Pages

Zajmovi za pokretanje poduzetničkog posla
Zajmovi za pokretanje poduzetničkog posla
Ivica Povoljnjak
U svijet poduzetnika nije moguće ući bez dobrog poslovnog plana, kojeg treba sastaviti nakon temeljitog istraţivanja trţišta, a ponajviše konkurencije. U njemu trebaju biti naveden opis ideje ili proizvoda koje ţelimo ponuditi trţištu, te treba navesti dugoročne ciljeve koji se ţele ostvariti, te načine ostvarenja istih. TakoĎer, kao glavna stavka, valjalo bi navesti rezultate istraţivanja konkurencije, odnosno opisati prednosti, prilike, slabosti i prijetnje naše ideje...
Zakonodavno uređenje tržišta plina u Hrvatskoj
Zakonodavno uređenje tržišta plina u Hrvatskoj
Anita Blažeković
Već je odavno poznato da se prirodni plin smatra ekološki najprihvatljivijim fosilnim gorivom. Trenutno se nalazimo u razdoblju prelaska na obnovljive izvore energije. Taj se proces odvija postupno i može trajati godinama. Zbog spomenute ekološke prihvatljivosti, prirodni plin u tom prijelaznom razdoblju ima izrazito važnu ulogu. Cilj ovoga diplomskog rada je istražiti, proučiti i prikazati funkcioniranje tržišta plina u Republici Hrvatskoj. Interakcijom između...
Zakonski i tržišni okvir potrošačkog kreditiranja u Republici Hrvatskoj
Zakonski i tržišni okvir potrošačkog kreditiranja u Republici Hrvatskoj
Martina Špirelja
Financiranje stanovništva jedan je od važnijih poslova kreditnih i financijskih institucija. U Republici Hrvatskoj banke su i dalje dominantan pružatelj financijskih usluga stanovništvu, međutim to se polako mijenja. Potrošački kredit jedan je od zastupljenijih kredita te on omogućava potrošnju iznad trenutne moguće. Potrošačko kredititiranje u Republici Hrvatskoj provodi se putem Zakona o potrošačkom kreditiranju. On uređuje ugovore o kreditu, informacije te prava...
Zalihe i asortiman u specijaliziranim prodavaonicama
Zalihe i asortiman u specijaliziranim prodavaonicama
Danijela Črne
U ovom radu analizira se proces planiranja asortimana, naručivanja i upravljanja robom u specijaliziranim prodavaonicama. Prikazat će se važnost praćenja kretanja zaliha radi postizanja optimalne količine zaliha u prodavaonici i stvaranja privlačnog asortimana. S obzirom da specijalizirane prodavaonice nude uzak i dubok asortiman robe, za razliku od prodavaonica hranom, one zahtijevaju veću stručnost prodajnog osoblja kako bi se mogla pružiti očekivana viša razina...
Zamjena komunalne naknade porezom na nekretnine u Hrvatskoj
Zamjena komunalne naknade porezom na nekretnine u Hrvatskoj
Pihler Marina Pihler Marina
U ovom radu dana je sustavna analiza uspostave i mogućnosti zamjene komunalne naknade porezom na nekretnine u Hrvatskoj kao jednog od elementarnih izvora financiranja jedinica lokalne samouprave. Rad je koncipiran na način da se u prvom djelu pozornost ponajprije posvećuje samoj komunalnoj naknadi, njenom definiranju, institucionalnom okviru, načinu obračuna te u konačnici karakteristikama kao i informatičkom okruženju. Sljedeća cjelina rada orijentirana je na sam porez na...
Zaoštravanje uvjeta financiranja i inflacija tijekom 2022.
Zaoštravanje uvjeta financiranja i inflacija tijekom 2022.
Mia Mađarić
Europska središnja banka koristi alate monetarne politike za usmjeravanje inflacije prema cilju od 2%. Ovi alati utječu na iznos i cijenu kredita koje stanovništvo i organizacije mogu dobiti. ESB se koristi alatima kako bi utjecali na uvjete financiranja i razinu gospodarske aktivnosti u europodručju, što zauzvrat utječe na inflaciju koja je rezultat energetske krize uzorkovane poremećajima u opskrbnom lancu potencirane realizacijom geopolitičkog rizika na području...
