Pages

ANALIZA ORGANIZACIJSKE KULTURE - PRIMJER  ZARA
ANALIZA ORGANIZACIJSKE KULTURE - PRIMJER ZARA
Irena Paraščić
Važno je napomenuti da adekvatna i jaka kultura temelj je za ostvarivanje određene strategije i zamjena za niz pravila, propisa i drugih organizacijskih mehanizama koji reguliraju odnose i ponašanje članova u poduzeću. Može se reći da je organizacijska kultura zapravo način rada i života u poduzeću koja se manifestira kroz pravila i rituale u svakidašnjem poslovanju. Ona je sustav vrijednosti, uvjerenja i običaja unutar neke organizacije koji su u interakciji i s formalnom...
ANALIZA OČEKIVANJA STUDENATA O VISINI PLAĆE I RAZLIKAMA U PLAĆAMA
ANALIZA OČEKIVANJA STUDENATA O VISINI PLAĆE I RAZLIKAMA U PLAĆAMA
Ivona Borić
Prema modelu ukupne nagrade plaće nisu jedino što motivira zaposlenike na rad, ali su nezaobilazna stavka koja ima velik utjecaj zbog toga što omogućuje zadovoljavanje egzistencijalnih potreba. Prilikom odluke o upisu na fakultet, većina studenata, uz zanimanje za određeno područje rada, također razmišlja o mogućnostima zaposlenja i plaći nakon završetka istog. Studenti za vrijeme obrazovanja formiraju različita očekivanja o plaći koja se mogu, ali i ne moraju podudarati s...
ANALIZA POKAZATELJA ODRŽIVOSTI RAZVOJA TURIZMA NA PRIMJERU LOŠINJSKOG ARHIPELAGA
ANALIZA POKAZATELJA ODRŽIVOSTI RAZVOJA TURIZMA NA PRIMJERU LOŠINJSKOG ARHIPELAGA
Ileana Peronja
Održivi razvoj turizma definira se kao onaj koji unapređuje kvalitetu života na prostoru na kojemu se odvija turizam, osigurava visokokvalitetne doživljaje za posjetitelje te održava kvalitetu okoliša o kojem ovisi kako domaće stanovništvo, tako i posjetitelji. Otočna skupina Lošinjskog arhipelaga turistički razvoj doživljava već u 19. stoljeću, a razlog su povoljni geografski položaj, reljef, razvedenost obalnog područja, flora, fauna i klima. Posljednjih desetljeća...
ANALIZA PONUDE I PODUZETNIČKI POTENCIJALI DALJNJEG RAZVOJA ZDRAVSTVENOG TURIZMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA PONUDE I PODUZETNIČKI POTENCIJALI DALJNJEG RAZVOJA ZDRAVSTVENOG TURIZMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Mateja Gregoran
Zdravstveni turizam postaje sve značajniji oblik turizma u svijetu i u Republici Hrvatskoj. Jedan je od specifičnih oblika turizma, a njegovi oblici su lječilišni turizam, termalni spa turizam, wellness turizam i medicinski turizam. Republika Hrvatska ima dobre uvjete za odvijanje zdravstvenog turizma, a njih čine brojni prirodni ljekoviti činitelji, povoljni klimatski uvjeti, turistička atraktivnost prostora, kvalificirano stručno osoblje, razvijeni medicinski standardi, dobar...
ANALIZA POSLOVANJA U MEĐUNARODNOJ ZRAČNOJ LUCI FRANJO TUĐMAN
ANALIZA POSLOVANJA U MEĐUNARODNOJ ZRAČNOJ LUCI FRANJO TUĐMAN
Filip Dejak
Nakon prvog, uvodnog dijela u kojemu su ukratko prikazani predmet i cilj rada, izvori i metode prikupljanja podataka te sadržaj i struktura rada, slijedi drugo poglavlje. U drugom poglavlju prvotno se objašnjava zračni promet općenito, regulativa zračnog prijevoza te se poglavlje zaključuje s analizom istaknutih organizacija u zračnom prometu. Treće poglavlje u fokusu ima tržište Republike Hrvatske. Stoga isto počinje povijesnim razvojem zračnog prometa u Hrvatskoj....
ANALIZA POTICAJNOG OKVIRA STAMBENIH ŠTEDIONICA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA POTICAJNOG OKVIRA STAMBENIH ŠTEDIONICA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Mateja Knezić
U ovom završnom radu obrađena je teme stambene štednje, stambenih štedionica te sa njima povezanih državnih poticajnih sredstava. Ugovorni model stambenog financiranja jest model financiranja u kojemu građanin prvotno mora štedjeti određeno razdoblje prema ugovornom planu, nakon čega dobiva mogućnost podizanja stambenoga kredita. Navedeni model stambenog financiranja u obliku stambenih štedionica ustrojen je u Republici Hrvatskoj Zakonom o stambenoj štednji i državnom poticanju...
