Pages

ANALIZA POTICAJNOG OKVIRA STAMBENIH ŠTEDIONICA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA POTICAJNOG OKVIRA STAMBENIH ŠTEDIONICA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Mateja Knezić
U ovom završnom radu obrađena je teme stambene štednje, stambenih štedionica te sa njima povezanih državnih poticajnih sredstava. Ugovorni model stambenog financiranja jest model financiranja u kojemu građanin prvotno mora štedjeti određeno razdoblje prema ugovornom planu, nakon čega dobiva mogućnost podizanja stambenoga kredita. Navedeni model stambenog financiranja u obliku stambenih štedionica ustrojen je u Republici Hrvatskoj Zakonom o stambenoj štednji i državnom poticanju...
ANALIZA PRIJELAZA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA NA ZELENI RAST
ANALIZA PRIJELAZA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA NA ZELENI RAST
Edi Ricov
Ovim radom daje se pregled osnovnih pojmova vezanih uz mala i srednja poduzeća (MSP) te njihov prijelaz na zeleni rast u Europskoj uniji i Hrvatskoj. S obzirom da su mala i srednja poduzeća značajna za gospodarstvo Europske unije, a njihov raspored među članicama različit, promatra ih se kako u okviru EU-28 tako i kroz nacionalni odnosno regionalni aspekt. Opće je poznato da su resursi kojima raspolažemo na planeti ograničeni, a njihova iskorištenost sve veća, pa je nužan zaokret...
ANALIZA PROCJENE VRIJEDNOSTI PODUZEĆA U TRANSAKCIJI PREUZIMANJA STUDIJA SLUČAJA: FRUCTAL D.D.
ANALIZA PROCJENE VRIJEDNOSTI PODUZEĆA U TRANSAKCIJI PREUZIMANJA STUDIJA SLUČAJA: FRUCTAL D.D.
David Habek
Kada proučavamo transakcije preuzimanja, nemoguće je ne složiti se s tvrdnjom, koja se može povezati s jednim od temeljnih ekonomskih postulata: „kupi jeftino, prodaj skupo“, a tvrdi da je glavni cilj svakog preuzimanja povećanje vrijednosti poduzeća, odnosno primarno njegovih dionica. Kao što je vidljivo iz A.T. Kearney studije, unatoč dobroj namjeri i jasnoj ekonomskoj logici koja je utemeljena na analizama i kalkulacijama, velik dio transakcija je neuspješan. Najčešće...
ANALIZA PROMJENA U RAČUNOVODSTVENIM STANDARDIMA – SLUČAJ NAJMOVA
ANALIZA PROMJENA U RAČUNOVODSTVENIM STANDARDIMA – SLUČAJ NAJMOVA
Kristina Klarić
Tema ovoga diplomskoga rada je analiza utjecaja promjena računovodstvenih standarda na financijske izvještaje te pokazatelje grupe Inditex. Konkretna promjena koja će se analizirati je uvođenje Međunarodnoga standarda financijskoga izvještavanja 16 umjesto Međunarodnoga računovodstvenoga standarda 17. Oba standarda odnose se na financijski tretman najmova te njihovo iskazivanje u financijskim izvještajima. Naime, dosadašnji problem je bio taj što poduzeća najmoprimci nisu bili...
ANALIZA PRORAČUNA GRADA DRNIŠA
ANALIZA PRORAČUNA GRADA DRNIŠA
Lucija Fileš
Analizirajući proračun Grada Drniša bitno je spomenuti da ukupni prihodi i rashodi poslovanja osciliraju kroz sve promatrane godine. Kategorija prihodi od poreza opada kroz početna promatrana razdoblja (2010., 2011.), što upućuje na manji broj zaposlenih, dok se stanje u pogledu poreza i zaposlenosti u 2012. i 2013. godini lagano poboljšava. Grad Drniš je uvršten u drugu skupinu područja posebne državne skrbi zbog okolnosti nastalih na temelju posljedica agresije na Republiku...
ANALIZA PRORAČUNA RH I PROJEKCIJE ZA BUDUĆNOST
ANALIZA PRORAČUNA RH I PROJEKCIJE ZA BUDUĆNOST
Franko Lazić
Cilj rada bio je prikazati važnost državnog proračuna za pojedinu zemlju i gospodarstvo. Stoga, na temelju provedene analize može se zaključiti kako je proračun najvažniji instrument fiskalne politike kojim se financiraju sve javne potrebe. Donošenje državnog proračuna kompleksan je proces koji je nužno kvalitetno odraditi i detaljno razraditi, budući da se njime utječe na cjelokupnu državu. Kako bi se financirale javne potrebe potrebno je prikupiti dovoljnu količinu sredstava...