Zaposlenici i upravljanje zalihama u trgovini
Zaposlenici i upravljanje zalihama u trgovini
Iva Dukarić
Upravljanje zalihama jedan je od najvažnijih zadataka svakog top menadžmenta unutar nekog poduzeća ili organizacije. O količini zaliha koje posjeduje neko poduzeće ovise rezultati poslovanja. Važno je da zalihe budu na optimalnoj razini, odnosno da ih ne bude premalo jer na taj način uzrokuju probleme u proizvodnji, ali i u ostalim procesima koji slijede nakon toga. S druge strane, zaliha ne smije biti previše jer tada uzrokuju nepotrebne troškove. Vrlo važnu ulogu u upravljanju...
Zaposlenici kao ambasadori marke poslodavca
Zaposlenici kao ambasadori marke poslodavca
Maja Perić
Zaposlenici su najvažniji resurs svakog poduzeća, te mogu imati veliki utjecaj na stvaranje pozitivne ili negativne slike o poslodavcu u očima javnosti. Uloga marke poslodavca je privući i zadržati kvalitetne zaposlenike, pa je važno ulagati u zaposlenike koji će svoje zadovoljstvo prenositi drugima. S obzirom na to da je danas konkurencija sve veća, jako je važno saznati što buduće zaposlenike privlači kod određenog poslodavca, odnosno što može utjecati na njihovu odluku...
Zastupljenost digitalnih medija u marketinškoj komunikaciji malih i srednje velikih poduzeća RH
Zastupljenost digitalnih medija u marketinškoj komunikaciji malih i srednje velikih poduzeća RH
Josipa Čalić
Komunikacija je sastavni dio života. Kako bi poduzeća prodali i komunicirali svoje proizvode i usluge, razvijena je marketinška komunikacija. Razvojem tehnologije i korištenjem novih marketinških taktika razvija se digitalni marketing te u novijem vremenu on postaje popularan i nekim poduzećima jedini oblik marketinške komunikacije. Poduzeća izabiru ovaj oblik upravo zbog niskih troškova a najveće ograničenje su nedovoljna znanja zaposlenih. Korištenjem online anketnog upitnika...
Zastupljenost elektroničke trgovine u generaciji Z
Zastupljenost elektroničke trgovine u generaciji Z
Luka Vidaković
Elektronička trgovina ima važnu ulogu za trgovce i potrošače jer trgovcima omogućuje niže troškove poslovanja, a potrošačima omogućuje bolji pregled asortimana proizvoda i često niže cijene nego u tradicionalnoj prodavaonici. Zastupljenost i udio elektroničke trgovine u RH i EU svake godine se povećavao te se predviđa njegov daljnji rast. U ovom radu će se poći od teorijskog okvira razvoja interneta i njegovog utjecaja na razvoj elektroničke trgovine, prednosti i...
Zastupljenost i mjere smanjenja rodne segregacije u poduzetništvu
Zastupljenost i mjere smanjenja rodne segregacije u poduzetništvu
Matea Galić
Predrasude da su muškarci predodređeni zarađivati za obitelji, biti poduzetnici i preuzimati rizike, sežu još od davnih vremena kada su se zajedno s njima, za određene poslove, pojavili i epiteti „muška zanimanja“. Takvi stereotipi i društveni stavovi ograničavaju žene u razvoju njihove karijere i stvaraju kočnicu prilikom njihova napretka u poslovanju. Rodna segregacija prisutna je u više područja s obzirom na razinu obrazovanja žena, njihovu struku, visinu plaće koju...
Zastupljenost kruzing kompanija u promotivnim aktivnostima turističkih agencija
Zastupljenost kruzing kompanija u promotivnim aktivnostima turističkih agencija
Dominik Jurčević
U radu se pruža pregled teme, ističući njegovu relevantnost i definirajući specifične ciljeve koji se žele postići. Također se razmatraju izvori podataka i metode prikupljanja koji će se koristiti tijekom istraživanja, osiguravajući temeljit i metodološki pristup. Sadržaj i struktura rada detaljno su opisani kako bi se čitatelju pružio jasan uvid u to kako je prezentacija informacija organizirana. Proučavaju se obilježja kruzing kompanija. Analiziraju se specifičnosti i...

Pages