Paginacija

Analiza elemenata fiskalne politike u funkciji podizanja fertiliteta u državama članicama Europske unije
Analiza elemenata fiskalne politike u funkciji podizanja fertiliteta u državama članicama Europske unije
Igor Fresl
Uz zelenu tranziciju, digitalizaciju i četvrtu industrijsku revoluciju, pitanje demografskih promjena jedan je od najvećih izazova s kojim se suočava današnja Europa. Neminovno starenje stanovništva te razdoblje niskoga fertiliteta na gotovo cijelome kontinentu dovode u pitanje održivost dosadašnjega koncepta socijalne države, a smanjeni kontingenti radnoaktivnoga stanovništva utječu na tržište rada i ugrožavaju dugoročni gospodarski rast. Uz to su mnoge nove zemlje članice...
Analiza elemenata marketinškog miksa grada Ozlja kao turističke destinacije
Analiza elemenata marketinškog miksa grada Ozlja kao turističke destinacije
Robertina Hranilović
Ozalj je manji grad smješten u Karlovačkoj županiji. Spoj je prekrasnih brežuljaka bogatih vinovom lozom, povijesnih građevina i raznih manifestacija. Još uvijek se nalazi u fazi razvoja turizma kojeg nije lako uskladiti sa svim sudionicima turističke destinacije. Uspješan razvoj turističke destinacije može se ostvariti uz implementaciju marketinškog koncepta. Prvo će se u radu definirati pojam i marketing turističke destinacije. Zatim se prelazi na analizu makrookruženja koja...
Analiza elemenata održivosti poslovanja Maslina Resorta na otoku Hvaru
Analiza elemenata održivosti poslovanja Maslina Resorta na otoku Hvaru
Darinka Matković
Održivi razvoj je proces koji zadovoljava potrebe naraštaja današnjeg vremena s naglaskom da se ne smije ugrožavati mogućnost zadovoljavanja potreba budućih generacija. Održivi razvoj turizma znači postizanje i zadržavanje ekonomskog, sociološkog, demografskog i ekološkog integriteta te očuvanje i razvijanje kulturnog identiteta prostora. Održivost otočnog poslovanja odnosno turizma zasniva se u ovom slučaju na zelenom turizmu koji savjesno djeluje u interakciji s okolišom,...
Analiza elemenata održivosti razvoja turizma u Nacionalnom parku Risnjak
Analiza elemenata održivosti razvoja turizma u Nacionalnom parku Risnjak
Magdalena Lujić
Budući da se na području Republici Hrvatskoj primarno razvija masovni turizam, sve više do izražaja dolaze negativne strane turizma, a koje su najčešće povezane s negativnim djelovanjem turizma na okoliš. U ovom slučaju se nipošto ne može zaključiti da je riječ o održivom turizmu iz razloga što je u ovom slučaju naglasak ponajprije na gospodarskom segmentu održivog razvoja. S druge strane, turizam u ruralnim područjima (a posebice kada je riječ o planinskim područjima kao...
Analiza europskog tržišta prirodnog plina
Analiza europskog tržišta prirodnog plina
Luka Kolenda
U diplomskom radu analizirat će se europsko tržište prirodnog plina s naglaskom na energetske politike, kojima države odlučuju i organiziraju korištenje energije iz odabranih izvora energije, čvorišta prirodnog plina, kojima se stvaraju likvidna i razvijena tržišta te lanci opskrbe, odnosno, pravci opskrbe, kojima europske države osiguravaju dostatnu i sigurnu ponudu plina unutar svojih granica. Nadalje, analizom odabranih država Europske unije, rad prikazuje širu sliku o...
Analiza farmaceutske industrije i vodećih farmaceutskih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Analiza farmaceutske industrije i vodećih farmaceutskih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Matea Miholić
Republika Hrvatska suočava se s globalnim problemom demografskog starenja koji u velikoj mjeri utječe na trend rasta potražnje za farmaceutskim proizvodima – lijekovima. Na domaćem tržištu ističu se tri vodeća farmaceutska poduzeća, a to su „Pliva Hrvatska d.o.o.“, „Belupo d.d.“ te „Jadran-Galenski laboratorij d.d.“. U ovom je radu analizirano poslovanje svakog poduzeća na temelju objavljenih financijskih izvještaja za period od četiri godine. Fokus je stavljen na...
