Pages

Agilne metode za upravljanje ciljevima
Agilne metode za upravljanje ciljevima
Ana Roso
Kontroling pomaže menadžmentu u procesu poslovnog odlučivanja. Kontroling teži usmjeravanju svih odluka prema postizanju glavnih ciljeva poduzeća. Važno je da ciljevi budu optimalno postavljeni i vremenski određeni. Cilj rada je istaknuti važnost postavljanja ciljeva u svakom poduzeću i agilno upravljati istima sukladno promjenama u okruženju. Također, u radu su analizirane odabrane metode za upravljanje ciljevima. Za svrhu ovog rada provedeno je empirijsko istraživanje o...
Aktivna politika zapošljavanja u Republici Hrvatskoj s osvrtom na odabrane zemlje u Europskoj uniji
Aktivna politika zapošljavanja u Republici Hrvatskoj s osvrtom na odabrane zemlje u Europskoj uniji
Iva Barbara Sučić
Nezaposlenost je jedan od važnijih problema s kojim se susreću europske i hrvatske zemlje iako je njezina razina izrazio smanjena u zadnje tri godine. Bez obzira na to, postoje grupe koje su redovito pogođene s višim stopama nezaposlenosti, a to su mladi i žene. Mjere aktivne politike zapošljavanja u današnje se vrijeme poprimaju korektivni i prevencijski karakter. Primarno se nude osobama koje su nezaposlene i koje su ugroženije od ostalih odnosno koje bi teže pronašle posao....
Aktivna štednja uz premiju
Aktivna štednja uz premiju
Petra Horvatin
Danas je štednja u bankama jedan od najvažnijih oblika okrupnjavanja novca. Ukoliko raspolažemo viškom novčanih sredstava, a ne znamo u što bismo taj novac uložili tada bi svakako bilo dobro taj novac položiti u banku. Takav oblik polaganja novca naziva se štednja. Banka uloženi novac koristi u vremenu koje je ugovoreno sa štedišom te se obvezuje da će istome, istekom ugovorenog roka vratiti uloženi novac uvećan za kamate. Banke uz kamate na uloženi iznos daju i mogućnost...
Aktivnosti društveno odgovornog marketinga u malim i srednjim poduzećima
Aktivnosti društveno odgovornog marketinga u malim i srednjim poduzećima
Hrvoje Bradica
Cilj ovog rada je utvrditi dimenzije i stupanj razvoja društveno odgovornog marketinga malih i srednjih poduzeća (MSP-a), te analizirati analizirati čimbenike koji utječu na primjenu takvog ponašanja. Naime, MSP-a po svojoj naravi nisu samo umanjena verzija velikih poduzeća, a njihov ekonomski, društveni i ekološki utjecaj na svijet se svakim danom sve više naglašava. Prema tome, potrebno je obratiti pozornost na specifičnosti društveno odgovornog poslovanja i održivog...
Aktualni trendovi u hotelijerstvu
Aktualni trendovi u hotelijerstvu
Petra Korman
U Hrvatskoj je hotelijerstvo najvažniji dio ponude i generator prihoda u sustavu turizma i ukupnog gospodarstva. Najveći problem hotelijerstva i turizma je osjetljivost. Dovoljno je gospodarska ili politička nestabilnost i hotelijerstvo to osjeti na prihodima poslovanja i manjem dolasku gostiju. Radi snažne osjetljivosti nužno je analizirati sadašnje i buduće trendove na tržištu, kako bi se prijetnje ublažile a prilike za povećani prihod prepoznale. Analize hotelskih menadžera...
Alternativni investicijski fondovi
Alternativni investicijski fondovi
Ivana Alilović
Investicijski fondovi oduvijek su bili važni sudionici financijskih tržišta diljem svijeta te su koristeći prednosti diverzifikacije i profesionalnog upravljanja privlačili različite profile investitora. Njihova specifična i prilagodljiva podvrsta - alternativni investicijski fondovi, institucije su kojima se posvećuje sve više pažnje u posljednje vrijeme, ne samo u smislu njihove snažne regulacije nego i potražnje investitora. Ovaj diplomski rad nastoji prikazati osnovne...