ANALIZA PROCJENE VRIJEDNOSTI PODUZEĆA U TRANSAKCIJI PREUZIMANJA STUDIJA SLUČAJA: FRUCTAL D.D.
ANALIZA PROCJENE VRIJEDNOSTI PODUZEĆA U TRANSAKCIJI PREUZIMANJA STUDIJA SLUČAJA: FRUCTAL D.D.
David Habek
Kada proučavamo transakcije preuzimanja, nemoguće je ne složiti se s tvrdnjom, koja se može povezati s jednim od temeljnih ekonomskih postulata: „kupi jeftino, prodaj skupo“, a tvrdi da je glavni cilj svakog preuzimanja povećanje vrijednosti poduzeća, odnosno primarno njegovih dionica. Kao što je vidljivo iz A.T. Kearney studije, unatoč dobroj namjeri i jasnoj ekonomskoj logici koja je utemeljena na analizama i kalkulacijama, velik dio transakcija je neuspješan. Najčešće...
ANALIZA PROMJENA U RAČUNOVODSTVENIM STANDARDIMA – SLUČAJ NAJMOVA
ANALIZA PROMJENA U RAČUNOVODSTVENIM STANDARDIMA – SLUČAJ NAJMOVA
Kristina Klarić
Tema ovoga diplomskoga rada je analiza utjecaja promjena računovodstvenih standarda na financijske izvještaje te pokazatelje grupe Inditex. Konkretna promjena koja će se analizirati je uvođenje Međunarodnoga standarda financijskoga izvještavanja 16 umjesto Međunarodnoga računovodstvenoga standarda 17. Oba standarda odnose se na financijski tretman najmova te njihovo iskazivanje u financijskim izvještajima. Naime, dosadašnji problem je bio taj što poduzeća najmoprimci nisu bili...
ANALIZA PRORAČUNA GRADA DRNIŠA
ANALIZA PRORAČUNA GRADA DRNIŠA
Lucija Fileš
Analizirajući proračun Grada Drniša bitno je spomenuti da ukupni prihodi i rashodi poslovanja osciliraju kroz sve promatrane godine. Kategorija prihodi od poreza opada kroz početna promatrana razdoblja (2010., 2011.), što upućuje na manji broj zaposlenih, dok se stanje u pogledu poreza i zaposlenosti u 2012. i 2013. godini lagano poboljšava. Grad Drniš je uvršten u drugu skupinu područja posebne državne skrbi zbog okolnosti nastalih na temelju posljedica agresije na Republiku...
ANALIZA PRORAČUNA RH I PROJEKCIJE ZA BUDUĆNOST
ANALIZA PRORAČUNA RH I PROJEKCIJE ZA BUDUĆNOST
Franko Lazić
Cilj rada bio je prikazati važnost državnog proračuna za pojedinu zemlju i gospodarstvo. Stoga, na temelju provedene analize može se zaključiti kako je proračun najvažniji instrument fiskalne politike kojim se financiraju sve javne potrebe. Donošenje državnog proračuna kompleksan je proces koji je nužno kvalitetno odraditi i detaljno razraditi, budući da se njime utječe na cjelokupnu državu. Kako bi se financirale javne potrebe potrebno je prikupiti dovoljnu količinu sredstava...
ANALIZA RAZVEDENIH BRAKOVA U HRVATSKOJ  od  1991. do 2013.
ANALIZA RAZVEDENIH BRAKOVA U HRVATSKOJ od 1991. do 2013.
Marko Tokić
Prema svemu prikazanom u radu može se zaključiti da u novije doba iznimno raste broj razvedenih brakova, dok se broj sklopljenih brakova smanjuje. U devedesetim godina najmanji broj razvedenih brakova bio je 1996. godine, kada je iznosio 3.612, dok je svoj maksimum dosegao 1991. godine kada je iznosio 4.877 razvedenih brakova. Takav podatak može se povezati s Domovinskim ratom i brojnim demografskim promjenama. Nadalje, 2000. godina nakon izglednog oporavka od 1996. do 1999., donosi...
ANALIZA RAZVIJENOSTI  WELLNESS TURIZMA U HRVATSKOJ
ANALIZA RAZVIJENOSTI WELLNESS TURIZMA U HRVATSKOJ
Nikolina Pasarić
Turizam je vrlo unosan izvor prihoda Republike Hrvatske. Hrvatska je bogata turističkom ponudom, no nije dovoljno samo posjedovati potencijal, nego je potrebno iskoristiti ga. Wellness je podoblik zdravstvenog turizma, koji je posljednjih godina postao vrlo popularan i tražen. Nekada se nalazio unutar hotelskog i zdravstvenog kompleksa, dok danas postoje zasebne wellness oaze. Cijene su pristupačne i primamljive svima. Klijenti koji uživaju u čarima wellness usluge su od niskog pa sve...

Pages