Analiza financijske isključenosti i strategija njenog smanjivanja
Analiza financijske isključenosti i strategija njenog smanjivanja
Matija Janječić
Pristup primjerenim financijskim proizvodima i uslugama je kao i dohodak, školovanje ili zdravstvena skrb, osnovni element društvenog blagostanja pojedinca. Problemi vezani uz financijsku isključenost postali su predmet rastućeg interesa i jedan od glavnih društveno – ekonomskih izazova međunarodnih financijskih institucija, nacionalnih vlasti, centralnih banaka i drugih financijskih institucija. Tako je cilj Deklaracije Ujedinjenih naroda o postizanju univerzalnog pristupa...
Analiza financijske ovisnosti starijeg stanovništva o radno aktivnom stanovništvu korištenjem otkrivanja znanja iz baza podataka
Analiza financijske ovisnosti starijeg stanovništva o radno aktivnom stanovništvu korištenjem otkrivanja znanja iz baza podataka
Nika Molnar
Radom se proučavaju trend starenja stanovništva, načini izračuna omjera ovisnosti starijeg stanovništva i posljedice koje nosi demografsko starenje. Starenje stanovništva značajno utječe na financijske izdatke države, stoga njegovo je praćenje i razumijevanje ključno za ostvarenje dobrobiti stanovništva. Pomoću softverskog alata Weka provodi se otkrivanje znanja u bazama podataka Ujedinjenih naroda i Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj. Grupiranjem država u klastere na...
Analiza financijske pismenosti građana Vukovarsko-srijemske županije
Analiza financijske pismenosti građana Vukovarsko-srijemske županije
Ivana Marić
U današnjem svijetu pojam financijske pismenosti se dotiče gotovo svih segmenata svakodnevnog života pojedinca koji na dnevnoj bazi donosi različite odluke vezane uz financije. Značaj financijske pismenosti iz dana u dan postaje sve veći čemu su uvelike doprinijeli procesi globalizacije i tehnološkog napretka. Razvoj i proučavanje financijske pismenosti doprinosi donošenju kvalitetnijih financijskih odluka u budućnosti. Donošenjem kvalitetnih odluka pojedinac utječe, kako na...
Analiza financijske pismenosti osnovnoškolaca u Krapinsko-zagorskoj županiji
Analiza financijske pismenosti osnovnoškolaca u Krapinsko-zagorskoj županiji
Emilija Krkalo
Financijska pismenost je važan segment života svakog pojedinca. Ubrzanim procesom globalizacije, tehnološkim napretkom i sve većom kompleksnošću financijskog sustava, raste potreba za financijskim opismenjavanjem društva, a posebice za financijskim opismenjavanjem djece i mladih. Cilj ovog rada je opisati temeljne koncepte financijske pismenosti, predočiti stanje i razinu financijske pismenosti u Republici Hrvatskoj općenito, s posebnim naglaskom na djecu i mlade te ukazati na...
Analiza financijske pismenosti srednjoškolaca
Analiza financijske pismenosti srednjoškolaca
Adrijana Prekazi
Predmet i cilj završnog rada je značenje financijske pismenosti i njena važnost za srednjoškolce. Od osnovne škole đaci se susreću s osnovnim pojmovima iz financija poput novca, štednje, kupovine i prodaje. Osobne financije su prisutne u čovjekovom životu od najranije dobi. Naime, djeca su danas već od vrlo rane dobi uključena u donošenje odluka o kupnji, bilo utjecanjem na svoje roditelje, bilo samostalno zahvaljujući džeparcu koji dobivaju od roditelja. Cilj rada je...
Analiza financijske pismenosti srednjoškolaca Varaždinske županije
Analiza financijske pismenosti srednjoškolaca Varaždinske županije
Hana Beloša
Intenzivne promjene i inovacije u gospodarstvu, politici, financijskoj tehnologiji, bankarstvu i trgovini primorale su prosječnog potrošača da se informira i savlada nove načine zadovoljavanja svojih financijskih potreba. Financijska pismenost koja se sastoji od financijskog znanja, financijskih stavova i uvjerenja te financijskog ponašanja, nužan je preduvjet za socijalnu inkluziju građana na mnogim područjima. Kako bi se sposobnost razumijevanja i primjene financijskih informacija...

Paginacija