Alternativni izvori financiranja malih i srednjih poduzeća
Alternativni izvori financiranja malih i srednjih poduzeća
Ana Đurđević
Mala i srednja poduzeća glavni su pokretač gospodarske aktivnosti. Zbog svoje važnosti za gospodarstvo ne miju biti zanemarena u bilo kojem pogledu, a s obzirom na rizičnost i njihovu strukturu susreću se sa brojnim problemina. U ovom diplomskom radu skreće se pozornost na problem u financiranju te koji su to suvremeni i alternativni načini financiranja koje mogu koristiti mala i srednja poduzeća. Proučavanjem relevantne literature, dolazi se do zaključka da se sve veća važnost...
Analitička evidencija kupaca i dobavljača na primjeru poduzeća iz automobilske industrije
Analitička evidencija kupaca i dobavljača na primjeru poduzeća iz automobilske industrije
Adriana Nimac
Raĉunovodstveni informacijski sustav promatra se kao dio ukupnog informacijskog sustava poduzeća u kojem nastaju informacije, moćan i nužan resurs neophodan za poslovno odluĉivanje i upravljanje. Budući da je temeljni izvor informacija o poslovanju poduzeća, organizira se shodno vlastitim potrebama, zahtjevima i mogućnostima. Nužnost za razvijanje i organizaciju modula kupaca i dobavljaĉa unutar raĉunovodstvenog sustava te njihovo toĉno i detaljno praćenje, proizlazi iz...
Analiza aktivnosti djece prilikom kupovine
Analiza aktivnosti djece prilikom kupovine
Lana Pejić
Tema ovoga rada je analiza aktivnosti djece prilikom kupovine. Glavni cilj rada je uočiti i analizirati koje su to aktivnosti koje djeca poduzimaju prilikom kupovine i donošenja odluke o kupovini određenog proizvoda. Pri tome se promatrao utjecaj vršnjaka, prodavača i roditelja te utjecaj promotivnih materijala i uređenja prodavaonice na donošenje odluka o kupovini. Kako bi se dobile što vjerodostojnije povratne informacije, u radu se osim sekundarnih podataka iz raznih domaćih i...
Analiza bilanca tekućih transakcija u Republici Hrvatskoj od 1995.-2011. godine
Analiza bilanca tekućih transakcija u Republici Hrvatskoj od 1995.-2011. godine
Monika Robić
U ovom radu analizirana je platna bilanca kao sistematizirani sustav izvještaja svih gospodarskih transakcija Hrvatske sa inozemstvom u razdoblju od 1995. do 2011. godine. Platna bilanca svih zemalja članica MMF-a, sastavlja se prema jedinstvenoj metodologiji. Kao što je u radu prikazano, platna bilanca Republike Hrvatske sastoji se od tekućih, kapitalnih i financijskih transakcija. Unutar tekućih transakcija postoje stavke roba i usluga, dohodak i tekući transferi. Ukoliko vrijednost...
Analiza brownfield investicija na primjeru preuzimanja INA Grupe od strane MOL-a
Analiza brownfield investicija na primjeru preuzimanja INA Grupe od strane MOL-a
Davorka Bencerić
U današnje doba financijske globalizacije, povezanosti i otvorenosti ekonomija, ne začuđuje sve veća potražnja za stranim investicijama. Posljednjih dvadesetak godina značajnu ulogu imaju inozemna izravna ulaganja koja postaju bitan izvor vanjskog financiranja zemalja u razvoju, posebice tranzicijskih zemalja. Glavna karakteristika inozemnih izravnih ulaganja njihov je dugoročni karakter a uglavnom ih dijelimo na dvije vrste: takozvane “greenfield investicije” koje stvaraju novu...
Analiza determinanti konkurentnosti Republike Hrvatske
Analiza determinanti konkurentnosti Republike Hrvatske
Marko Bogdanić
U radu su analizirani institucionalni indikatori konkurentnosti na slučaju Republike Hrvatske te značajnost cjenovnih i necjenovnih determinanti konkurentnosti pomoću statičkog panel modela na uzorku novih zemalja članica EU. Analizom institucionalnih indikatora došlo se do zaključka kako Hrvatska stoji vrlo loše, te je prema mnogim indikatorima ili posljednja u EU ili na samom začelju. Područja u kojima konkurentski Hrvatska zaostaje su među ostalima i poslovna klima, lakoća...

Pages