Pages

Analiza digitalnnih vještina u EU
Analiza digitalnnih vještina u EU
Petra Grbavec
Ovaj rad bavi se analizom digitalnih vještina u Europskoj uniji. Razvojem tehnologije digitalne vještine postale su nužan preduvjet za uspješno i efikasno obavljanje radnih zadataka ili obrazovanje. U radu su opisani oblici digitalnih vještina i primjeri korištenja kao i koncept digitalne pismenosti i povezani koncepti. Korištenjem dostupnih podataka izrađena je klaster analiza digitalnih vještina i napravljena usporedba položaja Hrvatske u odnosu na druge zemlje Europske unije....
Analiza dubinskog snimanja turističke agencije u Republici Hrvatskoj
Analiza dubinskog snimanja turističke agencije u Republici Hrvatskoj
Ante Slavica
U procesu preuzimanja, nakon stupanja u kontakt sa željenim poduzećem-metom, preuzimatelj se suočava s procesom dubinskog snimanja u svrhu pronalaženja odgovora za daljnji smjer integracije. U ovom radu analizira se provedeno dubinsko snimanje turističke agencije u Republici Hrvatskoj za razdoblje poslovanja od 2012.-2016. godine. Preuzimatelj vođen namjerom širenja i kontrole poslovanja u djelatnosti turizma u Republici Hrvatskoj preko dubinskog snimanja utvrđuje rizike i...
Analiza efekata devalvacije
Analiza efekata devalvacije
Irena Magdić
Da bi se uspostavila ravnoteža u bilanci plaćanja i uklonio njezin deficit, zemlje obično pribjegavaju devalvaciji svoje valute, čime pojeftinjuju svoju robu i usluge za inozemstvo. Krajnji efekt koji se očekuje jest povećanje izvoza, a smanjenje uvoza, dakle, proces koji će dovesti do ravnoteže u platnoj bilanci. Efekti devalvacije ne vide se odmah, s tim da ona u početku najprije donosi negativne posljedice (povećanje cijena uvoza), a tek potom dolazi do rasta izvoza – što je...
Analiza efekta primjene regulative najmova na računovodstvenu evidenciju i financijsko izvještavanje najmoprimaca i leasing društava
Analiza efekta primjene regulative najmova na računovodstvenu evidenciju i financijsko izvještavanje najmoprimaca i leasing društava
Tanja Bešlić
Cilj rada „Analiza efekta primjene regulative najmova na racunovodstvenu evidenciju i financijsko izvjestavanje najmoprimaca i leasing drustava“ je analizirati kako uvođenje Medjunarodnog standarda financijskog izvjestavanja 16 – Najmovi (u daljnjem tekstu MSFI 16) utjece na promjene u racunovodstvenoj evidenciji i financijskom izvjestavanju najmoprimaca i leasing drustava. Posebna pozornost se posvecuje racunovodstvenoj evidenciji i financijskom izvjestavanju najmoprimaca, s obzirom...
Analiza elemenata marketinškog miksa grada Ozlja kao turističke destinacije
Analiza elemenata marketinškog miksa grada Ozlja kao turističke destinacije
Robertina Hranilović
Ozalj je manji grad smješten u Karlovačkoj županiji. Spoj je prekrasnih brežuljaka bogatih vinovom lozom, povijesnih građevina i raznih manifestacija. Još uvijek se nalazi u fazi razvoja turizma kojeg nije lako uskladiti sa svim sudionicima turističke destinacije. Uspješan razvoj turističke destinacije može se ostvariti uz implementaciju marketinškog koncepta. Prvo će se u radu definirati pojam i marketing turističke destinacije. Zatim se prelazi na analizu makrookruženja koja...
Analiza financijske isključenosti i strategija njenog smanjivanja
Analiza financijske isključenosti i strategija njenog smanjivanja
Matija Janječić
Pristup primjerenim financijskim proizvodima i uslugama je kao i dohodak, školovanje ili zdravstvena skrb, osnovni element društvenog blagostanja pojedinca. Problemi vezani uz financijsku isključenost postali su predmet rastućeg interesa i jedan od glavnih društveno – ekonomskih izazova međunarodnih financijskih institucija, nacionalnih vlasti, centralnih banaka i drugih financijskih institucija. Tako je cilj Deklaracije Ujedinjenih naroda o postizanju univerzalnog pristupa...
