
Analiza financijske stabilnosti Croatia osiguranja d.d.
Matija Vrhovski
Osiguranje je privredna, uslužna djelatnost koja štiti čovjeka i njegovu imovinu od posljedica rizičnih događaja te kao takvo ima izrazito bitnu ulogu u društvu. Cilj ovog diplomskog rada je pobliže prikazati ulogu osiguravajućih društava, djelatnosti kojima se bave te zakonski okvir kojeg se moraju pridržavati. U radu će se analizirati poduzeće Croatia osiguranje d.d. i njegova financijska stabilnost. Financijska stabilnost ocijenit će se pomoću vertikalne i horizontalne...
Analiza financijske stabilnosti poduzeća u uvjetima COVID-19 krize na primjeru Valamar d.d.
Analiza financijske stabilnosti poduzeća u uvjetima COVID-19 krize na primjeru Valamar d.d.
Isabella Milić
Suvremenost teme „Analiza financijske stabilnosti poduzeća u uvjetima COVID-19 krize na primjeru Valamar d.d.“ očituje se kroz činjenicu da je Valamar turistički div u Republici Hrvatkoj te bi, kao takav, trebao imati moć osigurati stabilnost poslovanja u krizi koja je direktno i bez velike najave pogodila upravo ovu gospodarsku djelatnost. Današnji trendovi u svijetu djeluju na svako poduzeće koje mora biti spremno djelovati na sve nedaće. Uloga kriznog menadžmenta tijekom...
Analiza financijske uspješnosti i perspektive razvoja poslovanja europskog i hrvatskog vinogradarstva i vinarstva
Analiza financijske uspješnosti i perspektive razvoja poslovanja europskog i hrvatskog vinogradarstva i vinarstva
Andrija Žanić
Vinogradarstvo se danas nalazi u drugačijim okolnostima u odnosu na uvjete koji su vladali do početka 21. stoljeća. Pojavio se problem klimatskih promjena, sve jače svjetske konkurencije oslobođene složenih europskih regulativa i promjene preferencija potrošača. Cilj ovog rada bio je ustanoviti koje su to buduće perspektive razvoja vinogradarstva i usporediti velika hrvatska poduzeća s drugim poduzećima iz Unije te na temelju odabranih ključnih financijskih...

Paginacija