Pages

Alternativni izvori financiranja malih i srednjih poduzeća
Alternativni izvori financiranja malih i srednjih poduzeća
Ana Đurđević
Mala i srednja poduzeća glavni su pokretač gospodarske aktivnosti. Zbog svoje važnosti za gospodarstvo ne miju biti zanemarena u bilo kojem pogledu, a s obzirom na rizičnost i njihovu strukturu susreću se sa brojnim problemina. U ovom diplomskom radu skreće se pozornost na problem u financiranju te koji su to suvremeni i alternativni načini financiranja koje mogu koristiti mala i srednja poduzeća. Proučavanjem relevantne literature, dolazi se do zaključka da se sve veća važnost...
Analitička evidencija kupaca i dobavljača na primjeru poduzeća iz automobilske industrije
Analitička evidencija kupaca i dobavljača na primjeru poduzeća iz automobilske industrije
Adriana Nimac
Raĉunovodstveni informacijski sustav promatra se kao dio ukupnog informacijskog sustava poduzeća u kojem nastaju informacije, moćan i nužan resurs neophodan za poslovno odluĉivanje i upravljanje. Budući da je temeljni izvor informacija o poslovanju poduzeća, organizira se shodno vlastitim potrebama, zahtjevima i mogućnostima. Nužnost za razvijanje i organizaciju modula kupaca i dobavljaĉa unutar raĉunovodstvenog sustava te njihovo toĉno i detaljno praćenje, proizlazi iz...
Analiza aktivnosti djece prilikom kupovine
Analiza aktivnosti djece prilikom kupovine
Lana Pejić
Tema ovoga rada je analiza aktivnosti djece prilikom kupovine. Glavni cilj rada je uočiti i analizirati koje su to aktivnosti koje djeca poduzimaju prilikom kupovine i donošenja odluke o kupovini određenog proizvoda. Pri tome se promatrao utjecaj vršnjaka, prodavača i roditelja te utjecaj promotivnih materijala i uređenja prodavaonice na donošenje odluka o kupovini. Kako bi se dobile što vjerodostojnije povratne informacije, u radu se osim sekundarnih podataka iz raznih domaćih i...
Analiza bilanca tekućih transakcija u Republici Hrvatskoj od 1995.-2011. godine
Analiza bilanca tekućih transakcija u Republici Hrvatskoj od 1995.-2011. godine
Monika Robić
U ovom radu analizirana je platna bilanca kao sistematizirani sustav izvještaja svih gospodarskih transakcija Hrvatske sa inozemstvom u razdoblju od 1995. do 2011. godine. Platna bilanca svih zemalja članica MMF-a, sastavlja se prema jedinstvenoj metodologiji. Kao što je u radu prikazano, platna bilanca Republike Hrvatske sastoji se od tekućih, kapitalnih i financijskih transakcija. Unutar tekućih transakcija postoje stavke roba i usluga, dohodak i tekući transferi. Ukoliko vrijednost...
Analiza brownfield investicija na primjeru preuzimanja INA Grupe od strane MOL-a
Analiza brownfield investicija na primjeru preuzimanja INA Grupe od strane MOL-a
Davorka Bencerić
U današnje doba financijske globalizacije, povezanosti i otvorenosti ekonomija, ne začuđuje sve veća potražnja za stranim investicijama. Posljednjih dvadesetak godina značajnu ulogu imaju inozemna izravna ulaganja koja postaju bitan izvor vanjskog financiranja zemalja u razvoju, posebice tranzicijskih zemalja. Glavna karakteristika inozemnih izravnih ulaganja njihov je dugoročni karakter a uglavnom ih dijelimo na dvije vrste: takozvane “greenfield investicije” koje stvaraju novu...
Analiza determinanti konkurentnosti Republike Hrvatske
Analiza determinanti konkurentnosti Republike Hrvatske
Marko Bogdanić
U radu su analizirani institucionalni indikatori konkurentnosti na slučaju Republike Hrvatske te značajnost cjenovnih i necjenovnih determinanti konkurentnosti pomoću statičkog panel modela na uzorku novih zemalja članica EU. Analizom institucionalnih indikatora došlo se do zaključka kako Hrvatska stoji vrlo loše, te je prema mnogim indikatorima ili posljednja u EU ili na samom začelju. Područja u kojima konkurentski Hrvatska zaostaje su među ostalima i poslovna klima, lakoća...