Analiza financijske situacije Jamnice
Analiza financijske situacije Jamnice
Ivan Potočki
Analiza pet temeljnih odrednica financijske situacije može se primijeniti na bilo koje poduzeće i uvidjeti njegov financijski položaj i tržišnu moć. Analizom poduzeća Jamnice d.d., Maraske d.d. i Badela 1862 d.d. zaključuje se kako Jamnica d.d. ima tržišnu moć i dominantno je poduzeće u industriji proizvodnje bezalkoholnih pića. Do ovakvih rezultata došlo se analiziranjem njihovih temeljnih financijskih izvještaja, bilance, računa dobiti i gubitka i izvještaja o novčanom...
Analiza financijske situacije građevinskog poduzeća Kamgrad d.o.o.
Analiza financijske situacije građevinskog poduzeća Kamgrad d.o.o.
Mihael Mamić
Građevinarstvo je djelatnost koja ima obilježja proizvodnog i uslužnog sektora, zapošljava velik broj stanovništva, potiče razvoj tehnologije i inovativnosti te čini izrazito velik doprinos u stvaranju boljeg dobra za čovjeka. Posljednjih 10 godina, građevinarski sektor u Hrvatskoj zahvaća trend povećanja broja malih poduzeća, no isto tako zahvaćen financijskom krizom 2008. godine bilježi pad broja zaposlenih, pad cijena nekretnina i povećanje troškova sirovina. S ukupnim...
Analiza financijske situacije na primjeru poduzeća Karolina d.o.o.
Analiza financijske situacije na primjeru poduzeća Karolina d.o.o.
Darko Rodić
Analizom financijske situacije poduzeća Karolina d.o.o. se uz pomoć odabranih metoda i pokazatelja dobio uvid u određene segmente poslovanja i poduzeća u cjelini. Prvi korak u analizi poduzeća je pregled karakteristika poslovanja konditorske industrije u Republici Hrvatskoj kroz uvjete poslovanja i osnovne financijske izvještaje promatranog poduzeća. U sljedećem koraku dijagnosticirano je stanje i performanse operativnog poslovanja poduzeća Karolina d.o.o. kroz ocjenu stanja i...
Analiza financijske situacije poduzeća Kamgrad d.o.o.
Analiza financijske situacije poduzeća Kamgrad d.o.o.
Dora Vragović
Cilj ovog rada je detaljnom analizom prikazati financijsku situaciju konkretnog poduzeća te usporediti dobivene vrijednosti s odabranim konkurentima. Analiza je provedena na poduzeću Kamgrad d.o.o. nakon čega su rezultati uspoređivani sa dva najbliža konkurenta: GIP Pionir d.o.o. te VMD Grupa d.o.o. Prije same analize proučila se industrija u kojoj poduzeće djeluje te makrookruženje u kojem se poduzeće nalazi. Iako se na vanjske čimbenike ne može utjecati, pravovremenim...
Analiza financijske situacije poduzeća Pliva d.o.o.
Analiza financijske situacije poduzeća Pliva d.o.o.
Mara Todorić
Analiza farmaceutske industrije na primjeru najvećeg proizvođača u regiji Pliva Hrvatska d.o.o. provedena je na temelju odabranih metoda, financijskih izvještaja i pokazatelja s ciljem dobivanja uvida u operativno poslovanje poduzeća i industriju. Kako bi se dobio pregled karakteristika farmaceutske industrije, prvi dio diplomskog rada uključuje analizu industrije u Europskoj uniji, regiji i Republici Hrvatskoj. Jedan dio analize financijske situacije obuhvaća analiza financijskih...
Analiza financijske situacije poduzeća Valmar grupa d.d.
Analiza financijske situacije poduzeća Valmar grupa d.d.
Dario Polovina
Financijska situacija kao kompleks u novcu iskazane sposobnosti za postizanje uspjeha dio je ukupnog poduzeća kao sistema i ukupnosti poslovanja kao jedinstvenog procesa koji se odvija kao kompleks povezivanja operativnih dijelova u kraćim razdobljima u jedinstven proces dugotrajnog razvitka. Financijsku situaciju stoga treba promatrati kao dio ukupnog poduzeća kao sistema i ukupnosti poslovanja kao procesa. U radu je analizirana financijska situacija, analizom četiri kompozicijska...

Pages