Pages

ANALIZA OBILJEŽJA ORGANIZACIJSKE KULTURE U PODUZEĆU IZ MODNE INDUSTRIJE
ANALIZA OBILJEŽJA ORGANIZACIJSKE KULTURE U PODUZEĆU IZ MODNE INDUSTRIJE
Ivana Pejazić
Organizacijska kultura svake organizacije obuhvaća relativno postojane karakteristike. Ona se razvija tijekom godina i temelji se na vrijednostima koje sam vlasnik promiče i razvija, a prema kojima zaposlenici osjećaju snažnu predanost. Osim toga, postoji nekoliko sila koje kontinuirano djeluju da bi održavale određenu kulturu. Te sile uključuju pisane iskaze o misiji i filozofiji organizacije, dizajn fizičkih prostora i zgrada, dominantan stil vodstva, kriterije zapošljavanja,...
ANALIZA OBRAZOVNIH KARAKTERISTIKA NEZAPOSLENIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA OBRAZOVNIH KARAKTERISTIKA NEZAPOSLENIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Matea Borojević
U Republici Hrvatskoj se obrazovanje provodi na četiri razine: predškolski odgoj, osnovnoškolsko obrazovanje, srednjoškolsko obrazovanje i visoko obrazovanje i za to se izdvaja 4,3% BDP-a što je drugi najniži iznos u zemljama Europske Unije.Taj pokazatelj nam ukazuje na veliki problem koji treba riješiti. Ministarstvo bi u suradnji s Vladom trebalo donijeti strateške planove i postaviti ciljeve koji će, povećanjem tog iznosa, dovesti do razvoja programa za poboljšanje hrvatskog...
ANALIZA OPTEREĆENJA POREZNOG KLINA U REPUBLICI HRVATSKOJ I USPOREDBA RADA SA ZEMLJAMA OECD-A
ANALIZA OPTEREĆENJA POREZNOG KLINA U REPUBLICI HRVATSKOJ I USPOREDBA RADA SA ZEMLJAMA OECD-A
Iva Hajdić
Porezni klin predstavlja razliku između iznosa koji poslodavci isplaćuju kao plaće zajedno s doprinosima i iznosa koji nakon oporezivanja dobivaju posloprimci uzimajući u obzir izuzeća pri plaćanju doprinosa i primanja. U Republici Hrvatskoj porezni klin čine doprinosi poslodavaca, doprinosi posloprimaca te porez na dohodak umanjeni za državne transfere. Najveći udio u poreznom opterećenju dohotka od rada u Hrvatskoj imaju doprinosi za socijalno osiguranje. Kod kućanstava koji...
ANALIZA ORGANIZACIJSKE KULTURE - PRIMJER  ZARA
ANALIZA ORGANIZACIJSKE KULTURE - PRIMJER ZARA
Irena Paraščić
Važno je napomenuti da adekvatna i jaka kultura temelj je za ostvarivanje određene strategije i zamjena za niz pravila, propisa i drugih organizacijskih mehanizama koji reguliraju odnose i ponašanje članova u poduzeću. Može se reći da je organizacijska kultura zapravo način rada i života u poduzeću koja se manifestira kroz pravila i rituale u svakidašnjem poslovanju. Ona je sustav vrijednosti, uvjerenja i običaja unutar neke organizacije koji su u interakciji i s formalnom...
ANALIZA OČEKIVANJA STUDENATA O VISINI PLAĆE I RAZLIKAMA U PLAĆAMA
ANALIZA OČEKIVANJA STUDENATA O VISINI PLAĆE I RAZLIKAMA U PLAĆAMA
Ivona Borić
Prema modelu ukupne nagrade plaće nisu jedino što motivira zaposlenike na rad, ali su nezaobilazna stavka koja ima velik utjecaj zbog toga što omogućuje zadovoljavanje egzistencijalnih potreba. Prilikom odluke o upisu na fakultet, većina studenata, uz zanimanje za određeno područje rada, također razmišlja o mogućnostima zaposlenja i plaći nakon završetka istog. Studenti za vrijeme obrazovanja formiraju različita očekivanja o plaći koja se mogu, ali i ne moraju podudarati s...
ANALIZA POKAZATELJA ODRŽIVOSTI RAZVOJA TURIZMA NA PRIMJERU LOŠINJSKOG ARHIPELAGA
ANALIZA POKAZATELJA ODRŽIVOSTI RAZVOJA TURIZMA NA PRIMJERU LOŠINJSKOG ARHIPELAGA
Ileana Peronja
Održivi razvoj turizma definira se kao onaj koji unapređuje kvalitetu života na prostoru na kojemu se odvija turizam, osigurava visokokvalitetne doživljaje za posjetitelje te održava kvalitetu okoliša o kojem ovisi kako domaće stanovništvo, tako i posjetitelji. Otočna skupina Lošinjskog arhipelaga turistički razvoj doživljava već u 19. stoljeću, a razlog su povoljni geografski položaj, reljef, razvedenost obalnog područja, flora, fauna i klima. Posljednjih desetljeća...