Analiza digitalnnih vještina u EU
Analiza digitalnnih vještina u EU
Petra Grbavec
Ovaj rad bavi se analizom digitalnih vještina u Europskoj uniji. Razvojem tehnologije digitalne vještine postale su nužan preduvjet za uspješno i efikasno obavljanje radnih zadataka ili obrazovanje. U radu su opisani oblici digitalnih vještina i primjeri korištenja kao i koncept digitalne pismenosti i povezani koncepti. Korištenjem dostupnih podataka izrađena je klaster analiza digitalnih vještina i napravljena usporedba položaja Hrvatske u odnosu na druge zemlje Europske unije....
Analiza efekata devalvacije
Analiza efekata devalvacije
Irena Magdić
Da bi se uspostavila ravnoteža u bilanci plaćanja i uklonio njezin deficit, zemlje obično pribjegavaju devalvaciji svoje valute, čime pojeftinjuju svoju robu i usluge za inozemstvo. Krajnji efekt koji se očekuje jest povećanje izvoza, a smanjenje uvoza, dakle, proces koji će dovesti do ravnoteže u platnoj bilanci. Efekti devalvacije ne vide se odmah, s tim da ona u početku najprije donosi negativne posljedice (povećanje cijena uvoza), a tek potom dolazi do rasta izvoza – što je...
Analiza efekta primjene regulative najmova na računovodstvenu evidenciju i financijsko izvještavanje najmoprimaca i leasing društava
Analiza efekta primjene regulative najmova na računovodstvenu evidenciju i financijsko izvještavanje najmoprimaca i leasing društava
Tanja Bešlić
Cilj rada „Analiza efekta primjene regulative najmova na racunovodstvenu evidenciju i financijsko izvjestavanje najmoprimaca i leasing drustava“ je analizirati kako uvođenje Medjunarodnog standarda financijskog izvjestavanja 16 – Najmovi (u daljnjem tekstu MSFI 16) utjece na promjene u racunovodstvenoj evidenciji i financijskom izvjestavanju najmoprimaca i leasing drustava. Posebna pozornost se posvecuje racunovodstvenoj evidenciji i financijskom izvjestavanju najmoprimaca, s obzirom...
Analiza elemenata marketinškog miksa grada Ozlja kao turističke destinacije
Analiza elemenata marketinškog miksa grada Ozlja kao turističke destinacije
Robertina Hranilović
Ozalj je manji grad smješten u Karlovačkoj županiji. Spoj je prekrasnih brežuljaka bogatih vinovom lozom, povijesnih građevina i raznih manifestacija. Još uvijek se nalazi u fazi razvoja turizma kojeg nije lako uskladiti sa svim sudionicima turističke destinacije. Uspješan razvoj turističke destinacije može se ostvariti uz implementaciju marketinškog koncepta. Prvo će se u radu definirati pojam i marketing turističke destinacije. Zatim se prelazi na analizu makrookruženja koja...
Analiza financijske isključenosti i strategija njenog smanjivanja
Analiza financijske isključenosti i strategija njenog smanjivanja
Matija Janječić
Pristup primjerenim financijskim proizvodima i uslugama je kao i dohodak, školovanje ili zdravstvena skrb, osnovni element društvenog blagostanja pojedinca. Problemi vezani uz financijsku isključenost postali su predmet rastućeg interesa i jedan od glavnih društveno – ekonomskih izazova međunarodnih financijskih institucija, nacionalnih vlasti, centralnih banaka i drugih financijskih institucija. Tako je cilj Deklaracije Ujedinjenih naroda o postizanju univerzalnog pristupa...
Analiza financijske situacije Jamnice
Analiza financijske situacije Jamnice
Ivan Potočki
Analiza pet temeljnih odrednica financijske situacije može se primijeniti na bilo koje poduzeće i uvidjeti njegov financijski položaj i tržišnu moć. Analizom poduzeća Jamnice d.d., Maraske d.d. i Badela 1862 d.d. zaključuje se kako Jamnica d.d. ima tržišnu moć i dominantno je poduzeće u industriji proizvodnje bezalkoholnih pića. Do ovakvih rezultata došlo se analiziranjem njihovih temeljnih financijskih izvještaja, bilance, računa dobiti i gubitka i izvještaja o novčanom...

Pages