ANALIZA RAZVEDENIH BRAKOVA U HRVATSKOJ  od  1991. do 2013.
ANALIZA RAZVEDENIH BRAKOVA U HRVATSKOJ od 1991. do 2013.
Marko Tokić
Prema svemu prikazanom u radu može se zaključiti da u novije doba iznimno raste broj razvedenih brakova, dok se broj sklopljenih brakova smanjuje. U devedesetim godina najmanji broj razvedenih brakova bio je 1996. godine, kada je iznosio 3.612, dok je svoj maksimum dosegao 1991. godine kada je iznosio 4.877 razvedenih brakova. Takav podatak može se povezati s Domovinskim ratom i brojnim demografskim promjenama. Nadalje, 2000. godina nakon izglednog oporavka od 1996. do 1999., donosi...
ANALIZA RAZVIJENOSTI  WELLNESS TURIZMA U HRVATSKOJ
ANALIZA RAZVIJENOSTI WELLNESS TURIZMA U HRVATSKOJ
Nikolina Pasarić
Turizam je vrlo unosan izvor prihoda Republike Hrvatske. Hrvatska je bogata turističkom ponudom, no nije dovoljno samo posjedovati potencijal, nego je potrebno iskoristiti ga. Wellness je podoblik zdravstvenog turizma, koji je posljednjih godina postao vrlo popularan i tražen. Nekada se nalazio unutar hotelskog i zdravstvenog kompleksa, dok danas postoje zasebne wellness oaze. Cijene su pristupačne i primamljive svima. Klijenti koji uživaju u čarima wellness usluge su od niskog pa sve...
ANALIZA RAZVOJA GAMING INDUSTRIJE U SVIJETU
ANALIZA RAZVOJA GAMING INDUSTRIJE U SVIJETU
Luka Višić
Prije otprilike 10 godina stvari su se na području gaming industrije počele značajno mijenjati i to prije svega zahvaljujući razvoju internetske tehnologije. Svi oni koji su se bavili izradom video igara dobili su priliku djelovati i distribuirati svoje igre digitalno što je znatno smanjilo troškove i dalo prostora za čitav niz novih kreativnih zahvata koji su omogućili ubrzan razvoj industrije. Početke gaminga smještamo u 70-e i 80-e godine 20. stoljeća, a otada do danas gaming...
ANALIZA SEKTORSKIH INDEKSA NA ZAGREBAČKOJ BURZI
ANALIZA SEKTORSKIH INDEKSA NA ZAGREBAČKOJ BURZI
Ana Novak
U radu su napravljene deskriptivna i fundamentalna analiza pet sektorskih indeksa Zagrebačke burze. Pomoću deskriptivne analize prinosa sektorskih indeksa mogu se izvesti prinos i rizik za svaki promatrani gospodarski sektor koji indeksi obuhvaćaju. Fundamentalnom analizom obuhvaćeni su najvažniji financijski pokazatelji pomoću kojih se mogu ocijeniti likvidnost, solventnost i profitabilnost poduzeća te su izračunati i pokazatelji investiranja pomoću kojih investitori mogu donijeti...
ANALIZA SIMBOLA ORGANIZACIJSKE KULTURE
ANALIZA SIMBOLA ORGANIZACIJSKE KULTURE
Hrvoje Ljubas
Iz svega navedenog, može se zaključiti da multinacionalna kompanija Google ima bogatu i jedinstvenu korporacijsku kulturu. Tijekom dosadašnjeg poslovanja, kompanija je izrasla u sinonim za uspješnu organizacijsku kulturu kakvo bi svako poduzeće željelo ostvariti. O njezinoj uspješnosti najbolje očituje podatak da u godini dana, kompanija zaprimi više od milijun aplikacija za posao. Oni su uspjeli učiniti što mnoge kompanije nisu, a to je - učiniti zaposlenika sretnim u njegovom...
ANALIZA STABILNOSTI BANKOVNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE
ANALIZA STABILNOSTI BANKOVNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE
Ana Bogdan
Nakon provedenog istraživanja domaćeg bankovnog sustava i analize svih važnijih pokazatelja, može se donijeti zaključak da je sustav iznimno stabilan, spreman na sve negativne scenarije i objektivno nema straha od ponavljanja sustavnih bankovnih kriza iz prošlosti. Cjelokupni bankovni sustav iznimno je dobro kapitaliziran, što se posebice odnosi na najveće banke koje imaju i najveće stope kapitala. Većina aktive bankarskog sektora je trenutačno u bankama sa stranim vlasnicima,...

Pages