ANALIZA PONUDE I PODUZETNIČKI POTENCIJALI DALJNJEG RAZVOJA ZDRAVSTVENOG TURIZMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA PONUDE I PODUZETNIČKI POTENCIJALI DALJNJEG RAZVOJA ZDRAVSTVENOG TURIZMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Mateja Gregoran
Zdravstveni turizam postaje sve značajniji oblik turizma u svijetu i u Republici Hrvatskoj. Jedan je od specifičnih oblika turizma, a njegovi oblici su lječilišni turizam, termalni spa turizam, wellness turizam i medicinski turizam. Republika Hrvatska ima dobre uvjete za odvijanje zdravstvenog turizma, a njih čine brojni prirodni ljekoviti činitelji, povoljni klimatski uvjeti, turistička atraktivnost prostora, kvalificirano stručno osoblje, razvijeni medicinski standardi, dobar...
ANALIZA POSLOVANJA U MEĐUNARODNOJ ZRAČNOJ LUCI FRANJO TUĐMAN
ANALIZA POSLOVANJA U MEĐUNARODNOJ ZRAČNOJ LUCI FRANJO TUĐMAN
Filip Dejak
Nakon prvog, uvodnog dijela u kojemu su ukratko prikazani predmet i cilj rada, izvori i metode prikupljanja podataka te sadržaj i struktura rada, slijedi drugo poglavlje. U drugom poglavlju prvotno se objašnjava zračni promet općenito, regulativa zračnog prijevoza te se poglavlje zaključuje s analizom istaknutih organizacija u zračnom prometu. Treće poglavlje u fokusu ima tržište Republike Hrvatske. Stoga isto počinje povijesnim razvojem zračnog prometa u Hrvatskoj....
ANALIZA POTICAJNOG OKVIRA STAMBENIH ŠTEDIONICA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA POTICAJNOG OKVIRA STAMBENIH ŠTEDIONICA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Mateja Knezić
U ovom završnom radu obrađena je teme stambene štednje, stambenih štedionica te sa njima povezanih državnih poticajnih sredstava. Ugovorni model stambenog financiranja jest model financiranja u kojemu građanin prvotno mora štedjeti određeno razdoblje prema ugovornom planu, nakon čega dobiva mogućnost podizanja stambenoga kredita. Navedeni model stambenog financiranja u obliku stambenih štedionica ustrojen je u Republici Hrvatskoj Zakonom o stambenoj štednji i državnom poticanju...
ANALIZA PRIJELAZA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA NA ZELENI RAST
ANALIZA PRIJELAZA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA NA ZELENI RAST
Edi Ricov
Ovim radom daje se pregled osnovnih pojmova vezanih uz mala i srednja poduzeća (MSP) te njihov prijelaz na zeleni rast u Europskoj uniji i Hrvatskoj. S obzirom da su mala i srednja poduzeća značajna za gospodarstvo Europske unije, a njihov raspored među članicama različit, promatra ih se kako u okviru EU-28 tako i kroz nacionalni odnosno regionalni aspekt. Opće je poznato da su resursi kojima raspolažemo na planeti ograničeni, a njihova iskorištenost sve veća, pa je nužan zaokret...
ANALIZA PROCJENE VRIJEDNOSTI PODUZEĆA U TRANSAKCIJI PREUZIMANJA STUDIJA SLUČAJA: FRUCTAL D.D.
ANALIZA PROCJENE VRIJEDNOSTI PODUZEĆA U TRANSAKCIJI PREUZIMANJA STUDIJA SLUČAJA: FRUCTAL D.D.
David Habek
Kada proučavamo transakcije preuzimanja, nemoguće je ne složiti se s tvrdnjom, koja se može povezati s jednim od temeljnih ekonomskih postulata: „kupi jeftino, prodaj skupo“, a tvrdi da je glavni cilj svakog preuzimanja povećanje vrijednosti poduzeća, odnosno primarno njegovih dionica. Kao što je vidljivo iz A.T. Kearney studije, unatoč dobroj namjeri i jasnoj ekonomskoj logici koja je utemeljena na analizama i kalkulacijama, velik dio transakcija je neuspješan. Najčešće...
ANALIZA PROMJENA U RAČUNOVODSTVENIM STANDARDIMA – SLUČAJ NAJMOVA
ANALIZA PROMJENA U RAČUNOVODSTVENIM STANDARDIMA – SLUČAJ NAJMOVA
Kristina Klarić
Tema ovoga diplomskoga rada je analiza utjecaja promjena računovodstvenih standarda na financijske izvještaje te pokazatelje grupe Inditex. Konkretna promjena koja će se analizirati je uvođenje Međunarodnoga standarda financijskoga izvještavanja 16 umjesto Međunarodnoga računovodstvenoga standarda 17. Oba standarda odnose se na financijski tretman najmova te njihovo iskazivanje u financijskim izvještajima. Naime, dosadašnji problem je bio taj što poduzeća najmoprimci nisu bili...

Pages